Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske dagsorden for migration: situationen er stadig skrøbelig, og vi er endnu ikke i mål

Bruxelles, den 16. maj 2018

Kommissionen gør i dag status over gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration og Kommissionens politiske køreplan fra december 2017 og peger på, hvilke andre vigtige foranstaltninger der skal træffes.

EU's fælles indsats giver fortsat resultater, men situationen er som følge af det vedvarende migrationspres stadig skrøbelig, hvilket bevidnes af, at tilstrømningen af migranter langs den østlige og den vestlige Middelhavsrute er begyndt at vokse igen. Derfor må EU som helhed udvise den nødvendige årvågenhed og være forberedt på eventuelle spidsbelastninger eller ændringer i migrationspresset, også fra den ene migrationsrute til den anden. I den rapport, der fremlægges i dag, påpeges det, hvor den nuværende indsats skal styrkes: afhjælpe de vedvarende mangler på midler hos den europæiske grænse- og kystvagt, forbedre resultaterne med hensyn til tilbagesendelser, sætte skub i genbosætningen og forbedre beskyttelsen af migranter langs migrationsruterne.

Førstenæstformand, Frans Timmermans, udtaler: "Denne rapport bekræfter, at vi kun kan styre migrationen ud fra en helhedsorienteret tilgang med foranstaltninger, der gensidigt forstærker hinanden og er baseret på ansvar og solidaritet. Et reformeret fælles europæisk asylsystem er en central del af denne tilgang, som EU også har taget hensyn til i sit langsigtede budget. EU vil på dette grundlag være rustet til at håndtere fremtidige migrationskriser. Denne reform kan ikke vente, og jeg håber, at Det Europæiske Råd vil kunne nå til frem til en aftale i juni."

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "I de seneste år er der gjort vigtige fremskridt, både i EU og med vores partnerlande. Situationen er imidlertid stadig skrøbelig, og vores arbejde er langt fra afsluttet. Dette er grunden til, at jeg opfordrer medlemsstaterne til snarest muligt at sende grænsevagter og udstyr til den europæiske grænse- og kystvagts operationer, men også at følge op på deres tilsagn om at nå til enighed om en asylreform i juni. Endnu en gang gøres vi opmærksom på, at vi ingen tid har at spilde."

 

Tilstrømning af migranter langs de tre vigtigste ruter

Langs den centrale Middelhavsrute fortsatte den nedadgående tendens fra 2017 i de første måneder af 2018, hvor tilstrømningen af migranter var ca. 77 % lavere end i samme periode i 2017.

Tilstrømningen af migranter fra Tyrkiet er stadig markant lavere end før erklæringen fra EU og Tyrkiet, men er dog steget betydeligt siden marts 2018, både til de græske øer (9 349 siden begyndelsen af 2018) og via landegrænsen (6 108 i 2018, hvilket er ni gange så mange som i samme periode i 2017). Selv om situationen generelt har stabiliseret sig langs Vestbalkanruten, er der indberettet større menneskestrømme gennem Albanien, Montenegro og Bosnien-Hercegovina i de seneste måneder.

Tilstrømningen af migranter langs den vestlige Middelhavsrute viste fortsat en opadgående tendens med ca. 6 623 personer i Spanien siden januar 2018 (22 % flere end i de første måneder af 2017).

 

Forvaltning af EU's ydre grænser

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning understøtter i øjeblikket de nationale grænsevagter med ca. 1 350 udsendte eksperter langs alle migrationsruter. Stillet over for det øgede migrationspres er Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning rede til at styrke sin tilstedeværelse på landegrænsen mellem Grækenland og Tyrkiet. Agenturet har desuden tilbudt at tredoble sin operative indsats ved Grækenlands landegrænser til Albanien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Desuden skrider arbejdet med at indgå aftaler med landene på det vestlige Balkan frem. Disse aftaler vil gøre det muligt for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning at bistå de pågældende lande med forvaltningen af deres grænser, når det er nødvendigt.

Der er imidlertid fortsat en betydelig mangel på personale og udstyr til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning – i øjeblikket er mindre end halvdelen af de operationelle behov dækket. Medlemsstaterne skal hurtigst muligt stille mere personale og udstyr til rådighed, hvis agenturet skal kunne opretholde de igangværende operationer eller gøre det muligt at igangsætte nye.

Kommissionens forslag til det næste langsigtede budget øger betydeligt de midler, der afsættes til forvaltningen af de ydre grænser, bl.a. i form af yderligere ressourcer til styrkelse af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning med et stående korps, der ifølge planerne skal tælle 10 000 grænsevagter.

 

Beskyttelse af migranter langs migrationsruterne

EU fortsætter sit arbejde med at bekæmpe de underliggende årsager til migration og samtidig beskytte migranter langs migrationsruterne og tilbyde alternativer til irregulær migration:

  • Frivillig tilbagevenden fra Libyen: Med støtte fra EU har Den Internationale Organisation for Migration (IOM) alene i 2018 bistået over 6 185 mennesker med frivilligt at vende tilbage til deres hjemlande fra Libyen. Den fælles AU-EU-FN-taskforce arbejder fortsat sammen med de libyske myndigheder for at standse den systematiske tilbageholdelse af migranter, navnlig børn. Takket være denne indsats er mere end 1 000 flygtninge hidtil blevet frigivet i år.
  • Nødevakueringer: 1 152 mennesker, der skal genbosættes i Europa, er blevet evakueret fra Libyen til Niger via nødtransitmekanismen. 108 af dem er allerede blevet genbosat i Frankrig, Sverige og Schweiz. FN's Højkommissariat for Flygtninge bør nu henvise de evakuerede personer hurtigere for at fremskynde overførslen til EU's medlemsstater. EU støtter denne indsats med 20 mio. EUR.
  • Bekæmpelse af smugling af migranter og menneskehandel: I overensstemmelse med den erklæring, der blev vedtaget i marts i Niamey, styrkes samarbejdet med partnere i Sahel.
  • Bekæmpelse af de grundlæggende årsager til migration: EU's trustfond for Afrika har vist sit værd med 147 programmer til et samlet beløb på indtil videre 2,59 mia. EUR, der går til finansiering af afgørende initiativer som f.eks. frivillig tilbagevenden fra Libyen. Et udækket finansieringsbehov på ca. 1,2 mia. EUR risikerer imidlertid at lamme denne indsats, hvis EU og medlemsstaterne ikke i fællesskab finder frem til en løsning.

Endvidere foreslår Kommissionen i dag en revision af lovgivningen om indvandringsforbindelsesofficerer, der udstationeres af EU's medlemsstater i tredjelande, for at styrke den europæiske dimension i koordineringen med vigtige partnere.

 

Forholdene i Grækenland

Forholdene i Grækenland udgør fortsat et alvorligt problem, da der er et stort pres på øerne, og den langsommelige behandling af asylansøgninger hindrer tilbagesendelser til Tyrkiet. Kommissionen har opfordret Grækenland til at forbedre forholdene på øerne med støtte fra EU, til hurtigst muligt at sætte skub i tilbagesendelserne og til at færdiggøre deres beredskabsplan til håndtering af en øget tilstrømning af migranter.

 

Tilbagesendelse og tilbagetagelse

Der skal gøres en større indsats for at tilbagesende flere af de migranter, der ikke har ret til ophold i EU, idet kun 36,6 % af afgørelserne om tilbagesendelse blev fuldbyrdet i 2017. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning hjalp med at organisere 111 tilbagesendelsesoperationer i 2018, men medlemsstaterne bør gøre langt større brug af agenturets udvidede mandat til tilbagesendelse. Der er gjort betydelige fremskridt med at forbedre samarbejdet med oprindelseslandene om tilbagesendelse. Der er således i de seneste måneder truffet aftale om en række praktiske ordninger, og der er stadig forhandlinger i gang. For yderligere at forbedre overvågningen af tilbagesendelser og andre relevante migrationsstatistikker foreslår Kommissionen i dag endvidere at øge hyppigheden af data i Eurostats publikationer.

 

Genbosætning

Inden for rammerne af Kommissionens nye genbosætningsordning har 20 medlemsstater givet tilsagn om mere end 50 000 pladser, hvoraf 4 252 overførsler allerede har fundet sted. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre 50 % af de genbosætninger, der er givet tilsagn om, senest i oktober 2018.

De næste skridt

Med henblik på at understøtte EU's samlede tilgang til migration og sikre, at Europa er rustet til at håndtere eventuelle fremtidige kriser, bør medlemsstaterne nu:

  • Stille de manglende ressourcer (grænsevagter og udstyr) til rådighed for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
  • Stille de manglende 1,2 mia. EUR til finansiering af EU's trustfond for Afrika til rådighed
  • Forbedre forholdene i Grækenland og fremskynde tilbagesendelserne til Tyrkiet
  • Øge antallet af tilbagesendelser væsentligt og gøre brug af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings mandat til tilbagesendelse
  • Fremskynde indsatsen for genbosætning under den nye ordning for prioriterede lande, navnlig hvad angår nødtransitmekanismen i Niger, samt inden for rammerne af erklæringen fra EU og Tyrkiet
  • Hurtigt nå til enighed om reformen af det fælles europæiske asylsystem for at sikre, at EU er rustet til at håndtere eventuelle fremtidige kriser.


Baggrund

Den 13. maj 2015 foreslog Europa-Kommissionen en omfattende strategi inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration for at tackle de umiddelbare udfordringer i forbindelse med den aktuelle krise og give EU de værktøjer, der er nødvendige for at sikre en bedre migrationsstyring på mellemlang og lang sigt, særligt hvad angår irregulær migration, grænser, asyl og lovlig migration.

I den meddelelse, der fremlægges i dag, redegøres der for udviklingen siden marts 2018, og der gøres status over, hvor langt gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration og Kommissionens politiske køreplan for at nå frem til en omfattende migrationsaftale (fremlagt i december 2017) er nået.

 

Yderligere oplysninger

Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration

Statistikbilag

Faktablad: Migrationsstyring – EU's krisestyringsredskaber

Faktablad: Den centrale Middelhavsrute: Beskyttelse af migranter og håndtering af irregulære migrantstrømme

Forslag til forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer

 

 

IP/18/3743

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar