Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за миграцията: положението е все още нестабилно и няма поводи за самодоволство

Брюксел, 16 май 2018 r.

Днес Комисията докладва за напредъка по Европейската програма за миграцията и пътната карта на Комисията от декември 2017 г., като посочва допълнителни ключови действия, които трябва да бъдат предприети.

Макар съвместните усилия на ЕС да не спират да дават резултати, положението остава нестабилно поради продължаващия миграционен натиск, за който свидетелства нарасналият наскоро брой на пристигащите по маршрутите през Източното и Западното Средиземноморие. Това изисква от целия ЕС да покаже необходимата бдителност и готовност за реагиране на евентуалните сезонни пикове или промени в посочения натиск, включително от един маршрут към друг. В днешния доклад се посочва къде трябва да бъдат засилени настоящите ответни мерки: да се преодолее продължаващия недостиг на активи за Европейската агенция за гранична и брегова охрана; да се подобри процесът на връщанията; да се увеличи броят на презаселванията и да се предостави по-добра защита на мигрантите по техните маршрути.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Този доклад потвърждава, че можем да управляваме миграцията по всеобхватен начин единствено чрез взаимно подсилващи се действия, които се основават на отговорност и солидарност. С реформираната обща европейска система за убежище като централна част от този подход и с дългосрочния бюджет на ЕС Съюзът ще бъде готов да се справи с бъдещи миграционни кризи. Тази реформа не може да чака и аз се надявам, че Европейският съвет ще успее да постигне споразумение през юни“.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „През последните години беше постигнат значителен напредък както в рамките на ЕС, така и с нашите държави партньори. При все това положението е все още нестабилно и нашата работа далеч не е приключила. Ето защо призовавам държавите членки спешно да изпратят гранични служители и оборудване за операциите на Европейската гранична и брегова охрана, както и да спазят поетия ангажимент за постигане на споразумение относно реформата в областта на убежището през юни. Нека си припомним още веднъж, че изобщо нямаме време за губене“.

 

Пристигащите по трите основни маршрута

През първите месеци на 2018 г. низходящата тенденция от 2017 г. се е запазила в Централното Средиземноморие, като броят на пристигащите е с около 77 % по-нисък от отчетения през същия период на 2017 г.

Броят на пристигащите от Турция е все още значително по-нисък, отколкото преди изявлението на ЕС и Турция, но от март 2018 г. той е нараснал съществено както на гръцките острови (9 349 от началото на 2018 г.), така и през сухопътната граница (досега 6 108 през 2018 г. — девет пъти повече в сравнение със същия период на 2017 г.). Макар че ситуацията по маршрута през Западните Балкани като цяло е стабилизирана, през последните месеци се съобщава за повишена миграция през Албания, Черна гора и Босна и Херцеговина.

Броят на пристигащите по маршрута през Западното Средиземноморие продължава да показва възходяща тенденция с около 6 623 пристигнали в Испания от януари 2018 г. насам (22 % повече, отколкото през първите месеци на 2017 г.).

 

Управление на външните граници на ЕС

Понастоящем Европейската агенция за гранична и брегова охрана подпомага националните гранични служители с около 1 350 експерти по протежението на всички миграционни маршрути. С оглед на нарастващия миграционен натиск Европейската агенция за гранична и брегова охрана има готовност да засили присъствието си по сухопътната граница между Гърция и Турция. Агенцията също така предложи да утрои своите оперативни ресурси, разположени по сухопътните граници на Гърция с Албания и бившата югославска република Македония. Редом с това напредва работата за сключване на споразумения с държавите от Западните Балкани, които ще позволят на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да ги подпомага пряко в управлението на техните граници, когато това е необходимо.

Налице е обаче траен значителен недостиг по отношение на персонала и оборудването за Европейската агенция за гранична и брегова охрана, дотам че могат да бъдат посрещнати по-малко от половината от настоящите оперативни нужди. За да се поддържат обаче текущите операции и да се даде възможност за включването в нови, държавите членки трябва спешно да ускорят разполагането на договорения персонал и оборудване.

В предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет значително се увеличават средствата, предназначени за управлението на външните граници, включително допълнителни ресурси за укрепване на Европейската гранична и брегова охрана с планиран постоянен корпус от 10 000 души.

 

Защита на мигрантите по маршрутите

ЕС продължава работата си за справяне с първопричините за миграцията, като същевременно защитава мигрантите по маршрутите и предлага алтернативи на незаконната миграция:

  • Доброволни връщания от Либия: с подкрепата на ЕС Международната организация по миграция (МОМ) подпомогна само през 2018 г. повече от 6 185 души да се завърнат доброволно от Либия по домовете си. Работната група на Африканския съюз, ЕС и ООН продължава да работи с либийските органи за преустановяване на системното задържане на мигранти, включително деца. Благодарение на тези усилия досега през тази година са освободени над 1 000 задържани бежанци.
  • Спешни евакуации: 1 152 души са евакуирани от Либия в Нигер чрез механизма за транзитно преминаване при кризисни ситуации за по-нататъшно презаселване в Европа. 108 от тях вече са презаселени във Франция, Швеция и Швейцария. Сега ВКБООН следва да намали сроковете за обработка на случаите, за да се ускори трансферът в държави — членки на ЕС. ЕС подкрепя тези усилия с 20 милиона евро.
  • Борба с незаконното превеждане на мигранти през граница и мрежите за трафик на хора: в съответствие с декларацията, приета в Ниамей през март, е засилено сътрудничеството с партньори в региона на Сахел.
  • Справяне с първопричините: Доверителният фонд на ЕС за Африка оправда своето създаване със 147 програми, възлизащи досега на общо 2,59 милиарда евро, като финансира изключително важни инициативи, сред които са доброволните връщания от Либия. Независимо от това, налице е значителен недостиг на финансиране в размер на около 1,2 милиарда евро, който може да осуети тези усилия, ако ЕС и държавите членки не потърсят решение.

Освен това Комисията предлага днес изменение на законодателството относно служителите за връзка по въпросите на имиграцията, разположени от държавите — членки на ЕС в трети държави, като целта е да се задълбочи европейското измерение на координацията с важни партньори.

 

Условията в Гърция

Условията в Гърция продължават да будят сериозна тревога със силния натиск върху островите и бавното темпо на процедурите по предоставяне на убежище, което възпрепятства връщанията в Турция. Комисията призова Гърция да подобри условията на островите с подкрепата на ЕС; да ускори без отлагане темпа на връщанията и да финализира своя план за действие при извънредни ситуации в случай на увеличен брой пристигащи.

 

Връщане и обратно приемане

Необходима е допълнителна работа за увеличаване на връщането на онези мигранти, които нямат право да пребивават в ЕС, тъй като през 2017 г. само 36,6 % от решенията за връщане са изпълнени на практика. През 2018 г. Европейската агенция за гранична и брегова охрана помогна за организирането на 111 операции по връщане, но държавите членки следва да използват в много по-голяма степен разширения мандат на Агенцията в областта на връщането. Отчита се значителен напредък в подобряването на сътрудничеството с държавите на произход в областта на връщането, като през последните месеци бяха сключени няколко практически договорености, а по-нататъшните преговори все още не са приключили. За да се подобри още повече наблюдението на връщанията, както и на други релевантни данни за миграцията, Комисията предлага днес също така да увеличи честотата на публикациите на данни от Евростат.

 

Презаселване

В съответствие с новата схема за презаселване на Комисията 20 държави членки поеха ангажимент за над 50 000 места, като вече са прехвърлени 4 252 души. Комисията призовава държавите членки да извършат до октомври 2018 г. 50 % от обещаните презаселвания.

Следващи стъпки

За да бъде запазен всеобхватният подход на ЕС по отношение на миграцията и да се гарантира, че Европа е подготвена да се справи с бъдещи кризи, държавите членки следва сега:

  • да доизпълнят своите ангажименти по отношение на граничните служители и оборудването за Европейската агенция за гранична и брегова охрана;
  • да осигурят липсващото финансиране в размер на 1,2 милиарда евро за Доверителния фонд на ЕС за Африка;
  • да подобрят условията в Гърция и ускорят връщанията в Турция;
  • да увеличат значително връщанията и да използват мандата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за подпомагане на връщанията;
  • да ускорят усилията за презаселване съгласно новата схема за приоритетни държави, по-специално що се отнася до механизма за транзитно преминаване при кризисни ситуации в Нигер, както и съгласно Изявлението на ЕС и Турция;
  • да постигнат бързо споразумение относно реформата на общата европейска система за убежище, за да се гарантира, че ЕС е подготвен да се справи с бъдещи кризи.


Контекст

С Европейската програма за миграцията от 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи широкообхватна стратегия с цел преодоляване на непосредствените предизвикателства, свързани с продължаващата криза. Освен това целта бе да се предоставят инструменти на ЕС, с които да се осигури по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

В днешното съобщение са представени промените от март 2018 г. насам и докладите за постигнатия напредък по Европейската програма за миграцията и политическата пътна карта на Комисията за всеобхватно споразумение в областта на миграцията, представена през декември 2017 г.

 

За повече информация

Доклад за напредъка относно изпълнението на Европейската програма за миграцията

Статистически приложения

Информационен документ — Управление на миграцията — Инструменти на ЕС за управление на кризи

Информационен документ — Маршрутът през Централното Средиземноморие: защита на мигрантите и управление на незаконните потоци

Предложение за Регламент за създаване на Европейска мрежа на служителите за връзка по въпросите на имиграцията

 

 

IP/18/3743

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar