Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES vizų politika. Komisija atnaujina Vizų informacinę sistemą, kad ES išorės sienos būtų geriau apsaugotos

Briuselis, 2018 m. gegužės 16 d.

Šiandien Komisija siūlo atnaujinti Vizų informacinę sistemą (VIS) – duomenų bazę, kurioje laikoma informacija apie asmenis, pateikusius prašymą išduoti Šengeno vizą, – kad būtų galima greičiau reaguoti į kylančius saugumo ir migracijos iššūkius ir pagerinti ES išorės sienų valdymą.

Priėmus siūlomus pakeitimus bus galima nuodugniau patikrinti prašymą išduoti vizą pateikusius asmenis; pašalinti saugumo informacijos spragas, valstybėms narėms paprasčiau keičiantis informacija, ir užtikrinti visišką sąveikumą su kitomis ES duomenų bazėmis.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Kasmet milijonai trečiųjų šalių piliečių trumpam ar ilgesniam laikotarpiui atvyksta į ES turėdami vizą. Atnaujinus Vizų informacinę sistemą bus pašalintos vadinamosios aklosios zonos mūsų informacinėse sistemose, o vizas išduodančios institucijos ir sienos apsaugos pareigūnai turės informacijos, kurios jiems reikia tinkamai savo darbui atlikti. Nusikaltėliams ir potencialiems teroristams neturėtų būti įmanoma atvykti į Europą nepastebėtiems. Europa nėra tvirtovė, bet turime žinoti, kas kerta mūsų sienas. Mūsų atsakomybė yra užtikrinti ES piliečių saugumą ir kurti Europą, kuri apsaugo, drauge netrukdant geranoriškai į ES keliaujančių asmenų judumui.

Vizų informacinė sistema (VIS) – tai ES duomenų bazė, kuria gali naudotis ES išorės sienų apsaugos pareigūnai ir valstybių narių konsulatai visame pasaulyje. Joje vizas išduodančios institucijos randa svarbios informacijos apie prašymą išduoti trumpalaikes Šengeno vizas pateikusius asmenis, o prie jos prisijungę sienos apsaugos pareigūnai gali nustatyti keliautojus, kurie gali kelti pavojų saugumui. Siekiant užtikrinti, kad šios institucijos prireikus turėtų reikiamos informacijos, šiandienos pasiūlymu VIS taikymo sritis išplečiama, visų pirma į šią sistemą įtraukiant ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi, visiškai laikantis duomenų apsaugos taisyklių. Šis pasiūlymas yra antras bendros ES vizų politikos reformos etapas ir yra susijęs su Vizų kodekso pakeitimais, kuriuos Komisija pateikė 2018 m. kovo mėn.

 

Saugumo stiprinimas ir informacijos spragų šalinimas

Pagal pasiūlymą atnaujinus VIS duomenų bazę bus sustiprintas vidaus saugumas ir pagerintas sienų valdymas tokiomis priemonėmis:

  • griežtesnėmis saugumo patikromis visose duomenų bazėse. Visi VIS užregistruoti prašymai išduoti vizą bus automatiškai tikrinami per bendrą paieškos portalą visose kitose ES saugumo ir migracijos informacinėse sistemose, pavyzdžiui, neseniai sukurtoje atvykimo ir išvykimo sistemoje, Šengeno informacinėje sistemoje ir Europos nuosprendžių registrų informacinėje sistemoje. Atlikus šią privalomą kryžminę patikrą bus galima nustatyti atvejus, kai prašytojai naudojasi keliomis tapatybėmis, ir identifikuoti asmenis, keliančius saugumo ar neteisėtos migracijos riziką;
  • geresniu keitimusi duomenimis ir informacija. Šiuo metu informacija apie ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi nėra saugoma ES lygmeniu. Pagal siūlomą atnaujinimą VIS taikymo sritis bus išplėsta į ją įtraukiant ir tokią informaciją. Taip sienos apsaugos pareigūnai galės greitai nustatyti, ar kertant Šengeno išorės sienas pateikta ilgalaikė viza arba leidimas gyventi galioja ir ar teisėtai priklauso juos pateikusiam asmeniui. Taigi, bus pašalintos didelės saugumo spragos;
  • veiksmingesnėmis grąžinimo procedūromis. Nuo šiol į VIS duomenų bazę bus įtrauktos ir prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kelionės dokumento kopijos. Pradėjus taikyti šią procedūrą ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros darbuotojams suteikus prieigą prie VIS bus paprasčiau nustatyti dokumentų neturinčių neteisėtų migrantų tapatybę ir juos sugrąžinti. Taigi, ES grąžinimo politika bus veiksmingesnė;
  • padidintais pajėgumais patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus ir užkirsti jiems kelią. Nuo šiol teisėsaugos institucijos ir Europolas griežtomis sąlygomis ir visapusiškai laikydamiesi ES duomenų apsaugos taisyklių galės naudotis VIS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo ar tyrimo tikslams. Be to, teisėsaugos institucijos galės prisijungti prie VIS, kad atliktų dingusių ar pagrobtų asmenų bei prekybos žmonėmis aukų paiešką arba nustatytų jų tapatybę.

 

Tolesni veiksmai

„eu-LISA“ bus už atnaujintos VIS duomenų bazės tobulinimą ir valdymą atsakinga ES agentūra. Siekiant užbaigti paskutinį ES vizų politikos reformos etapą, Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą kuo greičiau užbaigti teisės aktų leidybos procesą, kad būtų pašalintos visos likusios informacijos spragos, o teisėti keliautojai galėtų lengviau atvykti į ES.

Pagrindiniai faktai

Bendra ES vizų politika lengvinamos turizmo ir verslo kelionės į ES, prisidedama prie ES ekonomikos ir augimo ir skatinami kultūrų tarpusavio ryšiai bei dialogas. Vien 2016 m. išduota beveik 14 mln. trumpalaikių Šengeno vizų (žr. naujausią statistiką apie Šengeno vizas).

Nuo Vizų kodekso įsigaliojimo 2010 m. drastiškai pasikeitė aplinka, kurioje vykdoma vizų politika. Pastaraisiais metais ES kilo naujų migracijos ir saugumo uždavinių. 2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pranešė, kad ji pateiks pasiūlymų, kaip atnaujinti bendrą ES vizų politiką. 2018 m. darbo programoje Komisija patvirtino ketinimus peržiūrėti Vizų kodeksą ir 2018 m. kovo mėn. šį įsipareigojimą įvykdė.

Be to, ES atnaujina saugumo ir sienų valdymo informacines sistemas, kad būtų pašalintos informacijos spragos ir sustiprintas vidaus saugumas. Atsižvelgdama į 2017 m. birželio mėn. Tarybos išvadas, Komisija 2017 m. gruodžio mėn. pateikė pasiūlymą, kad ES informacinės sistemos kartu veiktų veiksmingiau ir pažangiau. Šiandienos pasiūlymu siekiama atnaujinti VIS ir sukurti pagrindą, kad sistema taptų visiškai suderinama su kitomis ES sienų ir migracijos valdymo duomenų bazėmis.

 

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Vizų informacinės sistemos (VIS) atnaujinimas

Informacijos suvestinė. ES informacinės sistemos

Naujo Reglamento dėl Vizų informacinės sistemos pasiūlymas

Pranešimas spaudai „Komisija teikia pasiūlymą dėl tvirtesnės, veiksmingesnės ir saugesnės ES vizų politikos“

Pranešimas spaudai „Saugumo sąjunga. Komisija šalina informacines spragas, kad ES piliečiai būtų saugesni“

 

IP/18/3741

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar