Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES vadovų susitikimas Sofijoje. Visiems naudingos patikimos bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas

Briuselis, 2018 m. gegužės 15 d.

Šiandien, likus dešimčiai dienų iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžios, Europos Komisija pristatė, kokių konkrečių veiksmų Europos vadovai gali imtis, kad iki 2018 m. pabaigos apsaugotų piliečių privatumą ir baigtų kurti ES bendrąją skaitmeninę rinką.

Šiandien paskelbtas komunikatas – Komisijos medžiaga rytojaus ES vadovų neoficialioms diskusijoms Sofijoje.

Komisija įsitikinusi, kad visos valstybės narės yra vienodai suinteresuotos perėjimą prie skaitmeninių technologijų vykdyti laikantis europietiško požiūrio, tai yra investicijas į skaitmenines inovacijas susieti su griežtomis duomenų apsaugos taisyklėmis. Taip ES galės veiksmingai spręsti pasaulinės duomenų ekonomikos keliamus uždavinius.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: Duomenys yra esminis mūsų ekonomikos ir visuomenės elementas. Jų judėjimas turi būti laisvas, o patys duomenys – saugūs ir patikimi. Europos Komisija pateikė visus su bendrąja skaitmenine rinka susijusius pasiūlymus, dabar skaitmeninių galimybių panaudojimas ES vadovų rankose. Nauja reglamentavimo sistema turėtų derėti su didelėmis investicijomis į kibernetinį saugumą, 5G tinklą, dirbtinį intelektą ir itin našias kompiuterines sistemas“.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová pridūrė: „Neseniai apie „Facebook“ ir „Cambridge Analytica“ paaiškėję faktai dar kartą patvirtino, kad ES buvo teisi nustatydama griežtas duomenų apsaugos taisykles. Duomenų rinkimas siekiant manipuliuoti viešąja nuomone yra nepriimtinas. Didžiuojamės tuo, kad mūsų asmens duomenų apsaugos standartai tampa pasauliniais. Tai ypač svarbu siekiant įgyti vartotojų pasitikėjimą vis labiau skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenėje“.

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „Norint įgyti pasitikėjimą ir plėtoti internetines įmones, būtina sukurti tinkamą reglamentavimo sistemą. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir E. privatumo reglamentas užtikrins mūsų piliečių elektroninių ryšių saugumą. Sofijoje ES vadovai turės unikalią galimybę išsakyti lemiamas paskatas dėl likusių suderėti svarbių skaitmeninės srities pasiūlymų“.

Per trejus metus nuo Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos priėmimo, bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas gerokai pasistūmėjo į priekį. Nuo 2015 m. gegužės mėn. Komisija pateikė 29 pasiūlymus dėl teisės aktų, dėl 12 iš jų Europos Parlamentas ir Taryba jau susitarė. Dauguma naujų teisės aktų, susijusių su duomenų apsauga, kibernetiniu saugumu ir tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimu, jau taikomi arba bus pradėti taikyti už kelių dienų ar savaičių. Praktiniu sutartų taisyklių įgyvendinimu turės pasirūpinti valstybės narės.

Asmens duomenų apsaugos ES stiprinimas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Du trečdaliai europiečių teigia esą susirūpinę tuo, kad negali kontroliuoti informacijos, kurią pateikia internete, o pusė jų bijo nukentėti nuo sukčiavimo. Neseniai kilęs „Facebook“ ir „Cambridge Analytica“ skandalas padėjo aiškiau suvokti, kad nepakankamai apsaugoti duomenys gali būti naudojami netinkamai.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bus naudingas piliečiams ir padės geriau apsaugoti asmens duomenis, užtikrindamas:

  • geresnę asmens duomenų tvarkymo bendrovėse ir viešosiose įstaigose kontrolę, taip pat reikalavimą gauti aiškų vartotojo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis;
  • aiškesnę bendrovių privatumo politiką;
  • skubų pranešimą apie žalingus duomenų saugumo pažeidimus.

Tolesni veiksmai Komisija ragina ES vadovus pasirūpinti, kad nacionalinės valdžios institucijos neatidėliodamos imtųsi reikiamų veiksmų ir pasirengtų naujų taisyklių taikymui visose valstybėse narėse.

E. privatumo reglamentas Ne mažiau už Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą svarbus ir E. privatumo reglamentas, skirtas europiečių elektroninių ryšių konfidencialumui apsaugoti. Jo pasiūlymas buvo pateiktas 2017 m. sausio mėn. ir šiuo metu yra svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje. Naujos taisyklės bus taikomos tiek tradiciniams telekomunikacijų operatoriams, tiek tokioms internetinėms paslaugoms, kaip e. paštas, tikralaikiai pokalbiai ar internetinės balso ryšio paslaugos. Tai reiškia, kad be naudotojo sutikimo, joks paslaugos teikėjas negalės gauti prieigos prie naudojamos priemonės.

Tolesni veiksmai Komisija ragina Tarybą kuo greičiau susitarti dėl savo derybinės pozicijos dėl E. privatumo reglamento, kad derybos su Europos Parlamentu galėtų prasidėti iki 2018 m. birželio mėn., o pasiūlymas priimtas iki 2018 m. pabaigos.

Būtini veiksmai siekiant sukurti veikiančią bendrąją skaitmeninę rinką

2015 m. gegužės mėn. priėmus Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Komisija pateikė pasiūlymus dėl visų 29 iniciatyvų, kurios laikomos svarbiausiomis siekiant sukurti veikiančią bendrąją skaitmeninę rinką. Piliečiai jau džiaugiasi jų nauda: panaikinus tarptinklinio ryšio mokesčius duomenų naudojimas keliaujant į kitas valstybes nares padidėjo keturis kartus. Bendroji skaitmeninė rinka mūsų ekonomikai galėtų atnešti 415 mlrd. EUR per metus ir sukurti šimtus tūkstančių naujų darbo vietų.

Taigi, Komisija ragina ES vadovus aptarti ir nustatyti strateginę kryptį, kurios laikantis būtų:

  • sutelktos viešojo ir privačiojo sektorių investicijos, reikalingos dirbtinio intelekto, 5G tinklo, itin našių kompiuterinių sistemų diegimui;
  • užtikrinta, kad iki 2018 m. birželio mėn. teisėkūros institucijos susitartų dėl Reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo, parengto siekiant toliau plėtoti Europos duomenų ekonomiką;
  • iki 2018 m. birželio mėn. baigtas rengti Elektroninių ryšių kodeksas, kuriuo siekiama skatinti investicijas į sparčiuosius ir aukštos kokybės tinklus visoje ES;
  • remiamos valstybių narių pastangos ugdyti europiečių skaitmeninius įgūdžius, kurių jiems reikės dabartinėje ir būsimoje skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenėje.

Atsiliepiant į 2017 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos raginimą, dėl visų kitų pasiūlymų dėl bendrosios skaitmeninės rinkos turėtų būti susitarta iki 2018 m. pabaigos. Vienas iš tų pasiūlymų yra ES autorių teisių taisyklių modernizavimas, siekiant geriau apsaugoti kūrėjus internete ir padėti užtikrinti lengvesnę Europos kūrinių sklaidą tarptautiniu mastu.

Pagrindiniai faktai

ES jau panaikino tarptinklinio ryšio mokesčius ir sudarė galimybę keliaujantiems europiečiams visoje ES naudotis savo internetine filmų, televizijos serialų, vaizdo žaidimų, muzikos, sporto programų ar e. knygų prenumerata.

Nuo 2018 m. gegužės 9 d. valstybės narės turi taikyti pirmąjį ES kibernetinio saugumo teisės aktą – Direktyvą dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS direktyva) – kurį papildys įvairūs didesnio kibernetinio saugumo ES priemonių rinkiniai. Vienas jų būtų pasiūlymas įsteigti ES kibernetinio saugumo agentūrą, kuri padėtų valstybėms narėms gintis nuo kibernetinių išpuolių, ir parengti naują Europos sertifikavimo sistemą, kuri užtikrintų, jog skaitmeninius produktus ir paslaugas yra saugu naudoti. Nuo 2018 m. gruodžio mėn., kai įsigalios naujos taisyklės dėl nepagrįsto geografinio blokavimo draudimo, vartotojams nebekils kliūčių internetu pirkti ES parduodamus produktus ar paslaugas. Įmonėms bus teisiškai aiškiau, kaip vykdyti tarptautinę veiklą.

2018 m. balandžio mėn. Komisija baigė visus su bendrąja skaitmenine rinka susijusius veiksmus ir visų pirma pristatė Europos požiūrį į dirbtinio intelekto ateitį, kovos su dezinformacija internete priemones, įskaitant ES kovos su dezinformacija kodeksą, taip pat sąlygas dėl sąžiningumo ir skaidrumo užtikrinimo skaitmeninių platformų ekonomikoje, siekiant ES įmonėms sudaryti inovacijoms palankią aplinką.

2015 m. gruodžio mėn. buvo priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuriame buvo numatytas dvejų metų pereinamasis laikotarpis, per kurį valstybės narės ir jų valdžios institucijos turėjo visiškai pasirengti reglamento taikymui nuo 2018 m. gegužės 25 d. 2018 m. sausio mėn. Komisija taip pat paskelbė gaires, kuriomis siekiama palengvinti naujų duomenų apsaugos taisyklių taikymą ES.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Bendroji skaitmeninė rinka visiems europiečiams
Informacijos suvestinė. Įvykių chronologija. Bendroji skaitmeninė rinka. Europos Komisijos veiksmai nuo 2015 m.
Informacijos suvestinė. Griežtesnės elektroninių ryšių privatumo taisyklės
Komunikatas dėl patikimos bendrosios skaitmeninės rinkos visiems sukūrimo

IP/18/3740

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar