Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vizumska politika EU: Komisija nadgrajuje vizumski informacijski sistem zaradi boljšega varovanja zunanjih meja EU

Bruselj, 16. maja 2018

Komisija je danes predlagala nadgradnjo vizumskega informacijskega sistema (VIS), tj. podatkovne zbirke z informacijami o osebah, ki oddajo vloge za schengenski vizum, da bi izboljšala odzivanje na spreminjajoče se varnostne in migracijske izzive ter upravljanje zunanjih meja EU.

S predlaganimi spremembami bo mogoče temeljiteje preverjati zanesljivost prosilcev za vizum; odpravljene bodo vrzeli na področju varnostnih informacij z boljšo izmenjavo informacij med državami članicami ter zagotovljena polna interoperabilnost z drugimi podatkovnimi zbirkami na ravni EU.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Vsako leto milijoni državljanov držav, ki niso članice EU, v EU vstopijo z vizumom za kratkoročno bivanje ali za daljše obdobje. Z nadgradnjo vizumskega informacijskega sistema bomo odpravili slepe pege v naših informacijskih sistemih ter organom, pristojnim za izdajo vizumov, in mejnim policistom zagotovili informacije, ki jih potrebujejo za dobro opravljanje svojega dela. Storilci kaznivih dejanj in potencialni teroristi ne bi smeli priti v Evropo neopaženo. Evropa ni trdnjava – vendar moramo vedeti, kdo prečka naše meje. Naša odgovornost je, da zagotovimo varnost evropskih državljanov in zgradimo Evropo, ki varuje, obenem pa ne oviramo mobilnosti tistih, ki v EU potujejo v dobri veri.“

Vizumski informacijski sistem (VIS) je podatkovna zbirka EU, ki povezuje mejne policiste na zunanjih mejah EU s konzulati držav članic po svetu. Organom, pristojnim za izdajo vizumov, zagotavlja ključne informacije o prosilcih za schengenske vizume za kratkoročno bivanje, mejnim policistom pa omogoča, da odkrijejo potnike, ki lahko pomenijo tveganja za varnost. Današnji predlog razširja področje uporabe vizumskega informacijskega sistema, zlasti z vključitvijo vizumov za dolgoročno prebivanje in dovoljenj za prebivanje v ta sistem, pri čemer v celoti upošteva pravila o varstvu podatkov, da se zagotovi, da bodo imeli ti organi pravočasno na voljo potrebne informacije. Ta predlog je drugi korak reforme skupne vizumske politike EU in sledi spremembam vizumskega zakonika, ki jih je Komisija predstavila marca 2018.

 

Krepitev varnosti in zapolnitev informacijskih vrzeli

S predlagano nadgradnjo podatkovne zbirke vizumskega informacijskega sistema se bo z naslednjimi ukrepi okrepila notranja varnost in izboljšalo upravljanje meja:

  • okrepljena varnostna preverjanja po vseh podatkovnih zbirkah: vse vloge za izdajo vizumov, evidentirane v vizumskem informacijskem sistemu, se bodo zdaj prek enotnega iskalnega portala samodejno preverjale v vseh drugih informacijskih sistemih EU za varnost in migracije, kot so na novo vzpostavljeni sistem vstopa/izstopa, schengenski informacijski sistem (SIS) in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS). Prek tega obveznega navzkrižnega preverjanja bodo zaznani prosilci, ki uporabljajo več identitet, ter identiteta vsakogar, ki pomeni tveganje za varnost ali nezakonite migracije;
  • boljša izmenjava podatkov in informacij: trenutno na ravni EU ni informacij o vizumih za dolgoročno prebivanje in dovoljenjih za prebivanje. S predlaganimi nadgraditvami se bo področje uporabe vizumskega informacijskega sistema razširilo tudi na takšne informacije. To bo mejnim policistom omogočilo, da bodo hitro ugotovili, ali sta vizum za dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje, uporabljena za prečkanje schengenskih zunanjih meja, veljavna in v rokah zakonitega imetnika, s čimer se odpravlja pomembna varnostna vrzel;
  • učinkovitejši postopki vračanja: od zdaj bodo v podatkovno zbirko vizumskega informacijskega sistema vključene tudi kopije potne listine prosilca za vizum. Ta ukrep bo skupaj z dovoljenjem, ki ga bo imelo osebje Evropske agencije za mejno in obalno stražo za dostop do vizumskega informacijskega sistema, olajšal identifikacijo in ponovni sprejem nedokumentiranih migrantov brez urejenega statusa, kar bo povečalo učinkovitost politike vračanja EU;
  • okrepljena zmogljivost za pregon in preprečevanje kaznivih dejanj: organi kazenskega pregona in Europol bodo imeli zdaj bolj strukturiran dostop do vizumskega informacijskega sistema za namene preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj, in sicer pod strogimi pogoji ter ob polnem upoštevanju pravil o varstvu podatkov EU. Do vizumskega informacijskega sistema bodo lahko dostopali tudi organi kazenskega pregona za namene iskanja ali identifikacije pogrešanih ali ugrabljenih oseb ter žrtev trgovine z ljudmi.

 

Naslednji koraki

Agencija eu-LISA bo agencija EU, odgovorna za razvoj in upravljanje nadgrajene podatkovne zbirke vizumskega informacijskega sistema. Komisija v zadnjem koraku reforme vizumske politike EU poziva Evropski parlament in Svet, naj čim prej zaključita svoje zakonodajne postopke, da se odpravijo vse preostale informacijske vrzeli in olajša potovanje v EU za zakonite obiskovalce.

Ozadje

Skupna vizumska politika EU olajšuje potovanje v EU za turistične in poslovne namene, kar prispeva h gospodarstvu in rasti v EU ter k povezavam in dialogu med kulturami. Samo v letu 2016 je bilo izdanih skoraj 14 milijonov schengenskih vizumov za kratkoročno bivanje (glej najnovejše statistične podatke o schengenskih vizumih).

Od začetka veljavnosti vizumskega zakonika leta 2010 se je okolje, v katerem deluje vizumska politika, bistveno spremenilo. V zadnjih letih se EU sooča z novimi migracijskimi in varnostnimi izzivi. Komisija je septembra 2017 napovedala, da bo predstavila zamisli o tem, kako posodobiti skupno vizumsko politiko EU. Potrdila je, da bo v okviru svojega delovnega programa za leto 2018 predlagala spremembe vizumskega zakonika, in to zavezo izpolnila marca 2018.

Hkrati EU nadgrajuje svoje varnostne informacijske sisteme in informacijske sisteme za upravljanje meja, da bi se odpravile informacijske vrzeli in okrepila notranja varnost. Komisija je na podlagi sklepov Sveta iz junija 2017 decembra 2017 predstavila predlog za učinkovitejše in pametnejše povezovanje informacijskih sistemov EU. Današnji predlog nadgrajuje vizumski informacijski sistem in postavlja temelje, da bo sistem postal popolnoma interoperabilen z drugimi podatkovnimi zbirkami EU za upravljanje meja in migracij.

 

Več informacij

Informativni pregled – Nadgraditev vizumskega informacijskega sistema (VIS)

Informativni pregled – Informacijski sistemi EU

Predlog nove uredbe o vizumskem informacijskem sistemu

Sporočilo za medije – Vizumska politika EU: predlogi Komisije za njeno okrepitev ter večjo učinkovitost in varnost

Sporočilo za medije – Varnostna unija: Komisija odpravlja informacijske vrzeli, da bi bolje zaščitila državljane EU

 

IP/18/3741

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar