Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Bijeenkomst EU-leiders in Sofia: een betrouwbare digitale eengemaakte markt voltooien ten bate van iedereen

Brussel, 15 mei 2018

Over tien dagen wordt de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De Europese Commissie presenteert daarom vandaag een reeks concrete maatregelen die de Europese leiders kunnen nemen om de privacy van de burgers te beschermen en de digitale eengemaakte markt in de EU voor eind 2018 te verwezenlijken.

De mededeling die vandaag wordt uitgebracht, is de bijdrage van de Commissie aan de informele besprekingen die de EU-leiders morgen in Sofia zullen voeren.

De Commissie is van mening dat het in het belang van alle lidstaten is om de digitale transformatie op Europese leest te schoeien en investeringen in digitale innovatie te koppelen aan strenge gegevensbeschermingsregels. Op die manier kan de EU de uitdagingen die voortvloeien uit de steeds meer op gegevens gebaseerde wereldeconomie doeltreffend het hoofd bieden.

Vicevoorzitter Andrus Ansip, verantwoordelijk voor de digitale eengemaakte markt: Gegevens vervullen een centrale rol in onze economie en onze samenleving. Zij moeten vrijelijk kunnen bewegen en veilig zijn. De Europese Commissie heeft alle voorstellen gedaan die nodig zijn voor een digitale eengemaakte markt; het is nu aan de EU-leiders de volgende stap te zetten en de digitale mogelijkheden aan te boren. Dit nieuwe regelgevingsklimaat moet gepaard gaan met aanzienlijke investeringen in bijvoorbeeld cyberbeveiliging, 5G, kunstmatige intelligentie en high-performance computing."

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "De recente onthullingen omtrent Facebook en Cambridge Analytica bevestigen eens te meer dat de EU er goed aan heeft gedaan strenge regels voor gegevensbescherming vast te stellen. Het verzamelen van gegevens om de publieke opinie te manipuleren, is onaanvaardbaar. Met trots presenteren we de nieuwe mondiale standaard voor de bescherming van persoonsgegevens. Dat is van essentieel belang voor het vertrouwen van de consument in een economie en maatschappij die in steeds grotere mate digitaal worden."

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Het juiste regelgevingskader is van cruciaal belang voor het scheppen van vertrouwen en het ontwikkelen van bedrijven op internet. De e-privacyverordening zorgt er in combinatie met de algemene verordening gegevensbescherming voor dat de elektronische communicatie van onze burgers wordt beschermd. De EU-leiders hebben een unieke gelegenheid om in Sofia een doorslaggevende impuls te geven voor de resterende belangrijke digitale voorstellen waarover nog wordt onderhandeld.”

Drie jaar na de vaststelling van de strategie voor de digitale eengemaakte markt zijn er vorderingen gemaakt met de digitale eengemaakte markt: het Europees Parlement en de Raad hebben overeenstemming bereikt over 12 van de 29 wetgevingsvoorstellen die de Commissie sinds mei 2015 heeft gedaan. Belangrijke nieuwe wetten over gegevensbescherming, cyberbeveiliging en het einde van mobiele roamingtarieven zijn al van kracht of worden dat binnen enkele dagen of weken. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de regels die zijn overeengekomen in de praktijk functioneren.

Versterking van de bescherming van persoonsgegevens in de EU

Algemene verordening gegevensbescherming: Tweederde van de Europeanen vreest geen controle te hebben over informatie die zij online verstrekken, terwijl de helft vreest slachtoffer van fraude te worden. Het recente schandaal omtrent Facebook/Cambridge Analytica heeft duidelijk gemaakt dat gegevens kunnen worden misbruikt als ze niet naar behoren worden beschermd.

De algemene verordening gegevensbescherming zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van burgers beter worden beschermd dankzij:

  • betere controle over de wijze waarop bedrijven en overheden omgaan met persoonsgegevens; zo moeten gebruikers duidelijk toestemming geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens;
  • meer duidelijkheid over het privacybeleid van bedrijven;
  • inbreuken in verband met persoonsgegevens die schadelijke gevolgen hebben, worden onmiddellijk gemeld.

Volgende stappen: De Commissie verzoekt de EU-leiders ervoor te zorgen dat de nationale autoriteiten onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om voorbereid te zijn op de toepassing van de nieuwe regels in alle lidstaten.

E-privacyverordening: Samen met de algemene verordening gegevensbescherming is de in januari 2017 voorgestelde e-privacyverordening, waarover het Europees Parlement en de Raad nog onderhandelen, van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de online-communicatie van de Europeanen niet wordt geschonden. De nieuwe regels zullen gelden voor traditionele telecombedrijven, maar ook voor onlinediensten, zoals e-mail, instant messaging of onlinespraakdiensten. Dat betekent dat geen enkele dienstverlener zonder toestemming van de gebruikers toegang krijgt tot de toestellen die zij gebruiken.

Volgende stappen: De Commissie dringt er bij de Raad op aan snel overeenstemming te bereiken over zijn onderhandelingsstandpunt met betrekking tot de e-privacyverordening, zodat de onderhandelingen met het Europees Parlement tegen juni 2018 van start kunnen gaan, met het oog op de goedkeuring ervan tegen het einde van 2018.

Noodzakelijke stappen voor de voltooiing van een functionele digitale eengemaakte markt

Sinds de lancering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt in mei 2015 heeft de Commissie voorstellen ingediend voor alle 29 initiatieven die als essentieel voor een functionele digitale eengemaakte markt waren aangemerkt. De burgers plukken er de vruchten van; zo heeft de afschaffing van de roamingtarieven geleid tot een verviervoudiging van het datagebruik tijdens reizen naar andere lidstaten. Een digitale eengemaakte markt zou jaarlijks 415 miljard EUR aan de economie kunnen bijdragen en honderdduizenden nieuwe banen kunnen opleveren.

De Commissie vraagt de leiders met name het gesprek aan te gaan en strategische richtsnoeren te verstrekken met het oog op het volgende:

  • De nodige publieke en particuliere investeringen moeten worden gedaan voor de toepassing van kunstmatige intelligentie, 5G-netwerken en high-performance computing.
  • Er moet voor worden gezorgd dat de medewetgevers tegen juni 2018 overeenstemming bereiken over de verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens, die is gericht op de verdere ontwikkeling van de Europese data-economie.
  • Ook aan het wetboek voor elektronische communicatie, dat is gericht op het stimuleren van investeringen in snelle en hoogwaardige netwerken in de hele EU, moet tegen juni 2018 de laatste hand worden gelegd.
  • De lidstaten moeten worden geholpen de Europeanen te voorzien van de digitale vaardigheden die zij nodig hebben in de digitale economie en samenleving van nu en van morgen.

In algemene zin moet tegen eind 2018 overeenstemming worden bereikt over alle andere hangende voorstellen inzake de digitale eengemaakte markt, in overeenstemming met de oproep van de Europese Raad van oktober 2017. Daartoe behoort bijvoorbeeld de modernisering van de EU-regels inzake auteursrecht om makers online beter te beschermen en de toegang tot Europese werken over de grenzen heen te vergemakkelijken.

Achtergrond

De EU heeft al een einde gemaakt aan mobiele roamingtarieven in de EU en de Europeanen de mogelijkheid gegeven in de hele EU op reis te gaan met hun online-abonnementen op films, tv-series, videospellen, muziek, sportprogramma's of e-boeken.

Sinds 9 mei 2018 moeten de lidstaten de eerste EU-brede wetgeving inzake cyberbeveiliging – de richtlijn betreffende de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn) – toepassen, die zal worden aangevuld met een breed scala aan maatregelen voor betere cyberbeveiliging in de EU. Het gaat onder meer om een voorstel voor een EU-agentschap voor cyberbeveiliging dat de lidstaten moet bijstaan in hun strijd tegen cyberaanvallen, en een nieuwe Europese certificeringsregeling waardoor wordt gewaarborgd dat producten en diensten in de digitale wereld veilig kunnen worden gebruikt. Met ingang van december 2018 gelden er nieuwe regels die ongerechtvaardigde geoblocking tegengaan: consumenten ondervinden dan bij het online kopen van producten of diensten in de EU geen belemmeringen meer. Het bedrijfsleven krijgt meer rechtszekerheid bij het uitvoeren van activiteiten over grenzen heen.

In april 2018 had de Commissie alle resterende acties op het gebied van de digitale eengemaakte markt afgerond. Daartoe behoren met name een Europese aanpak voor de toekomst van kunstmatige intelligentie, maatregelen om online-desinformatie aan te pakken, met inbegrip van een EU-brede praktijkcode betreffende desinformatie, alsmede voorwaarden voor billijkheid en transparantie in de online platformeconomie met als doel een innovatievriendelijk klimaat voor EU-bedrijven.

Tegelijk werd de algemene verordening gegevensbescherming in december 2015 vastgesteld, met een overgangsperiode van twee jaar, zodat de lidstaten en hun autoriteiten zich volledig konden instellen op de inwerkingtreding op 25 mei 2018. In januari 2018 publiceerde de Commissie tevens richtsnoeren om de toepassing van de nieuwe regels voor gegevensbescherming in de EU te vergemakkelijken.

Meer informatie

Factsheet: Digitale eengemaakte markt voor alle Europeanen
Factsheet: Tijdschema – digitale eengemaakte markt, acties van de Commissie sinds 2015
Factsheet: Strengere privacyregels voor elektronische communicatie
Mededeling "Een betrouwbare digitale eengemaakte markt voor iedereen voltooien"

IP/18/3740

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar