Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský program pro migraci: situace je stále nestabilní a nelze polevit

Brusel 16. května 2018

Evropská komise dnes podává zprávu o pokroku, kterého bylo dosaženo při plnění evropského programu pro migraci a plánu Komise z prosince 2017, a vytyčuje další klíčová opatření, která by ještě měla být přijata.

Přestože společné úsilí EU nadále přináší výsledky, situace zůstává nestabilní kvůli trvalému migračnímu tlaku, o němž svědčí opětovný růst počtu migrantů přicházejících po trasách přes východní a západní Středomoří. Situace vyžaduje, aby EU jako celek projevila potřebnou obezřetnost a byla připravena reagovat na sezónní vrcholy nebo přesuny pohybu, například z jedné trasy na druhou. Dnešní zpráva ukazuje, kde je potřeba silnější reakce: je nutné vyřešit přetrvávající nedostatek prostředků využívaných Evropskou pohraniční a pobřežní stráží, zlepšit navracení, podpořit přesídlování a zvýšit ochranu migrantů pohybujících se po trasách.

„Tato zpráva potvrzuje, že migraci můžeme zvládat pouze komplexním způsobem, na základě provázaných činností založených na odpovědnosti a solidaritě,“ prohlásil první místopředseda Komise Frans Timmermans. „Ústředním prvkem tohoto přístupu je revidovaný společný evropský azylový systém. Díky němu a díky svému dlouhodobému rozpočtu bude Unie připravena reagovat na každou případnou migrační krizi. Reforma nepočká, a proto doufám, že o ní Evropská rada dosáhne v červnu dohody.“

„V posledních letech bylo dosaženo značného pokroku v EU i při spolupráci s našimi partnerskými zeměmi,“ doplnil svého kolegu komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos.„Situace však zůstává komplikovaná a naše práce zdaleka neskončila. Proto žádám členské státy, aby urychleně vyslaly příslušníky pohraniční stráže a poskytly potřebné vybavení pro operace Evropské pohraniční a pobřežní stráže, ale také aby dodržely slib dosáhnout v červnu dohody o reformě azylového systému. Znovu se ukazuje, že nesmíme ztrácet čas.“

 

Příchod migrantů po třech hlavních trasách

V centrálním Středomoří pokračoval v prvních měsících roku 2018 sestupný trend z roku 2017: dorazilo přibližně o 77 % méně osob, než bylo zaznamenáno v témže období v roce 2017.

Počet příchozích z Turecka je výrazně nižší než před vydáním prohlášení EU a Turecka, avšak od března 2018 podstatně více osob přijíždí na řecké ostrovy (9 349 od začátku roku 2018) a překračuje pozemní hranici (v roce 2018 dosud 6 108 osob, tj. devětkrát více než ve stejném období v roce 2017). Situace na západobalkánské trase se sice celkově stabilizovala, ale v posledních měsících byl hlášen zvýšený pohyb přes území Albánie, Černé Hory a Bosny a Hercegoviny.

Příjezd migrantů po trase přes západní Středomoří dále vykazuje vzestupnou tendenci: od ledna 2018 dorazilo do Španělska 6 623 osob (o 22 % více než v prvních měsících roku 2017).

 

Správa vnějších hranic EU

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž nyní pomáhá pohraniční stráži v zemích na všech migračních trasách, kde nasadila přibližně 1 350 odborníků. Vzhledem ke zvýšenému migračnímu tlaku je připravena posílit svou přítomnost na pozemní hranici mezi Řeckem a Tureckem. Nabídla rovněž, že ztrojnásobí operační nasazení na řeckých pozemních hranicích s Albánií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Kromě toho pokračuje práce na uzavření dohod se zeměmi západního Balkánu, díky nimž bude Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž schopna poskytnout těmto zemím v případě potřeby přímou pomoc při správě jejich hranice.

Agentura má nicméně stále značný nedostatek personálu a vybavení, a to v takové míře, že může provádět méně než polovinu operací, kterých by bylo v současné době potřeba. Má-li být schopna pokračovat v probíhajících operacích nebo se zapojit do nových, musí členské státy urychleně poskytnout více zdrojů.

Komise v návrhu příštího dlouhodobého rozpočtu podstatně navyšuje finance určené na správu vnějších hranic, včetně dodatečných prostředků na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, jejíž stálý sbor má vzrůst na 10 000 příslušníků.

 

Ochrana migrantů na trase

EU nadále pracuje na řešení hlavních příčin migrace, přičemž se snaží chránit migranty na celé trase a nabídnout alternativy k nelegální migraci:

  • Dobrovolný návrat z Libye: Za podpory EU zorganizovala Mezinárodní organizace pro migraci jen v roce 2018 dobrovolný návrat více než 6 185 osob z Libye do jejich domovů. Společná pracovní skupina Africké unie, EU a OSN nadále spolupracuje s libyjskými úřady na ukončení systematického zadržování migrantů včetně dětí. Díky tomuto úsilí bylo letos ze zadržení propuštěno již více než 1 000 uprchlíků.
  • Nouzové evakuace: Z Libye do Nigeru bylo v rámci mechanismu nouzového tranzitu evakuováno 1 152 osob za účelem jejich následného přesídlení do Evropy. Z toho bylo 108 osob přesídleno do Francie, Švédska a Švýcarska. K uspíšení transferů do členských států EU je nyní třeba zrychlit zpracovávání žádostí podaných prostřednictvím úřadu UNHCR. Na tuto činnost EU vyčlenila 20 milionů eur.
  • Boj proti sítím pro převaděčství migrantů a obchodování s lidmi: V souladu s prohlášením přijatým v březnu v Niamey se rozšiřuje spolupráce s partnery v Sahelu.
  • Řešení hlavních příčin migrace: Svěřenský fond EU pro Afriku se osvědčil. Dosud bylo schváleno 147 programů v celkové výši 2,59 miliardy eur, z nichž budou financovány zásadní iniciativy jako dobrovolné návraty z Libye. Chybějící finanční prostředky – přibližně 1,2 miliardy eur – však mohou tyto snahy vážně ohrozit, pokud EU nebude společně s členskými státy situaci řešit.

Komise také dnes navrhla revizi právního předpisu týkajícího se styčných úředníků pro přistěhovalectví, které vysílají členské státy EU do zemí mimo EU, s cílem pomoci posílit unijní rozměr v koordinaci s klíčovými partnery.

 

Podmínky v Řecku

Podmínky v Řecku stále vzbuzují závažné obavy kvůli velkému tlaku na ostrovech a pomalému tempu azylových řízení, které brání navracení osob do Turecka. Komise vyzvala Řecko, aby s podporou EU podmínky na ostrovech zlepšilo, okamžitě urychlilo tempo navracení a dopracovalo krizové plány pro případ příjezdu vyššího počtu migrantů.

 

Navracení a zpětné přebírání

Je třeba usilovněji pracovat na zvýšení míry navracení migrantů, kteří nemají právo pobývat v EU, protože v roce 2017 bylo vykonáno jen 36,6 % příkazů k návratu. V roce 2018 pomohla Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž uspořádat 111 návratových operací, ale členské státy by měly mnohem více využívat posílený mandát této agentury v oblasti navracení. Podařilo se značně zlepšit spolupráci při navracení se zeměmi původu, neboť v posledních měsících bylo uzavřeno několik praktických ujednání a další jednání probíhají. Aby se zkvalitnilo sledování návratů a další příslušné statistiky v oblasti migrace, Komise dnes rovněž navrhuje zvýšit četnost zveřejňování statistických údajů Eurostatu.

 

Přesídlování

V rámci nového programu Komise pro přesídlování zatím 20 členských států přislíbilo více než 50 000 míst, přičemž se doposud uskutečnilo 4 252 transferů. Komise vyzývá členské státy, aby do října 2018 splnily cíl přesídlit 50 % osob z přislíbeného počtu.

Další kroky

Pro zachování komplexního přístupu EU k migraci a zajištění, že se Evropa dokáže vypořádat s jakoukoli příští krizí, by členské státy měly nyní podniknout následující kroky:

  • poskytnout Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž chybějící příslušníky pohraniční stráže a vybavení,
  • uvolnit chybějící 1,2 miliardy eur pro svěřenský fond EU pro Afriku,
  • zlepšit podmínky v Řecku a urychlit navracení do Turecka,
  • podstatně častěji provádět navracení a využívat mandát Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, pokud jde o pomoc při této činnosti,
  • urychlit úsilí v oblasti přesídlování v rámci nového programu pro prioritní země, zejména mechanismu nouzového tranzitu v Nigeru, i na základě prohlášení EU a Turecka,
  • rychle dosáhnout dohody o reformě společného evropského azylového systém,aby EU byla připravena čelit případným budoucím krizím.


Souvislosti

Dne 13. května 2015 Evropská komise navrhla prostřednictvím evropského programu pro migraci rozsáhlou strategii, jak řešit bezprostřední problémy probíhající krize a jak vybavit EU nástroji pro lepší řízení migrace ve střednědobém a dlouhodobém horizontu v oblastech nelegální migrace, hranic, azylu a legální migrace.

Dnešní sdělení informuje o vývoji od března 2018 a o pokroku dosaženém při plnění evropského programu pro migraci a plánu Komise dosáhnout komplexní dohody o migraci, který byl předložen v prosinci 2017.

 

Další informace

Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraci

Statistické přílohy

Informativní přehled – Řízení migrace – Nástroje EU pro řešení krizí

Informativní přehled – Trasa přes centrální Středomoří: Ochrana migrantů a řízení nelegálních migračních toků

Návrh nařízení o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

 

 

IP/18/3743

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar