Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Обновена програма за научни изследвания и иновации: шансът на Европа да очертае облика на бъдещето

Брюксел, 15 май 2018 r.

Днес Комисията представя своя принос към неформалното обсъждане, което ще се проведе между държавните и правителствените ръководители в София на 16 май 2018 г. относно научните изследвания и иновациите, както и необходимите стъпки за осигуряване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.

Инвестициите в научни изследвания и иновации са инвестиции в бъдещето на Европа. Те ни помагат да сме конкурентоспособни на световно равнище и да запазим нашия уникален социален модел. Те подобряват ежедневието на милиони хора в Европа и по света и допринасят за разрешаването на някои от най-големите предизвикателства пред обществата и поколенията. В обновената европейска програма за научни изследвания и иновации са представени редица конкретни действия за задълбочаване на европейския иновационен капацитет и осигуряване на траен просперитет.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Европа разполага с научни изследвания на световно ниво и силна индустриална база. Но трябва да направим повече — много повече, за да превърнем тези върхови постижения в успех. Нови тенденции, като изкуственият интелект и кръговата икономика, ще предизвикат дълбоки промени в обществото и икономиката. Трябва да действаме бързо, за да можем да поведем по пътя на иновациите и да определим стандарта за световната конкуренция.“

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, добави: В условията на нарастваща международна конкуренция Европа трябва да действа бързо в областта на научните изследвания и иновациите. Предложените 100 милиарда евро за следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации ще представляват силен стимул. Европа обаче трябва да промени начина, по който предоставя подкрепа за революционни иновации, като създаде нов Европейски съвет по иновациите. Освен това тя трябва да изгради отново връзката с гражданите, като осигурява подкрепа за научните изследвания и иновациите, които се вписват в цялостната мисия. Ние трябва да се уверим, че регулаторната уредба отговаря на изискванията на бъдещето и да привличаме повече частни инвестиции, по-специално под формата на рисков капитал.

Време е да си поставим още по-амбициозни цели и да предприемем действия, за да се превърнем в световен лидер в областта на иновациите. Комисията приветства решението на председателя на Европейския съвет да насрочи разискване сред ръководителите по въпросите на научните изследвания и иновациите и ги приканва да обсъдят и да дадат стратегическа ориентация на предложените от нея действия, в това число като:

  • гарантират, че нормативната уредба и финансирането спомагат за иновациите: предложените мерки включват приоритетно транспониране на Директивата относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения; възлагане от страна на публичните органи на повече обществени поръчки за новаторски продукти и услуги, като се прилагайт насоките, публикувани днес от Комисията; бързо приемане на следващия бюджет за периода 2021—2027 г., в който са заложени 100 милиарда евро за програми за изследвания и обучение по „Хоризонт Европа“ и Евратом, както и за други основни програми за финансиране, които ще дадат значителен стимул за иновации; въвеждане на инициативата VentureEU за насърчаване на частните инвестиции и рисковия капитал; допълнително опростяване на правилата на ЕС за държавните помощи, за да се улесни публичното финансиране на иновативни проекти, включително комбиниране на средства на ЕС и национални средства.
  • станат лидер в иновациите, създаващи пазари: Комисията предлага да се създаде Европейски съвет по иновациите, който да предлага цялостно обслужване за революционни технологии с висок потенциал и иновативни дружества с потенциал за разрастване. Европейският съвет по иновациите ще стартира работата си с 2,7 млрд. евро в пилотната фаза през 2018—2020 г., като задачата му е да открие и подкрепи бързо развиващи се, високорискови иновации с голям потенциал да създадат изцяло нови пазари.
  • стартират общоевропейски мисии за научни изследвания и иновации, поставящи си смели, амбициозни цели и създаващи голяма европейска добавена стойност в области, които ще бъдат определени заедно от държавите членки, бизнеса и гражданите. Такива мисии може да бъдат борбата срещу рака, чистият транспорт или океаните без пластмасови отпадъци. Те ще насърчават инвестициите и участието в различни сектори и научни дисциплини, за да се преборим заедно с различните предизвикателства. Мисиите трябва да допринесат и същевременно да използват общите постижения на научноизследователските и иновационните стратегии на национално, регионално и местно равнище.

Контекст

Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се осъществяват 20 % от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроенето и модата.

Европа се справя сравнително добре с добавянето или запазването на стойността на съществуващите продукти, услуги и процеси, известни като постепенни иновации. Това се вижда в различни отрасли, като космическата, аеронавигационната и фармацевтичната промишленост, електрониката, възобновяемите енергийни източници, промишлените отрасли на биологична основа и усъвършенстваните технологии за производство. Отбелязахме напредък и в подкрепата за иновациите посредством ключовите базови технологии, като роботиката, фотониката и биотехнологиите. Тези технологии могат да бъдат използвани и прилагани в много сектори и са от решаващо значение за преодоляване на основните предизвикателства пред обществото.

Европа обаче изостава в много области. Дружествата от ЕС изразходват за иновации по-малко средства, отколкото техните конкуренти (1,3 % от БВП в сравнение с 1,6 % в Китай, 2 % в САЩ, 2,6 % в Япония и 3,3 % в Южна Корея). В Европа рисковият капитал продължава да е слабо развит. През 2016 г. инвестициите в рисков капитал в ЕС възлизат на около 6,5 милиарда евро, докато в САЩ тази стойност е 39,4 милиарда евро, а и фондовете за рисков капитал в Европа са твърде малки — средно 56 милиона евро в сравнение със 156 милиона евро в САЩ. В резултат на това тези дружества изместват дейността си в икономическа среда, в която имат по-добри шансове да растат бързо. В ЕС има само 26 от т.нар. „стартиращи предприятия еднорози“ (стартиращи предприятия на стойност над 1 милиард долара) — за разлика от САЩ и Китай, където предприятията от този тип са съответно 109 и 59. Публичните инвестиции в ЕС изостават от целта от 3 % от БВП, а интензитетът на научните изследвания и развойната дейност е все още неравномерно разпределен между регионите на ЕС, като инвестициите и научните изследвания са концентрирани основно в Западна Европа. Освен това 40 % от работната сила в Европа не притежава необходимите цифрови умения.

Технологичните иновации, цифровизацията и световните мегатенденции, като изкуственият интелект и кръговата икономика, предлагат огромни възможности, но създадат и нови предизвикателства. Световната конкуренция се засилва и заплашва водещата позиция на Европа в ключови промишлени сектори. Европа трябва да засили иновационните способности, за да запази и подобри европейския начин на живот.

За повече информация

Съобщение: Обновена европейска програма за научни изследвания и иновации: шансът на Европа да очертае облика на бъдещето

Информационен документ: Обновена програма за научни изследвания и иновации: принос на Комисията към програмата на лидерите

Информационен документ: Успехи на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите

 

IP/18/3736

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar