Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Финансиране за устойчиво развитие: да превърнем финансовия сектор в ключов фактор в борбата с изменението на климата

Брюксел, 24 май 2018 r.

Днес Комисията представя първите конкретни действия, с които се цели да се даде възможност на финансовия сектор в ЕС да играе водеща роля по пътя към една по-екологосъобразна икономика.

Днешните предложения потвърждават решимостта на Европа да бъде световен лидер в борбата с изменението на климата и да изпълнява Парижкото споразумение. Ангажирането на финансовия сектор ще даде сериозен импулс на усилията за намаляване на нашия отпечатък върху околната среда, като същевременно ще насърчи устойчивостта и конкурентоспособността на икономиката на ЕС.

Следвайки първия по рода си в ЕС План за действие в областта на финансирането за устойчиво развитие, предложенията ще позволят на финансовия сектор да се включи с пълни сили в борбата с изменението на климата.Финансовият сектор трябва да се постави в служба на планетата и аргументите за това са неоспорими: Първо, въздействието, което оказва изменението на климата, вече застрашава финансовата стабилност, тъй като наводненията, ерозията на почвата и засушаванията водят до големи икономически загуби. Миналата година размерът на застрахователните обезщетения за загуби, причинени от бедствия, достигна рекордните 110 милиарда евро. Второ, ако не осъзнаем навреме, че глобалното затопляне е реален факт, голяма част от днешните инвестиции може да се окажат ненужни. Заедно с това ние трябва да направим всичко необходимо, за да може при икономическите дейности, свързани с устойчивото развитие, да се извлече възможно най-голяма полза от предлагащите се нови възможности. Финансовият сектор в ЕС има потенциал да умножи финансирането за устойчиво развитие и да се превърне в глобален лидер в тази област. По този начин той ще повлияе положително върху икономическия растеж и създаването на работни места и ще подкрепи целите на съюза на капиталовите пазари за обвързване на финансирането с потребностите на европейската икономика, както и с Програмата на ЕС за устойчиво развитие.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Ние трябва да инвестираме в проекти, които са в съответствие с нашите цели за декарбонизация и с борбата срещу изменението на климата. Това е важно не само за околната среда и икономиката, но и за финансовата стабилност. От 2007 до 2016 г. икономическите загуби, предизвикани от екстремни метеорологични условия, са нараснали с 86 %. Предложенията, които представяме днес, показват, че Европейският съюз е решен да направи необходимото за насочването на нашите инвестиции в правилна посока. Благодарение на тях ще можем да оползотворим огромния потенциал на капиталовите пазари, като го ангажираме както в борбата срещу изменението на климата, така и в насърчаването на устойчивото развитие.“

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „За да постигнем целите на ЕС в областта на климата за периода до 2030 г., са ни необходими допълнителни инвестиции в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в размер на около 180 милиарда евро годишно. Особено важно е да се мобилизира частен капитал, чрез който да се финансират инвестициите за устойчиво развитие. Европейският фонд за стратегически инвестиции вече привлича частни инвестиции за осъществяването на тези цели. Днешните предложения ще повишат прозрачността при финансирането за устойчиво развитие, както и възможностите за инвестиции, които то разкрива, така че инвеститорите да разполагат с надеждна информация, за да може да се осъществи преходът към кръгова икономика с ниски въглеродни емисии и ефикасно използване на ресурсите. “

С новите разпоредби се установяват критериите, чрез които да се определя дали дадена икономическа дейност е устойчива от екологична гледна точка, и благодарение на тях към устойчивите дейности ще се насочват повече инвестиции. Хармонизираната система на ЕС за класификация (таксономия) ще бъде особено полезна за инвеститорите, които често нямат достатъчно информация по въпроса кои дейности се считат за екологосъобразни. Финансовите субекти, които управляват инвестиции за сметка на своите клиенти или бенефициери, вече ще трябва да ги осведомяват за въздействието, което дейностите им оказват върху планетата или местната околна среда. Така разпоредбите ще дадат повече възможности за избор на инвеститорите, които желаят да инвестират в бъдещето на нашата планета, като същевременно получават възвръщаемост на инвестициите си.

Основни елементи на мерките

  1. Единна система на ЕС за класификация (таксономия): Предложението съдържа хармонизирани критерии, според които да се определя дали дадена икономическа дейност е устойчива от екологична гледна точка. Като има предвид съществуващите пазарни практики и инициативи и като изхожда от становището на техническата експертна група, която се формира в момента, Комисията постепенно ще определи дейностите, които може да се считат за свързани с устойчивото развитие. Така икономическите субекти и инвеститорите ще получат яснота по въпроса кои дейности отговарят на тези изисквания и ще могат да вземат решения, базирани на надеждна информация. Това може да послужи като основа за разработването на бъдещи стандарти и знаци за финансови продукти, свързани с устойчивото развитие, както беше оповестено в представения от Комисията План за действие в областта на финансирането за устойчиво развитие.
  1. Задължения на инвеститорите и оповестяване на информация: Предложеният регламент ще осигури съгласуваност и яснота относно начина, по който институционалните инвеститори (като например лицата, управляващи активи, застрахователните предприятия, пенсионните фондове или инвестиционните съветници) следва да включват в своите инвестиционни решения екологичните, социалните и управленските фактори. Изискванията ще бъдат допълнително прецизирани чрез делегирани актове, които Комисията ще приеме на по-късен етап. Освен това управляващите активи лица и институционалните инвеститори ще трябва да демонстрират по какъв начин инвестициите им са съобразени с екологичните, социалните и управленските фактори, както и да оповестяват по какъв начин спазват посочените задължения.

3. Референтни показатели за ниски въглеродни емисии: Чрез предложените разпоредби ще се създаде нова категория референтни показатели, състояща се от референтни показатели за ниски въглеродни емисии (или „декарбонизирана“ версия на стандартните индекси) и референтни показатели за положително въздействие в областта на въглеродните емисии. Този нов пазарен стандарт следва да отразява въглеродния отпечатък на дружествата и да предоставя на инвеститорите повече информация за въглеродния отпечатък на съответните инвестиционни портфейли. Референтните показатели за ниски въглеродни емисии ще се основават на стандартния референтен показател за „декарбонизация“, а референтните показатели за положително въздействие в областта на въглеродните емисии ще дават възможност инвестиционните портфейли да бъдат съобразени по-адекватно със заложената в Парижкото споразумение цел за ограничаване на глобалното затопляне до под 2°C.

4. По-качествени съвети във връзка с устойчивото развитие: Комисията стартира консултация с цел да се прецени как екологичните, социалните и управленските фактори да се включват най-ефективно в съветите, които инвестиционните посредници и разпространителите на застрахователни продукти предлагат на своите клиенти. Идеята е да се изменят делегираните актове, приети въз основа на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II), и Директивата относно разпространението на застрахователни продукти. Когато преценяват дали даден инвестиционен продукт отговаря на нуждите на клиентите им, съгласно предложените разпоредби фирмите следва да вземат предвид какви предпочитания във връзка с устойчивото развитие имат отделните клиенти. Това ще подпомогне широк кръг от инвеститори при оценката на инвестициите, свързани с устойчивото развитие.

Контекст

Когато приемаха Парижкото споразумение относно изменението на климата и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., ЕС и правителствата от цял свят се ангажираха с постигането на целта за по-устойчива икономика и общество. ЕС вече отбелязва редица постижения благодарение на своята рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г., енергийния съюз и плана за действие за кръгова икономика, както и изпълнението от ЕС на програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Това е залегнало и в основата на проекта на ЕС за съюз на капиталовите пазари.

Сегашните равнища на инвестиции не са достатъчни за поддържането на устойчива в екологично отношение икономическа система, която противодейства на изменението на климата и изчерпването на ресурсите. За да се преодолее годишният недостиг на допълнителни инвестиции в размер на почти 180 милиарда евро, които са необходими за постигането на целите на ЕС за периода до 2030 г. по Парижкото споразумение, трябва към инвестициите за устойчиво развитие да се насочат повече частни капиталови потоци. Първата стъпка, която Комисията предприе в това отношение, беше планът за действие „Финансиране за устойчив растеж“ от 8 март 2018 г.Този план за действие изхожда от публикувания през януари 2018 г. окончателен доклад на експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие, която беше сформирана от Комисията през 2016 г. Комисията проведе също така обществена консултация за задълженията на институционалните инвеститори и лицата, управляващи активи, по отношение на аспектите на устойчивото развитие.

На 22 март 2018 г. Комисията организира конференция на високо равнище, на която беше обсъдено как предложената от Комисията стратегия за финансиране за устойчиво развитие да се осъществи най-ефикасно на практика. Конференцията потвърди поддръжката и ангажимента на лидерите на ЕС и на основните участници от частния сектор за промените, които са необходими във финансовата система и икономиката.

За повече информация

Съобщение за медиите

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Информационен документ

Повече информация за устойчивия растеж

IP/18/3729

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar