Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et mobilt Europa: Kommissionen fuldfører sin dagsorden for sikker, ren og forbundet mobilitet

Bruxelles, den 17. maj 2018

Juncker-Kommissionen træffer det tredje og sidste sæt foranstaltninger til modernisering af Europas transportsystem.

I sin tale om Unionens tilstand i september 2017 opstillede Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker et mål for EU og det europæiske erhvervsliv om at blive førende i verden inden for innovation, digitalisering og dekarbonisering. På grundlag af de tidligere pakker, "Et Europa i bevægelse" fra maj 2017 og "Et mobilt Europa" fra november 2017, fremlægger Juncker-Kommissionen i dag det tredje og sidste sæt foranstaltninger, der skal gøre initiativet til en realitet inden for mobilitetssektoren. Målet er at give alle europæere en mere sikker trafik, mindre forurenende køretøjer og mere avancerede tekniske løsninger og samtidig støtte det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne. Med dette for øje omfatter de i dag fremsatte initiativer en integreret politik for fremtidens trafiksikkerhed, foranstaltninger til køretøjs- og infrastruktursikkerhed, de første CO2-normer for tunge køretøjer nogensinde, en strategisk handlingsplan for udvikling og fremstilling af batterier i Europa og en fremadskuende strategi for opkoblet og automatiseret mobilitet. Med denne tredje mobilitetspakke fuldender Kommissionen sin ambitiøse dagsorden for mobilitetsmodernisering.

Maroš Šefčovič, næstformand med ansvar for energiunionen, udtaler: "Mobiliteten står på tærsklen til en ny teknologisk omvæltning. Med dette sidste sæt forslag inden for rammerne af energiunionen hjælper vi vores erhvervssektor med at holde sig på forkant med udviklingen. Ved at indføre væsentlige teknologiske løsninger i bredt omfang, herunder bæredygtige batterier, og opbygge afgørende infrastruktur, nærmer vi os et trefoldigt nulpunkt: CO2-emissioner, trafikpropper og ulykker."

Miguel Arias Cañete, kommissær med ansvar for klima og energi, udtaler: "Alle sektorer skal bidrage til at opfylde vores klimaforpligtelser i henhold til Parisaftalen. Derfor fremsætter vi for første gang nogensinde forslag om EU-normer, der skal øge brændstofeffektiviteten og nedbringe emissionerne fra nye tunge køretøjer. Disse normer giver det europæiske erhvervsliv en mulighed for at styrke sin nuværende førerposition, når det kommer til innovative teknologier."

Violeta Bulc, kommissær med ansvar for transport, udtaler: "I løbet af det seneste år har denne Kommission fremsat initiativer til at tackle de aktuelle udfordringer og bane vejen for morgendagens mobilitet. Disse nye foranstaltninger udgør et sidste og afgørende spring, der vil betyde, at europæerne kan drage fordel af sikker, ren og intelligent transport. Jeg opfordrer medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til at leve op til vores ambitionsniveau."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtaler: "90 % af alle trafikulykker skyldes menneskelige fejl. De nye obligatoriske sikkerhedsfunktioner, som vi foreslår i dag, vil nedbringe antallet af ulykker og bane vejen for en førerløs fremtid med opkoblet og automatiseret kørsel."

Med de i dag fremsatte initiativer vil Kommissionen sikre en gnidningsløs overgang til et mobilitetssystem, som er sikkert, rent, opkoblet og automatiseret.Gennem disse foranstaltninger skaber Kommissionen desuden et miljø, hvor EU's virksomheder kan fremstille de bedste, reneste og mest konkurrencedygtige produkter.

Sikker mobilitet

Antallet af trafikdræbte er blevet mere end halveret siden 2001, men 25 300 personer mistede alligevel livet på de europæiske veje i 2017, og yderligere 135 000 blev hårdt kvæstet. Kommissionen træffer derfor foranstaltninger med stor EU-merværdi, der skal bidrage til øget sikkerhed på vejene og til et Europa, der beskytter sine borgere. Kommissionen foreslår, at nye modeller af køretøjer udstyres med avancerede sikkerhedsfunktioner såsom avancerede nødbremsesystemer, vejbaneassistenter til biler og systemer til detektion af cyklister og fodgængere i lastbiler (se hele listen her). Ydermere hjælper Kommissionen medlemsstaterne med systematisk at udpege farlige vejstrækninger og målrette deres investeringer. Disse to foranstaltninger kan redde op til 10 500 liv og forhindre næsten 60 000 alvorlige kvæstelser i perioden 2020-2030 og dermed bidrage til EU's langsigtede mål om at nærme sig nul dødsulykker og alvorlige kvæstelser inden 2050 ("nul-visionen").

Ren mobilitet

Ved at fremføre de første CO2-normer for tunge køretøjer nogensinde fuldfører Kommissionen sin dagsorden for et kulstoffattigt mobilitetssystem. I 2025 skal de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye lastbiler være 15 % lavere end i 2019. Der foreslås et vejledende reduktionsmål for 2030 på mindst 30 % i forhold til værdierne i 2019. Disse mål stemmer overens med EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen og vil skabe betydelige besparelser for transportvirksomheder – hovedsageligt SMV'er – takket være et lavere brændstofforbrug (25 000 EUR over fem år). For at fremme yderligere CO2-reduktioner vil Kommissionen gøre det lettere at designe mere aerodynamiske lastbiler og er i færd med at skabe forbedringer inden for mærkning af dæk. Ydermere fremsætter Kommissionen en omfattende handlingsplan for batterier, der skal bidrage til at skabe et konkurrencedygtigt og bæredygtigt "batteriøkosystem" i Europa.

Opkoblet og automatiseret mobilitet

Biler og andre køretøjer udstyres i stigende grad med førerstøttesystemer, og helt selvkørende biler er lige om hjørnet. Kommissionen foreslår i dag en strategi, der skal placere Europa blandt de førende i verden inden for fuldt automatiserede og opkoblede mobilitetssystemer. Strategien tager sigte på et større samarbejde mellem trafikanter, hvilket potentielt kan medføre enorme fordele for mobilitetssystemet som helhed. Transporten vil være sikrere, renere, billigere og mere tilgængelig for ældre og personer med nedsat mobilitet. Derudover foreslår Kommissionen, at der skal oprettes et fuldt ud digitalt miljø til udveksling af fragtoplysninger. Dette vil skære igennem bureaukratiet og forenkle de digitale informationsstrømme i forbindelse med logistiske aktiviteter.

Baggrund

Denne tredje mobilitetspakke er et led i den industripolitiske strategi fra september 2017 og fuldender den proces, der blev indledt med strategien for lavemissionsmobilitet fra 2016 og de foregående mobilitetspakker fra maj og november 2017. Alle disse initiativer udgør et samlet sæt sammenhængende politikker om vores mobilitetssystems mange indbyrdes forbundne aspekter. Pakken, som præsenteres i dag, består af:

  • En meddelelse vedrørende nye politiske rammer for trafiksikkerhed i perioden 2020-2030. Den ledsages af to lovgivningsinitiativer om kørsels- og fodgængersikkerhed og om forvaltning af infrastrukturens sikkerhed
  • En særlig meddelelse om sammenkoblet og automatiseret mobilitet, der skal placere Europa blandt de førende i verden inden for fuldt automatiserede og sikre mobilitetssystemer
  • Lovgivningsinitiativer om CO2-normer for lastbiler, om deres aerodynamik, om mærkning af dæk og om en fælles metode til sammenligning af brændstofpriser. Initiativerne ledsages af en strategisk handlingsplan for batterier.Disse tiltag bekræfter på ny EU's målsætning om at reducere drivhusgasemissionerne fra transportsektoren og leve op til sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen.
  • To lovgivningsinitiativer om oprettelse af et digitalt miljø til udveksling af oplysninger inden for transport.
  • Et lovgivningsinitiativ, der skal strømline tilladelsesprocedurerne for projekter på hovednettet i det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Hele listen over de forskellige initiativer kan ses her. De understøttes med en indkaldelse af forslag under Connecting Europe-faciliteten, hvor der afsættes 450 mio. EUR til støtte for projekter i medlemsstaterne, der skal bidrage til vejsikkerheden, digitaliseringen og samspillet mellem forskellige transportformer. Indkaldelsen løber frem til den 24. oktober 2018.

Yderligere oplysninger

Et mobilt Europa: Spørgsmål og svar om Kommissionens initiativer

Faktablad: Udformning af fremtidens mobilitet

Faktablad: Sikker mobilitet – et Europa, der beskytter

Faktablad: Ren mobilitet – gennemførelse af Parisaftalen

Faktablad: Opkoblet og automatiseret mobilitet – et konkurrencedygtigt Europa

Liste over forslag

Et Europa i bevægelse og et mobilt Europa

EU's batterisammenslutning

Det Fælles Forskningscenter: Videnskabelig støtte til den tredje mobilitetspakke

Audiovisuelt materiale: arkivoptagelser, "Mobilitet 2018"

IP/18/3708

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar