Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n viisumipolitiikka: Komissio päivittää viisumitietojärjestelmän EU:n ulkorajojen valvonnan parantamiseksi

Bryssel 16. toukokuuta 2018

Komissio ehdottaa tänään viisumitietojärjestelmän (VIS) päivittämistä. VIS-tietokanta sisältää tiedot henkilöistä, jotka hakevat Schengen-viisumia. Päivityksen tavoitteena on vastata paremmin turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyviin muuttuviin haasteisiin ja parantaa EU:n ulkorajojen valvontaa.

Ehdotettujen muutosten avulla voidaan tarkastaa viisuminhakijoiden tausta aiempaa perusteellisemmin, poistaa aukot turvallisuustiedoissa parantamalla EU-maiden välistä tietojenvaihtoa ja varmistaa täysi yhteentoimivuus muiden EU:n laajuisten tietokantojen kanssa.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaari Dimitris Avramopoulosin mukaan EU:n ulkopuolelta saapuu joka vuosi miljoonia ihmisiä, joilla on viisumi, niin lyhyeksi kuin pidemmäksikin ajaksi. ”Kun päivitämme viisumitietojärjestelmän, poistamme katvealueet tietojärjestelmistämme ja annamme viisumiviranomaisille ja rajavartijoille tiedot, joita he tarvitsevat tehdäkseen työnsä hyvin. Rikolliset ja mahdolliset terroristit eivät saa päästä Eurooppaan huomaamatta. Eurooppa ei ole linnake, mutta meidän täytyy tietää, ketkä ylittävät rajamme. On meidän vastuullamme parantaa kansalaisten turvallisuutta ja rakentaa Eurooppa, joka suojelee muttei vaikeuta EU:hun vilpittömässä mielessä matkustavien liikkumista”, Avramopoulos toteaa.

Viisumitietojärjestelmä on EU:n tietokanta, jonka avulla unionin ulkorajojen vartijat ovat yhteydessä EU-maiden konsulaatteihin kaikkialla maailmassa. Viisumeita myöntävät viranomaiset saavat VIS-järjestelmästä keskeiset tiedot lyhytaikaisten Schengen-viisumien hakijoista. Lisäksi rajavartijat havaitsevat sen avulla matkustajat, jotka voivat olla vaaraksi turvallisuudelle. Ehdotuksella VIS-järjestelmän soveltamisala laajennetaan pitkäaikaisiin viisumeihin ja oleskelulupiin. Näin varmistetaan, että viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot silloin kun ne niitä tarvitsevat. Tässä noudatetaan täysin tietosuojasääntöjä. Tämä ehdotus on toinen vaihe EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistamisessa. Siinä otetaan huomioon muutokset, joita komissio ehdotti viisumisäännöstöön maaliskuussa 2018.

 

Turvallisuuden parantaminen ja tietovajeiden poistaminen

Päivittämällä VIS-tietokanta parannetaan sisäistä turvallisuutta ja rajaturvallisuutta seuraavilla toimenpiteillä:

  • Tiukemmat turvallisuustarkastukset kaikkia tietokantoja hyödyntäen: Kaikkia VIS-järjestelmään tallennettuja viisumihakemuksia verrataan automaattisesti kaikissa muissa EU:n turvallisuus- ja muuttoliiketietokannoissa oleviin tietoihin keskitetyn hakuportaalin kautta. Muita tietokantoja ovat vasta perustettu rajanylitystietojärjestelmä (EES), Schengenin tietojärjestelmä (SIS) ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS.) Pakollisessa ristiintarkastuksessa havaitaan hakijat, jotka käyttävät rinnakkaisia henkilöllisyyksiä tai aiheuttavat turvallisuuteen tai laittomaan muuttoliikkeeseen liittyviä riskejä.
  • Paremmat tiedot ja tietojenvaihto: EU:n tasolla ei nykyisin tallenneta tietoja pitkäaikaisista viisumeista eikä oleskeluluvista. Päivityksen myötä myös nämä tiedot sisällytetään VIS-järjestelmän soveltamisalaan. Sen ansiosta rajavartijat voivat tarkastaa nopeasti, onko Schengenin ulkorajojen ylittämiseen käytetty pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa voimassa ja oikean henkilön hallussa. Näin poistuu suuri turvallisuusvaje.
  • Tehokkaammat palauttamismenettelyt: Vastedes VIS-tietokantaan sisällytetään myös kopio viisuminhakijan matkustusasiakirjasta. Lisäksi Euroopan raja- ja merivartioviraston henkilöstölle annetaan lupa käyttää VIS-tietokantaa. Näillä toimilla helpotetaan luvattomien ja paperittomien muuttajien tunnistamista ja takaisinottoa. Näin tehostetaan EU:n palauttamispolitiikkaa.
  • Vahvemmat valmiudet nostaa syytteitä ja ehkäistä rikoksia: Lainvalvontaviranomaiset ja Europol saavat tiukoin edellytyksin käyttää VIS-tietokantaa terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Niiden on noudatettava täysin EU:n tietosuojasääntöjä. Lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää VIS-tietokantaa myös kadonneiden tai kaapattujen henkilöiden tai ihmiskaupan uhrien etsimiseen tai tunnistamiseen.

 

Seuraavat vaiheet

Eu-LISA on vastuussa päivitetyn VIS-tietokannan kehittämisestä ja hallinnoinnista. EU:n viisumipolitiikan uudistamisen loppuvaiheessa komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hoitamaan osuutensa lainsäädäntöprosessista mahdollisimman nopeasti. Näin saadaan viimeisetkin tietovajeet poistettua ja helpotetaan laillisten vierailijoiden matkustamista EU:hun.

Tausta

EU:n yhteinen viisumipolitiikka helpottaa matkustamista EU:hun loma- tai työmatkalle. Näin se edistää EU:n taloutta ja kasvua, kulttuurien välisiä yhteyksiä ja vuoropuhelua. Pelkästään vuonna 2016 myönnettiin lähes 14 miljoonaa Schengen-viisumia lyhytaikaista oleskelua varten (ks. viimeisimmät tilastot Schengen-viisumeista).

Viisumipolitiikan toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti sen jälkeen, kun viisumisäännöstö tuli voimaan vuonna 2010. EU on viime vuosina joutunut kohtaamaan uusia muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Komissio ilmoitti syyskuussa 2017 aikovansa esittää ideoita EU:n yhteisen viisumipolitiikan uudistamiseksi. Vuoden 2018 työohjelmassaan komissio vahvisti ehdottavansa viisumisäännöstön tarkistamista ja teki sen maaliskuussa 2018.

Samaan aikaan EU parantaa turvallisuuteen ja rajaturvallisuuteen liittyviä tietojärjestelmiään tietovajeiden poistamiseksi ja sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Neuvoston kesäkuussa 2017 antamien päätelmien jatkotoimena komissio teki joulukuussa 2017 ehdotuksen, jonka tavoitteena on saada EU:n tietojärjestelmät toimimaan yhteen aiempaa tehokkaammin ja älykkäämmin. Tänään esitetyllä ehdotuksella päivitetään VIS-järjestelmä ja luodaan perusta sille, että siitä tulee täysin yhteentoimiva rajaturvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan liittyvien muiden EU:n tietokantojen kanssa.

 

Lisätietoja

Tietokooste – Viisumitietojärjestelmän (VIS) päivitys

Tietokooste – EU:n tietojärjestelmät

Ehdotus uudeksi viisumitietojärjestelmää koskevaksi asetukseksi

Lehdistötiedote – EU:n viisumipolitiikka: Komissiolta ehdotuksia, joilla viisumipolitiikasta tehdään vahvempaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa

Lehdistötiedote – Turvallisuusunioni: Komissio parantaa EU:n kansalaisten suojelua korjaamalla tiedonkulun puutteita

 

IP/18/3741

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar