Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejski program w zakresie migracji: Utrzymujący się brak stabilności i brak powodów do samozadowolenia

Bruksela, 16 maja 2018 r.

Komisja przedstawia dziś sprawozdanie na temat postępów poczynionych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji oraz planu działania Komisji z grudnia 2017 r., a także dalszych planowanych kluczowych działań.

Chociaż wspólne wysiłki UE nadal przynoszą dobre wyniki, sytuacja pozostaje niestabilna ze względu na obecną presję migracyjną, jaką stanowi ponowny wzrost liczby osób przybywających szlakiem wschodniośródziemnomorskim i zachodniośródziemnomorskim. Wymaga to od UE jako całości niezbędnej czujności i gotowości do reagowania na wszelkie sezonowe zmiany lub wahania tej presji na obu szlakach. Dzisiejsze sprawozdanie pokazuje aspekty działań wymagające wzmocnienia: likwidowanie utrzymujących się niedoborów w środkach dla Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej; poprawa sytuacji w dziedzinie powrotów; zwiększenie liczby przesiedleń oraz zapewnienie migrantom lepszej ochrony wzdłuż tras migracyjnych.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Sprawozdanie potwierdza, że możemy zarządzać migracją jedynie w sposób kompleksowy, poprzez wzajemnie uzupełniające się działania, które oparte będą na odpowiedzialności i solidarności. Zreformowany wspólny europejski system azylowy jest centralnym elementem tego podejścia. Dysponując długoterminowym budżetem unijnym, państwa UE będą gotowe stawić razem czoła przyszłym kryzysom migracyjnym Nie można z tą reformą dłużej czekać i mam nadzieję, że Radzie Europejskiej uda się w czerwcu osiągnąć porozumienie w tej sprawie.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: W ostatnich latach poczyniono znaczne postępy – zarówno w UE, jak i wspólnie z krajami partnerskimi. Sytuacja jest jednak nadal trudna i nasza praca na pewno nie dobiegła końca. Dlatego też wzywam państwa członkowskie do pilnego wysłania funkcjonariuszy straży granicznej i sprzętu na potrzeby operacji Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, ale również do wywiązania się ze swoich zobowiązań, aby móc w czerwcu osiągnąć porozumienie w sprawie reformy polityki azylowej. Po raz kolejny sytuacja pokazuje, że nie mamy czasu do stracenia.

 

Migracja wzdłuż trzech głównych szlaków

W ciągu pierwszych miesięcy 2018 r. w środkowej części Morza Śródziemnego utrzymywała się tendencja spadkowa z 2017 r.; liczba przybyłych migrantów była o około 77 % niższa niż w tym samym okresie w 2017 r.

Chociaż liczba migrantów przybywających z Turcji była nadal zdecydowanie niższa niż przed wejściem w życie oświadczenia UE-Turcja, od marca 2018 r. odnotowano znaczny wzrost zarówno liczby przybywających na wyspy greckie (9 349 osób od początku 2018 r.), jak i przez granice lądowe (dotychczas w 2018 r. 6 108 osób, dziewięć razy więcej niż w tym samym okresie w 2017 r.). Chociaż ogólna sytuacja wzdłuż szlaku zachodniobałkańskiego ustabilizowała się, w ostatnich miesiącach odnotowano zwiększony ruch przez terytoria Albanii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny.

Liczba migrantów przybyłych przez zachodni szlak śródziemnomorski nadal wykazywała tendencję wzrostową: do Hiszpanii od stycznia 2018 r. przybyły 6 623 osoby (22 % więcej niż w pierwszych miesiącach 2017 r.).

 

Zarządzanie zewnętrznymi granicami UE

Funkcjonariuszy krajowych straży granicznych wspiera obecnie 1 350 ekspertów Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozmieszczonych wzdłuż wszystkich szlaków migracyjnych. W związku z nasilającą się presją migracyjną Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest gotowa zwiększyć swoją obecność na granicy lądowej między Grecją a Turcją. Agencja zaproponowała również, że potroi swoje siły operacyjne rozmieszczone na greckich granicach lądowych z Albanią i byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Ponadto kontynuowane są prace mające doprowadzić do zawarcia umów z krajami Bałkanów Zachodnich, które umożliwią Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej udzielenie im pomocy w zarządzaniu granicami, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej boryka się jednak z utrzymującym się znacznym niedoborem personelu i sprzętu – do tego stopnia, że nie jest zaspokojona nawet połowa obecnych potrzeb operacyjnych. Aby Agencja była w stanie prowadzić obecne operacje i podejmować nowe, państwa członkowskie muszą w pilnym trybie zwiększyć oddelegowanie personelu i sprzętu.

We wniosku Komisji dotyczącym kolejnych wieloletnich ram finansowych znacznie wzmocniono budżet UE w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym przeznaczono dodatkowe środki na wzmocnienie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, której stały korpus ma zostać zwiększony do 10 000 osób.

 

Ochrona migrantów wzdłuż szlaku migracyjnego

UE kontynuuje działania mające na celu przeciwdziałanie podstawowym przyczynom migracji, a jednocześnie chroni migrantów wzdłuż szlaku migracyjnego i oferuje alternatywne rozwiązania dla nielegalnej migracji.

  • Dobrowolne powroty z Libii Przy wsparciu UE, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) udzieliła w samym tylko roku 2018 pomocy w dobrowolnym powrocie z Libii ponad 6 185 osobom. Wspólna grupa zadaniowa UA–UE–ONZ nadal współpracuje z władzami Libii, aby zakończyć praktykę systematycznego przetrzymywania migrantów, w tym dzieci. Dzięki tym staraniom zwolnionych zostało dotychczas w tym roku ponad 1 000 przetrzymywanych uchodźców.
  • Ewakuacja w sytuacjach nadzwyczajnych Przy pomocy kryzysowego mechanizmu tranzytowego ewakuowano z Libii do Nigru 1 152 osoby, które mają być później przesiedlone do Europy. 108 z nich zostało już przesiedlonych do Francji, Szwecji i Szwajcarii. Należy przyspieszyć podejmowanie decyzji przez UNHCR, aby usprawnić transfery do państw członkowskich UE. UE wspiera te wysiłki kwotą 20 mln euro.
  • Zwalczanie sieci przemytu migrantów i handlu ludźmi Zgodnie z deklaracją przyjętą w marcu w Niamey umacniana jest współpraca z partnerami w regionie Sahelu.
  • Wyeliminowanie podstawowych przyczyn kryzysu Fundusz powierniczy UE dla Afryki okazał się przydatny, umożliwiając jak dotąd sfinansowanie 147 programów na całkowitą kwotę 2,59 mld euro, w tym kluczowych inicjatyw, takich jak dobrowolne powroty z Libii. Stwierdzono jednak znaczną lukę w finansowaniu w wysokości około 1,2 mld euro, która znacznie utrudni te starania, o ile Unia i państwa członkowskie wspólnie temu nie zaradzą.

Komisja zaproponowała również dzisiaj przegląd prawodawstwa dotyczącego oficerów łącznikowych ds. imigracji oddelegowanych przez państwa członkowskie UE do krajów spoza UE, aby pomóc w zintensyfikowaniu działań na szczeblu UE dotyczących koordynacji z kluczowymi partnerami.

 

Warunki w Grecji

Warunki w Grecji w dalszym ciągu stanowią poważny problem w związku z silną presją migracyjną na wyspach oraz powolnym tempem procedur azylowych utrudniających odsyłanie do Turcji. Komisja wezwała Grecję do poprawy warunków na wyspach, przy wsparciu UE; do pilnego przyspieszenia tempa powrotów i do ukończenia prac nad planem awaryjnym na wypadek zwiększonego napływu uchodźców.

 

Powroty i readmisja

W całej UE w 2017 r. wykonanych zostało zaledwie 36,6 % decyzji nakazujących powrót, dlatego konieczne są dalsze wysiłki w celu zwiększenia liczby powrotów tych migrantów, którzy nie mają prawa do pobytu w UE. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej pomogła zorganizować w 2018 r. 111 operacji dotyczących powrotów, jednak państwa członkowskie powinny w większym stopniu wykorzystywać możliwości Agencji w tym zakresie. Osiągnięto znaczące postępy w usprawnianiu współpracy z państwami pochodzenia w zakresie powrotów, przy czym w ostatnich miesiącach uzgodnionych zostało kilka praktycznych działań, a dalsze negocjacje są w toku. W celu dalszej poprawy monitorowania powrotów i innych właściwych statystyk dotyczących migracji, Komisja zaproponowała również dzisiaj, aby zwiększyć częstotliwość publikacji danych Eurostatu.

 

Przesiedlenia

W ramach nowych programów Komisji dotyczących przesiedleń 20 państw członkowskich zobowiązało się już zapewnić ponad 50 000 miejsc, z czego 4 252 transfery już się odbyły. Komisja wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia do października 2018 r. 50 % zadeklarowanych przesiedleń.

Dalsze działania

W celu utrzymania kompleksowego podejścia UE w dziedzinie migracji i zagwarantowania, że Europa będzie w przyszłości przygotowana do stawienia czoła kryzysom, państwa członkowskie powinny teraz:

  • uzupełnić niedobory personelu i sprzętu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej;
  • uzupełnić lukę w finansowaniu kryzysowego funduszu powierniczego UE dla Afryki wynoszącą 1,2 mld euro;
  • poprawić warunki w Grecji i przyspieszyć powroty do Turcji;
  • znacznie przyspieszyć powroty i wykorzystać możliwości w zakresie pomocy w powrotach, jakimi dysponuje Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej;
  • przyspieszyć działania w zakresie przesiedleń w ramach nowego systemu dla krajów priorytetowych, w szczególności w odniesieniu do mechanizmu nadzwyczajnego tranzytu w Nigrze, jak również w ramach oświadczenia UE-Turcja;
  • szybko osiągnąć porozumienie w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, która ma zagwarantować, że UE gotowa będzie stawić czoła wszelkim przyszłym kryzysom.


Kontekst

W dniu 13 maja 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała w Europejskim programie w zakresie migracji zakrojoną na szeroką skalę strategię, której celem jest sprostanie najpilniejszym wyzwaniom trwającego obecnie kryzysu, a także wyposażenie UE w narzędzia do lepszego zarządzania migracją w perspektywie średnio- i długoterminowej w dziedzinie nieuregulowanej migracji, granic, azylu i legalnej migracji.

W dzisiejszym komunikacie przedstawiono rozwój sytuacji od marca 2018 r. i postępy poczynione w kierunku osiągnięcia kompleksowego porozumienia w sprawie migracji w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji i przedstawionego w grudniu 2017 r. planu politycznego Komisji.

 

Dodatkowe informacje:

Sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji

Załączniki zawierające statystyki

Zestawienie informacji – Zarządzanie migracją – narzędzia zarządzania kryzysowego UE

Zestawienie informacji – Szlak środkowośródziemnomorski: ochrona migrantów i zarządzanie nielegalnymi przepływami migracyjnymi

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji

 

 

IP/18/3743

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar