Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europa på väg: Sista delen av EU-kommissionens agenda för säker, ren och uppkopplad mobilitet

Bryssel den 17 maj 2018

Junckerkommissionen lägger fram sin tredje och sista omgång åtgärder för att modernisera Europas transportsystem.

I sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017, satte EU-kommissions ordförande Jean-Claude Juncker upp målet att EU och EU:s företag skulle bli världsledande inom innovation, digitalisering och utfasning av fossila bränslen. Som en fortsättning på de två tidigare Europa på väg-paketen från maj och november 2017 lägger Junckerkommissionen i dag fram en tredje och sista omgång åtgärder för att genomföra detta inom mobilitetssektorn. Målet är att alla i Europa ska få tillgång till säkrare trafik, renare fordon och mer avancerade tekniska lösningar, samtidigt som EU-industrins konkurrenskraft främjas. Därför omfattar dagens initiativ en integrerad politik för framtidens trafiksäkerhet med åtgärder för säkra fordon och infrastrukturer, de första koldioxidnormerna någonsin för tunga fordon, en strategisk handlingsplan för utveckling och tillverkning av batterier i Europa och en framåtblickande strategi för uppkopplad och automatiserad mobilitet. Det tredje Europa på väg-paket är sista pusselbiten i EU-kommissionens ambitiösa agenda för moderniserad mobilitet.

– Mobiliteten bryter ny teknisk mark, säger Maroš Šefčovič, EU-kommissionär med ansvar för energiunionen. Med dessa sista förslag inom ramen för energiunionen hjälper vi vårt näringsliv att behålla sin ledande ställning. Genom att ta fram centrala tekniska lösningar i stor skala, inklusive hållbara batterier, och bygga viktig infrastruktur kan vi närma oss noll på tre områden: utsläpp, trängsel och olyckor.

– Alla sektorer måste bidra för att vi ska klara våra klimatåtaganden enligt Parisavtalet, säger Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi. Därför föreslår vi, för första gången någonsin, EU-standarder för att öka bränsleeffektiviteten och minska utsläppen från nya tunga fordon. Dessa standarder innebär en chans för den europeiska industrin att konsolidera sin ledande ställning inom innovativ teknik.

– Det senaste året har EU-kommissionen lagt fram initiativ för att klara samtidens utmaningar och bana vägen för framtidens mobilitet, säger Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transporter. De åtgärder som läggs fram idag är ett sista viktigt led i arbetet för att ge alla européer säkra, rena och smarta transporter. Jag vill uppmana EU-länderna och Europaparlamentet att leva upp till vår ambitionsnivå.

– 90 % av alla trafikolyckor beror på den mänskliga faktorn, säger Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. De nya obligatoriska säkerhetsfunktioner som vi föreslår kommer att minska antalet olyckor och bana vägen för en förarlös framtid med uppkopplad och automatiserad körning.

Med dagens initiativ vill EU-kommissionen uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat. Genom åtgärderna skapar EU-kommissionen också de förutsättningar som EU:s företag behöver för att tillverka de bästa, renaste och mest konkurrenskraftiga produkterna.

Säker mobilitet

Antalet dödsfall på vägarna har mer än halverats sedan 2001, men ändå förlorade 25 300 personer sina liv på EU:s vägar 2017 och 135 000 skadades allvarligt. EU-kommissionen vidtar därför åtgärder med starkt EU-mervärde för att bidra till säkra vägar och till ett Europa som skyddar sina medborgare. EU-kommissionen föreslår att nya fordonsmodeller utrustas med 19 avancerade säkerhetsfunktioner, t.ex. avancerade nödbromssystem, filhållningssystem och system för detektion av gångtrafikanter och cyklister (se hela listan här). EU-kommissionen hjälper också EU-länderna att systematiskt kartlägga farliga vägavsnitt och målinrikta sina investeringar bättre. Dessa två åtgärder kan rädda upp till 10 500 liv och förhindra nästan 60 000 allvarliga personskador under perioden 2020–2030. De kommer att bidra till EU:s långsiktiga mål att närma sig noll döda eller skadade i trafiken till 2050 (nollvisionen).

Ren mobilitet

EU-kommissionen lägger fram sista delen av sin agenda för ett utsläppssnålt mobilitetssystem genom att föreslå de allra första koldioxidnormerna för tunga fordon. År 2025 ska de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya lastbilar vara 15 % lägre än 2019. För 2030 föreslås ett vägledande minskningsmål på minst 30 % jämfört med 2019. Dessa mål är förenliga med EU:s åtaganden enligt Parisavtalet och kommer att möjliggöra betydande besparingar för transportföretag – huvudsakligen små och medelstora företag – tack vare sänkt bränsleförbrukning (25 000 euro på fem år). För att möjliggöra ytterligare koldioxidminskningar främjar EU-kommissionen mer aerodynamiska lastbilar och förbättrad märkning av däck. EU-kommissionen lägger också fram en omfattande handlingsplan för batterier som kommer att bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart ekosystem för batterier i Europa.

Uppkopplad och automatiserad mobilitet

Bilar och andra fordon är allt oftare utrustade med förarstödsystem, och helt självkörande fordon är bara en tidsfråga. EU-kommissionen föreslår i dag en strategi som ska göra Europa världsledande när det gäller helt självkörande och uppkopplade mobilitetssystem. Strategin tittar på en ny nivå av samarbete mellan vägtrafikanter, som potentiellt kan ge enorma vinster för mobilitetssystemet som helhet. Transporterna kommer att bli säkrare, renare och billigare samt mer tillgängliga för äldre och personer med funktionshinder. EU-kommissionen föreslår också en helt digital miljö för informationsutbyte inom godstransportsektorn. Det kommer att minska krånglet och främja digitala informationsflöden för logistiksyften.

Bakgrund

Detta tredje mobilitetspaket är ett led i den nya industripolitiska strategin från september 2017 och slutför den process som inleddes med strategin för utsläppssnål rörlighet från 2016 och de tidigare Europa på väg-paketen från maj och november 2017 Alla dessa initiativ ingår i en enda konsekvent politik för de många sammanhängande aspekterna av vårt mobilitetssystem. Dagens paket består av:

  • Ett meddelande som beskriver en ny ram för trafiksäkerhetspolitiken för perioden 2020-2030. Meddelandet åtföljs av två lagstiftningsinitiativ om säkerhet för fordon och gångtrafikanter samt om vägsäkerhetsförvaltning.
  • Ett meddelande om uppkopplad och automatiserade mobilitet som ska göra Europa världsledande när det gäller helt autonoma och säkra mobilitetssystem.
  • Lagstiftningsinitiativ om koldioxidnormer för lastbilar, om lastbilars aerodynamik, om märkning av däck och om en gemensam metod för jämförelse av bränslepriser. Dessa åtföljs av en strategisk handlingsplan för batterier.Dessa åtgärder bekräftar EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn att och uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.
  • Två lagstiftningsinitiativ om en digital miljö för informationsutbytet inom transportsektorn.
  • Ett lagstiftningsinitiativ för att förenkla tillståndsförfarandena för projekt inom det transeuropeiska stomnätet (TEN-T).

Hela listan med initiativ finns här. Paketet kombineras med en ansökningsomgång inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, där 450 miljoner euro avsatts för att finansiera projekt i EU-länderna som bidrar till trafiksäkerhet, digitalisering och multimodala transporter. Ansökningsomgången kommer att hållas öppen fram till den 24 oktober 2018.

Läs mer

Europa på väg: Frågor och svar om EU-kommissionens initiativ

Faktablad: Hur vi formar framtidens mobilitet

Faktablad: Säker mobilitet – ett Europa som skyddar sina medborgare

Faktablad: Ren mobilitet – genomförandet av Parisavtalet

Faktablad: Uppkopplad och automatiserad mobilitet – för ett konkurrenskraftigt Europa

Förteckning över förslag

Europa på väg I och II

En batteriallians för EU

Gemensamma forskningscentrumet Vetenskaplig rapport till det tredje paketet för ”Europa på väg”

Audiovisuellt material Nytt videomaterial: ”Mobilitet 2018”

IP/18/3708

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar