Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uudistettu tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma: Euroopan mahdollisuus muokata tulevaisuutta

Bryssel 15. toukokuuta 2018

Komissio esittää tänään panoksensa valtion- ja hallitusten päämiesten epäviralliseen kokoukseen, joka järjestetään Sofiassa 16. toukokuuta 2018 tutkimuksesta ja innovoinnista sekä toimista, joilla varmistetaan Euroopan kansainvälinen kilpailukyky.

Investoiminen tutkimukseen ja innovointiin on investointi Euroopan tulevaisuuteen. Se auttaa meitä kilpailemaan maailmanlaajuisesti ja säilyttämään ainutlaatuisen yhteiskuntamallimme. Sillä parannetaan miljoonien ihmisten jokapäiväistä elämää Euroopassa ja muualla maailmassa, mikä auttaa ratkaisemaan joitakin suurimmista yhteiskunnallisista ja sukupolvien välisistä haasteista. Uudistettu eurooppalainen tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma sisältää joukon konkreettisia toimia, joilla pyritään syventämään Euroopan innovointivalmiuksia ja varmistamaan kestävä vauraus.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan tutkimuksen ja teollisuuden perusta Euroopassa on vankka. ”Mutta meidän on vielä opittava muuntamaan tämä huippuosaaminen menestykseksi aikaisempaa paremmin – huomattavasti paremmin. Uudet megasuuntaukset, kuten tekoäly ja kiertotalous, muuttavat yhteiskuntaa ja taloutta perinpohjaisesti. Meidän on toimittava nopeasti, jotta olemme uuden innovaatioaallon huipulla ja pääsemme asettamaan standardit globaalille kilpailulle.”

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas puolestaan totesi seuraavaa: ”Kansainvälinen kilpailu kiristyy jatkuvasti, ja Euroopan on toimittava kiireesti tutkimuksen ja innovoinnin aloilla. Ehdotettu 100 miljardia euroa EU:n seuraavaan tutkimus- ja innovointiohjelmaan olisi valtava apu. EU:n on kuitenkin uudistettava myös läpimurtoinnovaatioiden tukea uuden Euroopan innovointineuvoston avulla ja saatava jälleen yhteys kansalaisiin missiopohjaisella lähystymistavalla tutkimukseen ja innovointiin. Meidän on varmistettava, että sääntelyssä otetaan huomioon tulevaisuuden vaatimukset, ja saatava houkuteltua lisää yksityisiä investointeja, erityisesti riskipääomasijoituksia.”

On aika nostaa Euroopan kunnianhimo seuraavalle tasolle. Meidän on toimittava nyt, jotta EU:sta tulee sellainen maailmanlaajuinen innovoinnin moottori, joka se voi olla. Komissio pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätöstä järjestää johtajien kesken keskustelu tutkimuksesta ja innovoinnista, ja kehottaa johtajia keskustelemaan komission ehdottamista toimista ja antamaan niitä koskevaa strategista ohjausta. Näihin toimiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Varmistetaan, että sääntely ja rahoitus ovat innovoinnin kannalta suotuisia: Priorisoidaan ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi annetun direktiivin saattaminen osaksi kansallisia lainsäädäntöjä. Lisätään julkisten viranomaisten innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen hankintoja soveltamalla komission tänään julkaisemia suuntaviivoja. Hyväksytään nopeasti vuosien 2021–2027 EU:n talousarvio ja siinä ehdotettu 100 miljardin euron määräraha Euroopan horisontti -ohjelmalle ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmalle sekä muut merkittävät rahoitusohjelmat, joilla innovointia voidaan kannustaa huomattavasti. Käynnistetään VentureEU-aloite yksityisten investointien ja riskipääoman lisäämiseksi. Yksinkertaistetaan EU:n valtiontukisääntöjä entisestään innovatiivisten hankkeiden julkisen rahoituksen helpottamiseksi esimerkiksi EU:n ja jäsenvaltioiden varojen yhdistämisen avulla.
  • Tehdään EU:sta markkinoita luovan innovoinnin edelläkävijä: Perustetaan Euroopan komission ehdotuksen mukaisesti Euroopan innovointineuvosto keskitetyksi palvelupisteeksi teknologioille, joihin liittyy paljon potentiaalia ja läpimurtomahdollisuuksia, sekä innovatiivisille yrityksille, joilla on laajentumismahdollisuuksia. Pilottivaiheeseen vuosiksi 2018–2020 varatun 2,7 miljardin euron turvin Euroopan innovointineuvosto auttaa tunnistamaan ja laajentamaan nopeasti eteneviä ja riskialttiita innovaatioita, joilla on suuri potentiaali luoda täysin uusia markkinoita.
  • Käynnistetään jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja kansalaisten määrittämillä aloilla uusia eurooppalaisia tutkimus- ja innovointimissioita, joilla on rohkeita ja kunnianhimoisia tavoitteita ja joihin liittyy vahva eurooppalainen lisäarvo. Ne voivat vaihdella syöväntorjunnasta puhtaaseen liikenteeseen tai muovittomiin valtameriin. Missiot edistävät eri toimi- ja tieteenalojen investointeja ja osallistumista yhteisiin haasteisiin vastaamiseen. Missioissa olisi luotava synergioita tutkimus- ja innovointistrategioiden kanssa jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla.

Tausta

Euroopan osuus maailman väestöstä on vain 7 %. Sen osuus koko maailman tutkimus- ja kehitysinvestoinneista on 20 %, ja se tuottaa kolmanneksen kaikista korkealaatuisista tieteellisistä julkaisuista. Eurooppa on johtoasemassa monilla teollisuuden aloilla (mm. lääkkeet, kemikaalit, tekninen suunnittelu ja muoti).

Eurooppa on suhteellisen hyvä lisäämään tai ylläpitämään olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja prosessien arvoa eli niin sanotussa inkrementaalisessa innovoinnissa. Tästä on näyttöä hyvin erilaisilta aloilta, kuten avaruus, ilmailu, lääkkeet, elektroniikka, uusiutuva energia, biopohjaiset teollisuudenalat ja kehittyneet valmistusmenetelmät. Olemme myös edenneet pitkin harppauksin innovoinnin tukemisessa keskeisissä mahdollistavissa teknologioissa, kuten robotiikka, fotoniikka ja bioteknologia. Näitä teknologioita voidaan käyttää ja soveltaa monilla toimialoilla, ja niillä on myös ratkaisevan tärkeä merkitys vastattaessa keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

On kuitenkin monia aloja, joilla Eurooppa on jälkijunassa. EU:n yritykset investoivat innovointitoimintaan kilpailijoitaan vähemmän (1,3 % BKT:stä verrattuna 1,6 %:iin Kiinassa, 2 %:iin Yhdysvalloissa, 2,6 %:iin Japanissa ja 3,3 %:iin Etelä-Koreassa). Riskipääomarahastot ovat edelleen alikehittyneitä Euroopassa. Vuonna 2016 riskipääomasijoittajien investoinnit olivat EU:ssa noin 6,5 miljardia euroa verrattuna 39,4 miljardiin euroon Yhdysvalloissa. Riskipääomarahastot ovat Euroopassa lisäksi liian pieniä – keskimäärin 56 miljoonaa euroa verrattuna 156 miljoonaan euroon Yhdysvalloissa. Tästä syystä yritykset siirtyvät ekosysteemeihin, joissa niillä on paremmat mahdollisuudet kasvaa nopeasti. EU:ssa on vain 26 ”yksisarvista start-up-yritystä” (start-up-yritykset, joiden arvo on yli 1 miljardi dollaria), kun niitä Yhdysvalloissa on 109 ja Kiinassa 59. Julkiset investoinnit EU:n alueella eivät yllä tavoitteeseensa, joka on 3 % bruttokansantuotteesta. T&k-intensiteetti vaihtelee myös edelleen EU:n eri alueiden välillä, ja investoinnit ja tutkimus ovat keskittyneet voimakkaasti Länsi-Eurooppaan. Eikä 40 %:lla Euroopan työvoimasta ole riittäviä digitaalisia taitoja.

Teknologiapohjaiset innovaatiot, digitalisaatio ja maailmanlaajuiset megatrendit, kuten tekoäly ja kiertotalous, tuovat mukanaan valtavia mahdollisuuksia mutta myös uusia haasteita. Kiristyvä maailmanlaajuinen kilpailu uhkaa Euroopan johtavaa kilpailuasemaa keskeisillä teollisuudenaloilla. Eurooppalaisen elämäntavan säilyttämiseksi ja parantamiseksi Euroopan on syvennettävä innovointivalmiuksiaan.

Lisätietoja

Tiedonanto: Uudistettu tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma: Euroopan mahdollisuus muokata tulevaisuutta

Tiedote: Uudistettu tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma: komission panos EU-johtajien asialistaan

Tiedote: Tutkimuksen ja innovoinnin menestystarinoita EU:ssa

 

IP/18/3736

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar