Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi viisapoliitika: Euroopa Komisjon ajakohastab viisainfosüsteemi, et ELi välispiire paremini kaitsta

Brüssel, 16. mai 2018

Täna teeb komisjon ettepaneku ajakohastada viisainfosüsteemi (VIS). Tegemist on andmebaasiga, mis sisaldab teavet isikute kohta, kes taotlevad Schengeni viisat. Ajakohastamise eesmärk on paremini reageerida muutuvatele julgeoleku- ja rändeprobleemidele ning parandada ELi välispiiride haldamist.

Kavandatud muudatused annavad võimaluse viisataotlejate tausta põhjalikumalt kontrollida, täita lüngad julgeolekuteabes, parandades teabevahetust liikmesriikide vahel, ning tagada VISi täielik koostalitlusvõime üleliiduliste andmebaasidega.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Igal aastal saabuvad miljonid kolmandate riikide kodanikud viisaga ELi kas lühemaks või pikemaks ajaks. Viisainfosüsteemi ajakohastamisega kõrvaldame kitsaskohad oma teabesüsteemides ja anname viisasid välja andvatele asutustele ja piirivalveametnikele teavet, mida nad vajavad, et oma tööd hästi teha. Kurjategijad ja potentsiaalsed terroristid ei tohiks märkamatult Euroopasse pääseda. Euroopa ei ole kindlus, kuid me peame teadma, kes üle meie piiride tulevad. Meie ülesanne on tagada Euroopa kodanike julgeolek ja ehitada üles Euroopa, mis kaitseb, takistamata seejuures nende inimeste vaba liikumist, kes tulevad ELi heas usus.“

Viisainfosüsteem (VIS) on ELi andmebaas, mis ühendab ELi välispiire valvavaid piirivalveametnikke liikmesriikide konsulaatidega kogu maailmas. See annab viisasid välja andvatele asutustele tähtsat teavet lühiajaliste Schengeni viisade taotlejate kohta ning aitab piirivalveametnikel välja selgitada reisijad, kes võivad endast kujutada julgeolekuohtu. Tänase ettepanekuga laiendatakse viisainfosüsteemi rakendusala – sinna lisatakse pikaajalised viisad ja elamisload. Nii tagatakse, et nimetatud ametiasutustel on oluline teave vajadusel käepärast. Seejuures järgitakse rangelt andmekaitsenorme. Ettepanek on teine samm ELi ühise viisapoliitika ja viisaeeskirja muutmisel ning lähtub viisaeeskirja muudatustest, mida komisjon tutvustas märtsis 2018.

 

Julgeoleku tugevdamine ja teabelünkade täitmine

VISi andmebaasi kavandatav ajakohastamine tugevdab sisejulgeolekut ning parandab piirihaldust järgmiste meetmete kaudu:

  • Kõiki andmebaase hõlmavad tugevdatud julgeolekukontrollid: kõiki VISis salvestatud viisataotlusi kontrollitakse nüüd automaatselt ka teistes ELi julgeoleku- ja rändealastes infosüsteemides, näiteks nagu hiljuti loodud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem (EES), Schengeni infosüsteem (SIS) ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS), kasutades selleks ühtset otsinguportaali. Kohustusliku ristkontrolliga saab teha kindlaks taotlejad, kes kasutavad mitut identiteeti, ja leida üles igaühe, kes kujutab endast ohtu julgeolekule või seoses ebaseadusliku rändega.
  • Parem andme- ja teabevahetus: praegu puudub ELi tasandil teave pikaajaliste viisade ja elamislubade kohta. Kavandatud täiendused laiendavad VISi süsteemi, nii et hõlmatakse ka sellekohane teave. See võimaldab piirivalveametnikel kindlaks teha, kas Schengeni välispiiri ületamiseks kasutatav pikaajaline viisa või elamisluba on kehtiv ja dokumendi seadusliku kasutaja käes. Nõnda kõrvaldatakse oluline turvarisk.
  • Tõhusamad tagasisaatmismenetlused: edaspidi sisestatakse viisataotleja reisidokumendi koopia ka VISi andmebaasi. See meede koos Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti õigusega pääseda juurdeVISile lihtsustab dokumentideta ebaseaduslike sisserändajate tuvastamist ja tagasivõtmist, suurendades seega ELi tagasisaatmispoliitika tõhusust.
  • Kuritegude tõkestamise ja vastutusele võtmise suutlikkuse suurendamine: õiguskaitseasutustel ja Europolil nüüd rangetel tingimustel ja täielikus kooskõlas ELi andmekaitsenormidega struktureeritum juurdepääs VISi andmebaasile, et tõkestada, avastada või uurida terrorikuritegusid või muid raskeid kuritegusid. Õiguskaitseasutused saavad VISi kasutada ka selleks, et otsida või tuvastada kadunud või röövitud isikuid ja inimkaubanduse ohvreid.

 

Edasised sammud

eu-LISA on ajakohastatud VISi andmebaasi arendamise ja haldamise eest vastutav ELi amet. ELi viisapoliitika reformi viimase sammuna kutsub komisjon Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles viima võimalikult kiiresti lõpule oma õigusloometöö, et täita kõik senised teabelüngad ning lihtsustada reisimist seaduslikult ELi külastavate reisijate jaoks.

Taust

ELi ühine viisapoliitika lihtsustab ELi reisimist turismi ja äritegevuse eesmärgil, andes nii oma panuse ELi majandusse ja kasvu, soodustades kultuuridevahelisi kontakte ja dialoogi. Ainuüksi 2016. aastal anti lühikülastusteks välja peaaegu 14 miljonit Schengeni viisat (vt uusimad statistilised andmed Schengeni viisade kohta).

Alates viisaeeskirja jõustumisest 2010. aastal on keskkond, kus viisapoliitika toimib, drastiliselt muutunud. Viimastel aastatel on ELi ees seisnud uued rände- ja julgeolekualased katsumused. Septembris 2017 teatas komisjon, et ta pakub välja ideid selle kohta, kuidas ELi ühist viisapoliitikat uuendada. Komisjon kinnitas, et oma 2018. aasta tööprogrammis teeb ta ettepaneku viisaeeskiri läbi vaadata ja täitis selle kohustuse märtsis 2018.

Samal ajal uuendab EL oma julgeoleku ja piirihalduse infosüsteeme, et täita teabelüngad ja suurendada sisejulgeolekut. Nõukogu 2017. aasta juuni järelduste järelmeetmetena esitas komisjon 2017. aasta detsembris ettepaneku muuta ELi infosüsteemid tõhusamalt ja intelligentsemalt koostoimivaks. Tänase ettepanekuga ajakohastatakse VISi süsteemi ja luuakse alus selleks, et see oleks täielikult koostalitlusvõimeline teiste ELi andmebaasidega piiride ja rände haldamise valdkonnas.

 

Lisateave

Teabeleht — Viisainfosüsteemi (VIS) ajakohastamine

Teabeleht — ELi infosüsteemid

Viisainfosüsteemi käsitleva uue määruse ettepanek

Pressiteade – ELi viisapoliitika: komisjon esitab ettepanekud tugevama, tõhusama ja turvalisema viisapoliitika kehtestamiseks

Pressiteade – Julgeolekuliit: komisjon täidab teabelüngad, et ELi kodanikke paremini kaitsta

 

IP/18/3741

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar