Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES vīzu politika: Komisija uzlabo vīzu informācijas sistēmu, lai labāk aizsargātu ES ārējās robežas

Briselē, 2018. gada 16. maijā

Šodien Komisija ir ierosinājusi uzlabot vīzu informācijas sistēmu (VIS) — datubāzi, kurā ietverta informācija par personām, kas iesniegušas pieteikumu Šengenas vīzas saņemšanai —, un uzlabojumu mērķis ir labāk reaģēt uz pieaugošajām drošības un migrācijas problēmām un pilnveidot ES ārējo robežu pārvaldību.

Ierosinātās izmaiņas ļaus rūpīgāk pārbaudīt vīzas pieprasītāju iepriekšējās darbības, novērsīs drošības informācijas trūkumu, panākot labāku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, un nodrošinās pilnīgu savietojamību ar citām ES mēroga datubāzēm.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: "Katru gadu ES ieceļo vairāki miljoni trešo valstu valstspiederīgo, kuriem ir vīza un kuri vēlas uzturēties īsāku vai garāku laika posmu. Uzlabojot vīzu informācijas sistēmu, mēs novērsīsim nepilnības mūsu informācijas sistēmās un sniegsim vīzu izsniegšanas iestādēm un robežsargiem informāciju, kas viņiem nepieciešama, lai pienācīgi darītu savu darbu. Noziedzniekiem un potenciālajiem teroristiem nevajadzētu būt iespējai ierasties Eiropā nepamanītiem. Eiropa nav cietoksnis, taču mums ir jāzina, kas šķērso mūsu robežas. Mēs esam atbildīgi par to, ka Eiropas iedzīvotāju drošība ir garantēta un tiek veidota Eiropa, kas aizsargā, vienlaikus netraucējot to personu mobilitātei, kuras ES ierodas ar godīgiem nolūkiem.”

Vīzu informācijas sistēma (VIS) ir ES datubāze, kas savieno robežsargus pie ES ārējām robežām ar dalībvalstu konsulātiem visā pasaulē. Tā nodrošina vīzu izsniegšanas iestādēm pamatinformāciju par īstermiņa Šengenas vīzu pieteikumu iesniedzējiem, vienlaikus ļaujot robežsargiem atklāt ceļotājus, kas var būt drauds drošībai. Ar šodienas priekšlikumu VIS tvērums tiek paplašināts, jo īpaši iekļaujot sistēmā ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās atļaujas un pilnībā ievērojot datu aizsardzības noteikumus, lai nodrošinātu, ka iestādēm nepieciešamā informācija ir to rīcībā tad, kad tā ir vajadzīga. Priekšlikums ir otrais solis ES kopējās vīzu politikas reformas īstenošanā, un tajā ņemti vērā grozījumi Vīzu kodeksā, kurus Komisija iesniedza 2018. gada martā.

 

Drošības stiprināšana un informācijas trūkuma novēršana

Ierosinātie VIS datubāzes uzlabojumi pastiprinās iekšējo drošību un uzlabos robežu pārvaldību, ieviešot šādus pasākumus.

  • Pastiprinātas drošības pārbaudes visās datubāzēs. VIS reģistrēts vīzas pieteikums tagad automātiski tiks pārbaudīts visās pārējās ES drošības un migrācijas informācijas sistēmās, piemēram, nesen izveidotajā ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā (ECRIS), izmantojot vienotas meklēšanas portālu. Šādās obligātās kontrolpārbaudēs atklās pieteikuma iesniedzējus, kuri izmanto vairākas identitātes, un identificēs personas, kuras var apdraudēt drošību vai radīt neatbilstīgas migrācijas risku.
  • Labāka datu un informācijas apmaiņa. Pašlaik ES līmenī netiek glabāta nekāda informācija par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām. Ierosinātie uzlabojumi paplašinās VIS tvērumu, iekļaujot tajā arī šādu informāciju. Tas dos iespēju robežsargiem ātri noteikt, vai ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, kas izmantota Šengenas ārējo robežu šķērsošanai, ir derīga un atrodas pie tās likumīgā turētāja — tādējādi tiks novērsta būtiska drošības nepilnība.
  • Efektīvākas atgriešanas procedūras. Tagad VIS datubāzē tiks iekļautas arī vīzas pieprasītāju ceļošanas dokumentu kopijas. Šis pasākums kopā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbiniekiem piešķirtajām tiesībām uz piekļuvi VIS atvieglos neatbilstīgu migrantu bez dokumentiem identifikāciju un atpakaļuzņemšanu, tādējādi palielinot ES atgriešanas politikas efektivitāti.
  • Lielākas spējas novērst noziegumus un sodīt par tiem. Tiesībaizsardzības iestādēm un Eiropolam — atbilstoši stingriem nosacījumiem un pilnībā ievērojot ES datu aizsardzības noteikumus —, tagad būs strukturētāka piekļuve VIS, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziegumus. Tāpat piekļuve VIS būs tiesībaizsardzības iestādēm, lai tās varētu meklēt vai identificēt pazudušas vai nolaupītas personas un cilvēku tirdzniecības upurus.

 

Nākamie soļi

Par uzlabotās VIS datubāzes attīstību un pārvaldību atbildīgā ES aģentūra būs eu-LISA. Kā pēdējo posmu vīzu politikas reformas pabeigšanai Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi iespējami drīz pabeigt leģislatīvo procesu, lai tiktu novērsti visi palikušie informācijas iztrūkumi un atvieglota ceļošana uz ES godīgiem ceļotājiem.

Priekšvēsture

ES kopējā vīzu politika veicina ceļošanu uz ES tūrisma un uzņēmējdarbības nolūkā, šādi sniedzot ieguldījumu ES ekonomikā un izaugsmē, kā arī veicinot apmaiņu kultūras jomā un starpkultūru dialogu. 2016. gadā vien īstermiņa apmeklējumiem tika izsniegti gandrīz 14 miljoni Šengenas vīzu (skatīt jaunākos pieejamos statistikas datus par Šengenas vīzām).

Kopš Vīzu kodeksa stāšanās spēkā 2010. gadā vide, kurā darbojas vīzu politika, ir krasi mainījusies. Pēdējos gados ES ir saskārusies ar jaunām problēmām migrācijas un drošības jomā. 2017. gada septembrī Komisija paziņoja, ka nāks klajā ar idejām par to, kā modernizēt ES kopējo vīzu politiku. Komisija apstiprināja, ka tā savā 2018. gada darba programmā ierosinās pārskatīt Vīzu kodeksu, un 2018. gada martā savu solījumu izpildīja.

Tajā pašā laikā ES uzlabo savas drošības un robežu pārvaldības informācijas sistēmas, lai novērstu informācijas trūkumu un uzlabotu iekšējo drošību. Ņemot vērā Padomes 2017. gada jūnija secinājumus, Komisija 2017. gada decembrī iesniedza priekšlikumu par to, kā panākt ES informācijas sistēmu efektīvāku un viedāku sadarbību. Ar šodien iesniegto priekšlikumu tiek uzlabota VIS un ielikts pamats tam, ka sistēma būs pilnībā sadarbspējīga ar citām ES datubāzēm robežu un migrācijas pārvaldības jomā.

 

Plašāka informācija

Faktu lapa. Vīzu informācijas sistēmas (VIS) uzlabošana

Faktu lapa. ES informācijas sistēmas

Priekšlikums jaunai regulai par Vīzu informācijas sistēmu

Paziņojums presei. ES vīzu politika: Komisija iesniedz priekšlikumus, lai padarītu to spēcīgāku, efektīvāku un drošāku

Paziņojums presei. Drošības savienība: Komisija novērš trūkumus informācijas jomā, lai labāk aizsargātu ES iedzīvotājus

 

IP/18/3741

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar