Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En förnyad agenda för forskning och innovation: Europas chans att forma framtiden

Bryssel den 15 maj 2018

EU-kommissionen lägger i dag fram sitt bidrag till de diskussioner som EU:s stats- och regeringschefer kommer att hålla i Sofia den 16 maj 2018 om forskning och innovation och om vad Europa behöver göra för att behålla sin globala konkurrenskraft.

Investeringar i forskning och innovation är en investering i Europas framtid. De hjälper oss i den globala konkurrensen och gör att vi kan bevara vår unika sociala modell. De förbättrar vardagslivet för miljontals människor här i Europa och i resten av världen och bidrar till att lösa våra största samhällsproblem och generationsfrågor. Den förnyade europeiska agendan för forskning och innovation omfattar ett antal konkreta åtgärder för att fördjupa Europas innovationskapacitet och skapa varaktigt välstånd.

Europa har forskning av världsklass och en stark industriell bas, säger Jyrki Katainen, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Vi måste dock bli mycket bättre på att utnyttja denna spetskunskap. Nya megatrender, som artificiell intelligens och den cirkulära ekonomin, kommer att medföra omvälvande förändringar av våra samhällen och ekonomier. Vi måste agera snabbt för att kunna leda den här nya innovationsvågen och sätta standarden för den globala konkurrensen.

– Med ökande internationell konkurrens måste Europa agera snabbt när det gäller forskning och innovation, säger Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation. De 100 miljarder euro som föreslås för nästa EU-program för forskning och innovation skulle ge en enorm skjuts åt detta arbete. Men Europa behöver också reformera stödet till banbrytande innovation genom ett nytt europeiskt innovationsråd. Vi måste samtidigt närma oss medborgarna genom forskning och innovation som baseras på viktiga frågeställningar. Vi måste också framtidssäkra lagstiftningen och locka mer privata investeringar, i synnerhet riskkapital.

Det är dags att höja vår ambitionsnivå. Vi måste nu bidra till att göra Europa till det globala kraftcentrum som det har potential för. EU-kommissionen välkomnar beslutet av Europeiska rådets ordförande att planera in en diskussion mellan EU:s ledare om forskning och innovation och uppmanar dessa att diskutera de föreslagna åtgärderna och ge strategisk vägledning, bland annat genom följande:

  • Säkerställa innovationsvänlig lagstiftning och finansiering De föreslagna åtgärder omfattar ett prioriterat införlivande av direktivet om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare. Man måste öka offentliga organs upphandling av innovativa produkter och tjänster genom att tillämpa de riktlinjer som EU-kommissionen lägger fram i dag. Man måste snabbt anta nästa EU-budget för 2021-2027, som omfattar ett föreslaget anslag på 100 miljarder euro till Euratoms forsknings- och utbildningsprogram samt andra centrala finansieringsprogram, vilket i hög grad kommer att främja innovation. Man måste utveckla initiativet VentureEU för att främja investeringar och riskkapital från den privata sektorn. Man måste fortsätta att förenkla EU:s regler om statligt stöd för att främja offentlig finansiering av innovativa projekt, inklusive en kombination av EU-medel och nationella medel.
  • Bli ledande inom marknadsskapande innovation EU-kommissionen föreslår att man ska inrätta ett fullskaligt europeiskt innovationsråd som kan fungera som enda kontaktpunkt för banbrytande teknik med stor potential, liksom för innovativa företag med uppskalningspotential. Det europeiska innovationsrådet kommer att bygga vidare på pilotfasen 2018-2020, då 2,7 miljarder euro anslogs. Målet är att identifiera och skala upp högriskinnovationer under snabb utveckling och med stor potential för att skapa helt nya marknader.
  • Man bör starta ett antal EU-täckande forsknings- och innovationssatsningar med djärva och ambitiösa mål samt starkt europeiskt mervärde inom områden som ska fastställas tillsammans med EU-länderna, aktörerna och medborgarna. Det kan röra sig om allt från kamp mot cancer till rena transporter eller plastfria hav. Satsningarna kommer att främja investeringar och deltagande från olika sektorer och discipliner för att gemensamt lösa ett problem. De bör skapa synergieffekter med forsknings- och innovationsstrategier i EU-länderna och på regional och lokal nivå.

Bakgrund

Europa har endast 7 % av världens befolkning, men står för 20 % av de globala investeringarna i forskning och utveckling och producerar en tredjedel av alla vetenskapliga kvalitetspublikationer. Europa är dessutom världsledande inom sådana branscher som läkemedel, kemikalier, maskinindustri och mode.

Europa står relativt starkt när det gäller att utveckla eller bibehålla värdet på befintliga produkter, tjänster och processer, s.k. inkrementell innovation. Detta har konstaterats i så olikartade sektorer som rymdteknik, flygteknik, läkemedel, elektronik, förnybar energi, biobaserade branscher och avancerad tillverkning. Vi har också tagit stora steg framåt när det gäller stödet till innovation genom viktig möjliggörande teknik, såsom robotteknik, fotonik och bioteknik. Sådan teknik kan användas och tillämpas inom många olika sektorer och är av stor vikt för arbetet med viktiga samhällsutmaningar.

Europa har dock också halkat efter inom många områden. EU:s företag satsar mindre på innovation än sina konkurrenter (1,3 % av BNP, vilket kan jämföras med 1,6 % i Kina, 2 % i USA, 2,6 % i Japan och 3,3 % i Sydkorea). Riskkapital är fortfarande ett underutvecklat område i Europa. År 2016 investerade riskkapitalister omkring 6,5 miljarder euro i EU, men 39,4 miljarder euro i USA, och riskkapitalmedlen är för små i Europa – 56 miljoner euro i genomsnitt jämfört med 156 miljoner euro i USA. Därför flyttar dessa företag till ekosystem där de har större chans att växa snabbt. EU har endast 26 nystartade företag som värderas till över en miljard US-dollar (unicorn start-ups), jämfört med 109 i USA och 59 i Kina. De offentliga investeringarna i EU som helhet når inte upp till målet på 3 % av BNP och satsningarna på forskning och utveckling varierar mellan olika regioner, med en tydlig koncentration av investeringar och forskning till Västeuropa. 40 % av arbetskraften i Europa saknar också den digitala kompetens behövs.

Teknikbaserad innovation, digitalisering och globala megatrender som artificiell intelligens och cirkulär ekonomi skapar enorma möjligheter men också nya utmaningar. Den globala konkurrensen blir allt intensivare och hotar Europas ledande konkurrensställning inom viktiga industrisektorer. Europa måste fördjupa sin innovationskapacitet för att upprätthålla och förbättra den europeiska livsstilen.

Läs mer:

Meddelande: En förnyad agenda för forskning och innovation: Europas chans att forma framtiden

Faktablad: En förnyad agenda för forskning och innovation: EU-kommissionens bidrag till ledaragendan

Faktablad: Framgångshistorier på området forskning och innovation i EU

 

IP/18/3736

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar