Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uus teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava: Euroopa võimalus suunata oma tulevikku

Brüssel, 15. mai 2018

Euroopa Komisjon esitab täna oma ettepanekud riigijuhtide ja valitsuste mitteametlikuks aruteluks 16. mail 2018 Sofias, kus arutletakse teadusuuringute ja innovatsiooni küsimuste üle ning selle üle, mida on vaja teha Euroopa üleilmse konkurentsivõime tagamiseks.

Teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimine tähendab investeerida Euroopa tulevikku. Selline investeerimine aitab meil püsida üleilmses konkurentsis ja säilitada meie ainulaadset sotsiaalset mudelit. See parandab miljonite inimeste igapäevaelu nii Euroopas kui ka mujal maailmas ning aitab lahendada mõnesid meie suurimaid ühiskondlikke ja põlvkonnaküsimusi. Euroopa uues teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavas esitatakse konkreetsed meetmed Euroopa innovatsioonialase suutlikkuse suurendamiseks ning püsiva jõukuse saavutamiseks.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen ütles: „Euroopas tehakse maailmatasemel teadusuuringuid ja on olemas tugev tööstuslik baas, kuid me peame tegema rohkem, palju rohkem, et see kvaliteet eduks muuta. Uued suurtrendid, nagu tehisintellekt ja ringmajandus, muudavad ühiskonda ja majandust põhjalikult. Meil tuleb tegutseda kiiresti, et suudaksime juhtida uut innovatsioonilainet ja seada lati üleilmse konkurentsi jaoks.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas lisas: „Rahvusvahelise konkurentsi suurenedes peab Euroopa väga kiiresti teadusuuringute ja innovatsiooni suhtes tegutsema. Kavandatud 100 miljardit eurot ELi järgmisele teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammile on väga suur tõuge. Samas tuleb uue Euroopa Innovatsiooninõukogu kaudu ümber korraldada toetuste süsteem läbimurdelise innovatsiooni jaoks Euroopas ning samuti tuleb teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärgipärase käsitluse kaudu uuesti leida ühendus kodanikega. Meil on vaja tulevikukindlaid õigusakte ja ligi tõmmata rohkem erainvesteeringuid, eelkõige riskikapitali.“

On aeg viia meie püüdlused järgmisele tasemele. Peame tegutsema kohe praegu, et Euroopa võiks olla üleilmse innovatsiooni juht, milleks tal on potentsiaali. Komisjoni rõõmustab Euroopa Ülemkogu eesistuja otsus korraldada teadusuuringute ja innovatsiooni juhtide arutelu ning ta kutsub neid üles arutlema komisjoni pakutud meetmete üle ning andma nende kohta strateegilisi suuniseid, muuhulgas järgmise kaudu:

  • tagades reguleerimise ja rahastamise innovatsioonisõbralikkuse: kavandatud meetmed hõlmavad ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhustamise meetmeid käsitleva direktiivi ülevõtmise esmatähtsaks seadmist; uuenduslike toodete ja teenuste hangete suurendamist avalikus sektoris, rakendades täna komisjoni poolt avaldatud suuniseid; järgmise ELi eelarve 2021–2027 kiiret vastuvõtmist, kusjuures sellest on kavandatud eraldada 100 miljardit eurot programmile „Euroopa horisont“ ning Euratomi teadus- ja koolitusprogrammile, samuti muudele suurematele rahastuskavadele, mis stimuleeriksid innovatsiooni jõuliselt; VentureEU algatuse kasutuselevõtmist erainvesteeringute ja riskikapitali ergutamiseks; ELi riigiabieeskirjade edasist lihtsustamist, et hõlbustada avaliku sektori rahastust uuenduslikele projektidele, kasutades sealhulgas üheskoos nii ELi kui ka riiklikke vahendeid;
  • saades turgu loova innovatsiooni pioneeriks: komisjon teeb ettepaneku asutada täieulatuslik Euroopa Innovatsiooninõukogu, mis oleks ühtne kontaktpunkt suure potentsiaaliga ja läbimurdvate tehnoloogialahenduste jaoks ning samuti arengupotentsiaaliga uuenduslike ettevõtete jaoks. 2,7 miljardi euro suuruse rahastusega katseetapis ajavahemikul 2018–2020 on Euroopa Innovatsiooninõukogu eesmärk aidata kindlaks teha ja laiendada kiirestiarenevaid suure riskiga uuendusi, millel on hea potentsiaal luua täiesti uusi turge;
  • püstitades liikmesriikide, huvirühmade ja kodanike määratud valdkondades kogu ELi hõlmavad teadusuuringute ja innovatsiooni ülesanded, millel on julged edasipüüdlikud eesmärgid ja tugev Euroopa lisaväärtus. Need valdkonnad võivad ulatuda vähivastasest võitlusest kuni puhta transpordi või plastivabade ookeanideni. Püstitatud ülesanded ergutavad investeerimist ja osalemist eri valdkondades ja teadusharudes, et ühiselt probleeme lahendada. Ülesanded peaksid looma sünergiaid teadusuuringute ja innovatsioonistrateegiatega liikmesriigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Taust

Euroopas on ainult 7% maailma rahvastikust, kuid Euroopa arvele langeb 20% üleilmsetest investeeringutest teadus- ja arendustegevusse, Euroopa annab välja ühe kolmandiku kõigist kõrgetasemelistest teaduspublikatsioonidest ning Euroopal on juhtiv koht mitmes tööstusvaldkonnas, nagu farmaatsiatooted, kemikaalid, masinaehitus ja moetööstus.

Euroopa on suhteliselt tugev olemasolevatele toodetele, teenustele ja protsessidele väärtuse lisamises või selle hoidmises ehk lisanduvas innovatsioonis. Me oleme näinud seda väga erinevates valdkondades nagu kosmonautika, lennundus, farmaatsiatooted, elektroonika, taastuvenergia, biotoorainel põhinev tööstus ja kõrgtehnoloogiline tootmine. Samuti oleme teinud samme innovatsiooni toetamiseks põhiliste progressi võimaldavate tehnoloogiate kaudu, nagu robootika, fotoonika ja biotehnoloogia. Neid tehnoloogiaid saab kasutada ja rakendada paljudes tööstusharudes ning need on olulised peamiste ühiskonnaprobleemide lahendamisel.

Samas aga jääb Euroopa ka mitmes valdkonnas maha. ELi ettevõtted kulutavad vähem innovatsioonile kui nende konkurendid (1,3% SKPst võrreldes 1,6%-ga Hiinas, 2%-ga USAs, 2,6%-ga Jaapanis ja 3,3%-ga Lõuna-Koreas). Riskikapitali valdkond on Euroopas vähe arenenud. 2016. aastal investeerisid riskikapitalistid ELi umbes 6,5 miljardi euro väärtuses, samas kui USAs tehti riskikapitaliinvesteeringuid 39,4 miljardi euro väärtuses. Ka on Euroopa riskikapitalifondid liiga väikesed – keskmiselt 56 miljonit eurot, võrreldes 156 miljoni euroga USAs. Selle tagajärjel liiguvad äriühingud sinna, kus neil on paremad võimalused kiiresti kasvada. ELis on ainult 26 sellist idufirmat, mille väärtus on üle 1 miljardi dollari, samas kui USAs on selliseid 109 ja Hiinas 59. Avaliku sektori investeeringud ELis ei ulatu 3%-ni SKP-st ning teadus- ja arendustegevus on ELi piirkondades ikka veel ebaühtlane – investeeringud ja teadusuuringud koonduvad peamiselt Lääne-Euroopasse. Samuti puuduvad 40% ELi tööjõust vajalikud digioskused.

Tehnoloogiast ajendatud innovatsioon, digiteerimine ja üleilmsed suurtrendid, nagu tehisintellekt ja ringmajandus pakuvad tohutuid võimalusi, kuid tekitavad ka uusi väljakutseid. Üleilmne konkurents tugevneb ja Euroopa juhtpositsioon peamistes tööstusharudes on ohus. Euroopa peab tugevdama oma innovatsioonisuutlikkust, et säilitada ja parandada euroopalikku eluviisi.

Lisateave

Teatis: Euroopa uus teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava: Euroopa võimalus suunata oma tulevikku

Teabeleht: Uus teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava: komisjoni panus juhtide tegevuskavasse

Teabeleht: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni edulood

 

IP/18/3736

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar