Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Визова политика на ЕС: Комисията усъвършенства Визовата информационна система, за да подобри сигурността на външните граници на ЕС

Брюксел, 16 май 2018 r.

Днес Комисията представя предложение за усъвършенстване на Визовата информационна система (ВИС) — базата данни, съдържаща информация за лицата, които кандидатстват за шенгенски визи, с цел да се реагира по-добре на променящите се предизвикателства, свързани със сигурността и миграцията, и да се подобри управлението на външните граници на ЕС.

Предложените промени ще предоставят възможност за извършването на по-задълбочени проверки на миналото на кандидатите за виза, ще премахнат информационните пропуски от гледна точка на сигурността посредством по-добър обмен на информация между държавите членки и ще осигурят пълна оперативна съвместимост с други бази данни на ЕС.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Всяка година милиони граждани на трети държави влизат в ЕС с виза — за кратък престой или за по-дълъг период от време. С усъвършенстването на Визовата информационна система ще премахнем слабите места в информационните ни системи и ще осигурим на издаващите визи органи и на граничните служители информацията, от която се нуждаят, за да вършат работата си както трябва. Престъпниците и потенциалните терористи следва да нямат възможност да идват в Европа незабелязано. Европа не е крепост, но трябва да знаем кой пресича границите ни. Наша е отговорността да гарантираме сигурността на европейските граждани и да изградим Европа, която защитава, без същевременно да затрудняваме мобилността на добросъвестните лица, пътуващи до ЕС.“

Визовата информационна система (ВИС) е база данни на ЕС, която свързва граничните служители по външните граници на ЕС с консулствата на държавите членки в целия свят. Тя предоставя на органите, които издават визи, важна информация за кандидатите за шенгенски визи за краткосрочно пребиваване, като същевременно позволява на граничните служители да откриват пътуващите, които могат да представляват риск за сигурността. С днешното предложение се разширява обхватът на ВИС — по-конкретно чрез добавянето на визите за дългосрочно пребиваване и на разрешенията за пребиваване в системата — при пълно зачитане на правилата за защита на данните, за да се гарантира, че тези органи разполагат с информацията, която им е необходима, когато се нуждаят от нея. Предложението е вторият етап от реформата на общата визова политика на ЕС. То следва измененията на Визовия кодекс, представени от Комисията през март 2018 г.

 

Повишаване на сигурността и премахване на информационните пропуски

Предложеното усъвършенстване на базата данни ВИС ще повиши вътрешната сигурност и ще подобри управлението на границите посредством следните мерки:

  • Засилени проверки за сигурност във всички бази данни: всички заявления за визи, регистрирани във ВИС, вече ще бъдат автоматично проверявани във всички други информационни системи на ЕС за сигурност и миграция, като например новата Система за влизане/излизане (EES), Шенгенската информационна система (ШИС) и Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), посредством единен портал за търсене. При тази задължителна кръстосана проверка ще бъдат откривани кандидатите, използващи няколко самоличности, и ще бъдат идентифицирани лицата, които пораждат рискове за сигурността или за незаконна миграция;
  • Подобрен обмен на данни и на информация: Понастоящем на равнището ЕС не се съхранява информация за визите за дългосрочно пребиваване и за разрешенията за пребиваване. Предложените усъвършенствания ще разширят обхвата на ВИС, в който ще бъде включена и тази информация. Това ще позволи на граничните служители да преценяват бързо дали дадена виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, използвани за преминаване на външните граници на Шенген, са валидни и са в ръцете на законните си притежатели — по този начин се премахва съществен пропуск по отношение на сигурността.
  • По-ефикасни процедури за връщане: Отсега нататък в базата данни ВИС ще се съхраняват и копия от документите за пътуване на кандидатите за виза. Тази мярка, съчетана с разрешението служителите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да имат достъп до ВИС, ще улесни идентифицирането и обратното приемане на незаконни мигранти без документи, като по този начин ще се увеличи ефективността на политиката на ЕС в областта на връщането;
  • Засилен капацитет за наказателно преследване и за предотвратяване на престъпления: Правоприлагащите органи и Европол вече ще имат по-структуриран достъп до ВИС за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на терористични престъпления или други тежки престъпления — при строги условия и пълно зачитане на правилата на ЕС за защита на данните. Достъп до ВИС ще бъде осигурен и за правоприлагащите органи за целите на търсенето или идентифицирането на изчезнали или отвлечени лица и на жертви на трафик.

 

Следващи стъпки

eu-LISA ще бъде агенцията на ЕС, която отговаря за разработването и управлението на усъвършенстваната база данни ВИС. Като последен елемент на реформата на визовата политика на ЕС Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да приключат законодателните си процеси възможно най-бързо, за да се премахнат оставащите информационни пропуски и да се улесни пътуването до ЕС на законните посетители.

Контекст

Общата визова политика на ЕС улеснява пътуването до ЕС с туристически и стопански цели и по този начин допринася за икономиката и растежа на ЕС и за междукултурните връзки и междукултурния диалог. Само през 2016 г. са издадени почти 14 милиона шенгенски визи за краткосрочен престой (вж. последните статистически данни за шенгенските визи).

След влизането в сила на Визовия кодекс през 2010 г. средата, в която се осъществява визовата политиката, се промени коренно. През последните години ЕС е изправен пред нови предизвикателства в областта на миграцията и сигурността. През септември 2017 г. Комисията обяви, че ще предложи идеи за начини за модернизиране на общата визова политика на ЕС. В работната си програма за 2018 г. Комисията потвърди, че ще направи предложение за изменение на Визовия кодекс. Тя изпълни този си ангажимент през март 2018 г.

Същевременно ЕС усъвършенства информационните си системи за сигурност и за управление на границите с цел премахване на информационните пропуски и засилване на вътрешната сигурност. Във връзка със заключенията на Съвета от юни 2017 г. Комисията представи през декември 2017 г. предложение за това да се направи необходимото информационните системи на ЕС да работят съвместно по по-ефективен и по-интелигентен начин. С днешното предложение се усъвършенства ВИС и се полагат основите, за да може системата да стане изцяло оперативно съвместима с други бази данни на ЕС за управление на границите и на миграцията.

 

За повече информация

Информационен документ — Усъвършенстване на Визовата информационна система (ВИС)

Информационен документ — Информационни системи на ЕС

Предложение за нов регламент относно Визовата информационна система

Съобщение за медиите — Визова политика на ЕС: Комисията представя предложения за по-силна, по-ефикасна и по-сигурна политика

Съобщение за медиите — Съюз на сигурност: Комисията преодолява пропуските по отношение на информацията с цел по-добра защита на гражданите на ЕС

 

IP/18/3741

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar