Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan muuttoliikeagenda: Tilanne on edelleen epävakaa, eikä aihetta itsetyytyväisyyteen ole

Bryssel 16. toukokuuta 2018

Komissio raportoi tänään, kuinka Euroopan muuttoliikeagendan ja komission joulukuussa 2017 laatiman etenemissuunnitelman toteuttaminen on edistynyt. Lisäksi komissio esittelee alan seuraavat keskeiset toimet.

Vaikka EU:n yhteiset toimet tuottavat edelleen tuloksia, tilanne on jatkuvasti epävakaa, sillä muuttopaineet ovat suuria. Tämä käy ilmi siitä, että tulijoiden määrä itäisen ja läntisen Välimeren reiteillä on jälleen kasvussa. Tämä edellyttää valppautta koko EU:lta. On kyettävä reagoimaan siihen, että tulijamäärät kasvavat kausiluonteisesti tai painetilanne muuttuu, esimerkiksi siten, että tulijat siirtyvät reitiltä toiselle. Tänään julkaistussa raportissa selostetaan, mitä on tehtävä paremmin: eurooppalaisen raja- ja merivartioston voimavaroja, jotka ovat jatkuvasti puutteellisia, on täydennettävä, palautuksia on tehostettava, uudelleensijoittamista on lisättävä ja muuttajia on suojeltava paremmin muuttoreitin varrella.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan EU voi hallita muuttoliikettä kokonaisvaltaisella tavalla vain, jos kaikki tekevät yhdessä kovemmin työtä vastuullisuuden ja solidaarisuuden pohjalta. ”Uudistettu Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä on keskeinen osa tätä lähestymistapaa. Kun tämä uudistus otetaan asianmukaisesti huomioon EU:n pitkän aikavälin talousarviossa, EU on valmis vastaamaan kaikkiin muuttoliikekriiseihin, jotka tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Tämä uudistus ei voi odottaa, ja toivon, että Eurooppa-neuvosto saavuttaa asiassa yhteisymmärryksen kesäkuussa.”

Muuttoliikeasioista vastaavan komissaari Dimitris Avramopouloksen mukaan aikaa ei ole hukattavaksi. ”Viime vuosina on edistytty huomattavasti sekä EU:n sisällä että EU:n kumppanimaiden kanssa. Tilanne on kuitenkin edelleen epävakaa, eikä työ ole läheskään valmis. Tämän vuoksi kehotan jäsenvaltioita toimittamaan kiireellisesti rajavartijoita ja kalustoa eurooppalaisen raja- ja merivartioston operaatioihin. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi lunastettava lupauksensa ja tehtävä kesäkuussa sopimus EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Tämä muistuttaa meitä jälleen kerran siitä, että aikaa ei todellakaan ole hukattavaksi.”

 

Tulijoiden määrä kolmella tärkeimmällä reitillä

Keskisen Välimeren reitillä tulijoiden määrä on ollut laskusuunnassa vuoden 2017 aikana, ja vuoden 2018 ensimmäisten kuukausien aikana tämä kehitys on jatkunut, sillä tulijoiden määrä on ollut noin 77 prosenttia pienempi kuin vuonna 2017 samaan aikaan.

Turkista saapuvien maahanmuuttajien määrä on edelleen huomattavasti alhaisempi kuin ennen EU:n ja Turkin julkilausuman antamista, mutta maaliskuusta 2018 alkaen määrät ovat kasvaneet merkittävästi. Kreikan saarille on saapunut 9 349 muuttajaa vuoden 2018 alusta lukien, ja maarajan kautta on vuonna 2018 saapunut tähän mennessä 6 108 henkilöä eli yhdeksän kertaa enemmän kuin saman ajanjakson aikana vuonna 2017. Vaikka tilanne Länsi-Balkanin reitillä on kaiken kaikkiaan vakiintunut, on havaittu, että Albanian, Montenegron ja Bosnia ja Hertsegovinan kautta tulevien maahanmuuttajien määrä on ollut viime kuukausina kasvussa.

Läntisen Välimeren reitin kautta tulevien määrä on edelleen kasvussa. Espanjaan on saapunut 6 623 henkilöä tammikuusta 2018 lukien, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 ensimmäisten kuukausien aikana.

 

EU:n ulkorajojen valvonta

Euroopan raja- ja merivartiovirasto tukee tällä hetkellä kansallisia rajavartiostoja ja on lähettänyt noin 1 350 asiantuntijaa eri muuttoreittien varrelle. Virasto on valmis vahvistamaan läsnäoloaan Kreikan ja Turkin välisellä maarajalla, jolla muuttoliikepaine on lisääntynyt. Virasto on myös tarjoutunut kolminkertaistamaan operatiivisen toimintansa maarajoilla, jotka Kreikalla on Albanian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Lisäksi Länsi-Balkanin maiden kanssa neuvotellaan sopimuksista, joiden avulla Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi tarvittaessa suoraan avustaa näiden maiden rajavalvonnassa. Nämä neuvottelut etenevät.

Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on kuitenkin merkittävä ja jatkuva pula henkilöstöstä ja kalustosta jopa niin, että tällä hetkellä tarvittavista operatiivisista voimavaroista on käytettävissä vähemmän kuin puolet. Jotta virasto voisi toteuttaa tämänhetkiset operaationsa ja käynnistää uusia, jäsenvaltioiden on pikaisesti annettava viraston käyttöön lisää henkilöstöä ja kalustoa.

Komission ehdotuksessa seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi lisätään huomattavasti EU:n ulkorajojen valvontaan kohdistettavia talousarviomäärärahoja. Muun muassa eurooppalaisen raja- ja merivartioston voimavaroja vahvistetaan siten, että sen pysyvien rajavartijoiden määräksi tulee 10 000 henkilöä.

 

Muuttajien suojeleminen reitin varrella

EU jatkaa toimia, joilla puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Samalla muuttajia suojellaan reitin varrella ja heille tarjotaan vaihtoehtoja laittomaksi muuttajaksi ryhtymiselle:

  • Vapaaehtoinen paluu Libyasta: Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö on EU:n tuella pelkästään vuonna 2018 auttanut ainakin 6 185:tä ihmistä palaamaan vapaaehtoisesti Libyasta kotiinsa. Afrikan unionin, EU:n ja Yhdistyneiden kansakuntien työryhmä jatkaa yhteistyötä Libyan viranomaisten kanssa, jotta maahanmuuttajien järjestelmällinen säilöönotto (joka koskee myös lapsia) lopetetaan. Tämän työn ansiosta on tänä vuonna vapautettu säilöstä jo yli 1 000 pakolaista.
  • Hätäevakuoinnit: Libyasta on hätäsiirtomekanismin avulla evakuoitu Nigeriin 1 152 ihmistä, jotka on määrä sijoittaa uudelleen Eurooppaan. Heistä 108 henkilöä on jo sijoitettu uudelleen Ranskaan, Ruotsiin ja Sveitsiin. YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) olisi nyt kiireesti vauhditettava muuttajien ohjaamista, jotta siirtoja EU:n jäsenvaltioihin voitaisiin nopeuttaa. EU tukee näitä toimia 20 miljoonalla eurolla.
  • Muuttajien salakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien verkostojen torjuminen: Sahelin alueen kumppaneiden kanssa vahvistetaan yhteistyötä Niameyssä maaliskuussa annetun julistuksen mukaisesti.
  • Perimmäisiin syihin vaikuttaminen: EU:n Afrikka-hätärahasto on osoittanut arvonsa: sovittuja ohjelmia on 147, ja niille on tähän mennessä varattu rahoitusta yhteensä 2,59 miljardia euroa. Varoilla rahoitetaan tärkeimpiä aloitteita, kuten vapaaehtoista paluuta Libyasta. EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi kuitenkin yhdessä katettava rahaston merkittävä rahoitusvaje (noin 1,2 miljardia euroa). Muuten toiminta voi lamautua.

Komissio ehdottaa tänään lisäksi, että lainsäädäntöä, joka koskee EU:n jäsenvaltioiden EU:n ulkopuolisiin maihin lähettämiä maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä, tarkistetaan. Tällä pyritään siihen, että EU:n näkökohdat otetaan paremmin huomioon koordinoitaessa toimia keskeisten kumppaneiden kanssa.

 

Kreikan olosuhteet

Kreikan olosuhteet ovat edelleen vakava huolenaihe, sillä muuttoliikkeen aiheuttama paine Kreikan saarilla on kova ja turvapaikkamenettelyn hitaus haittaa palautuksia Turkkiin. Komissio on kehottanut Kreikkaa parantamaan olosuhteita saarilla (mihin EU antaa tukea) sekä nopeuttamaan pikaisesti palautuksia ja saattamaan päätökseen valmiussuunnitelma tulijamäärien kasvun varalta.

 

Palauttaminen ja takaisinotto

Sellaisten maahanmuuttajien palauttamista, joilla ei ole oikeutta oleskella EU:n alueella, on lisättävä, sillä vain 36,6 prosenttia palautusmääräyksistä pantiin täytäntöön vuonna 2017. Euroopan raja- ja merivartiovirasto on ollut mukana toteuttamassa 111 palautusoperaatiota vuoden 2018 aikana. Viraston valtuuksia palauttamisen alalla on lisätty, ja jäsenvaltioiden olisi nyt lisättävä näiden valtuuksien hyödyntämistä merkittävästi. Palauttamiseen liittyvää yhteistyötä lähtömaiden kanssa on lisätty merkittävästi, ja viime kuukausina on sovittu useista käytännön järjestelyistä ja eräistä muista neuvotellaan. Palauttamismääriä ja muita muuttoliikkeeseen liittyviä tilastotietoja olisi voitava seurata paremmin. Siksi komissio ehdottaa tänään, että Eurostat julkaisee tilastotietoja aiempaa tiheämmin.

 

Uudelleensijoittaminen

Komission uudessa uudelleensijoittamisjärjestelmässä 20 jäsenvaltiota on tähän mennessä antanut yli 50 000 vastaanottolupausta, joista 4 252 on jo lunastettu. Komissio kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 50 prosenttia vastaanottolupauksista lokakuuhun 2018 mennessä.

Seuraavat vaiheet

Jotta voitaisiin pitää yllä EU:n kokonaisvaltaista lähestymistapaa muuttoliikkeeseen ja varmistaa, että Euroopalla on keinot selviytyä mahdollisista kriiseistä tulevaisuudessa, jäsenvaltioiden olisi

  • annettava Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön siltä puuttuvat rajavartijat ja kalusto,
  • paikattava EU:n Afrikka-hätärahaston 1,2 miljardin euron rahoitusvaje,
  • parannettava olosuhteita Kreikassa ja nopeutettava palauttamista Turkkiin,
  • tehostettava merkittävästi palauttamista ja hyödynnettävä enemmän Euroopan raja- ja merivartioviraston valtuuksia, joiden nojalla virasto voi avustaa palauttamisessa,
  • vauhditettava uudelleensijoittamista. Osa siirroista perustuu uuteen, ensisijaisia maita koskevaan järjestelmään, jolloin on kyse varsinkin hätäsiirtomekanismin avulla Libyasta tehtävistä siirroista. Lisäksi osa siirroista perustuu EU:n ja Turkin julkilausumaan,
  • päästävä nopeasti sopimukseen Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta sen varmistamiseksi, että EU kykenee selviytymään mahdollisista kriiseistä tulevaisuudessa.


Tausta

Komissio esitti 13. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendassa kauaskantoisen strategian sekä vastatakseen vallitsevasta kriisistä johtuviin välittömiin haasteisiin että ottaakseen käyttöön välineitä, joiden avulla EU saisi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä muuttoliikkeen paremmin hallintaansa, olipa kyseessä sitten sääntöjenvastainen tai laillinen muuttoliike, rajavalvonta tai turvapaikka-asiat.

Tänään antamassaan tiedonannossa komissio tarkastelee, miten tilanne on kehittynyt maaliskuusta 2018 ja miten Euroopan muuttoliikeagendan ja komission joulukuussa 2017 esittämän poliittisen etenemissuunnitelman toteuttamisessa on edistytty. Etenemissuunnitelman tavoitteena on kokonaisvaltaisen yhteisymmärryksen saavuttaminen muuttoliikepolitiikasta.

 

Lisätietoja

Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanokertomus

Tilastoliite

Tietosivu – Muuttoliikkeen hallinta – EU:n kriisinhallinnan välineet

Tietosivu – Keskisen Välimeren reitti: muuttajien suojelu ja sääntelemättömien muuttovirtojen hallinta

Ehdotus asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta

 

 

IP/18/3743

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar