Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европа в движение: Комисията завършва програмата си за безопасна, чиста и свързана мобилност

Брюксел, 17 май 2018 r.

Комисията „Юнкер“ предприема третия и окончателен набор от действия за модернизиране на европейската транспортна система.

В своята реч за състоянието на Съюза от септември 2017 г. председателят Юнкер постави като цел ЕС и неговата промишленост да се превърнат в световен лидер в областта на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията. За да бъде постигнато това в сектора на мобилността, днес Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер представи третия и окончателен набор от мерки, надграждащи предишните инициативи от май и ноември 2017 г. по пакета „Европа в движение“. Целта е да се даде възможност на всички европейци да се възползват от по-безопасен транспорт, по-малко замърсяващи превозни средства и по-напреднали технологични решения, като същевременно се насърчава конкурентоспособността на промишлеността на ЕС. В тази връзка днешните инициативи включват интегрирана политика за бъдещето на пътната безопасност, в т.ч. мерки за безопасността на превозните средства и инфраструктурата, първите по рода си стандарти за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства, стратегически план за действие в областта на разработването и производството на акумулаторни батерии в Европа и ориентирана към бъдещето стратегия за свързана и автоматизирана мобилност. С третата част от пакета „Европа в движение“ Комисията завършва амбициозната си програма за модернизация на мобилността.

Заместник-председателят на Европейската комисия, Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз, заяви:„Мобилността преминава нови технологични граници. С настоящия окончателен набор от предложения в рамките на Енергийния съюз подкрепяме нашата промишленост, за да запази водещата си позиция. Широкомащабното разработване на ключови технологични решения, включително на устойчиви акумулаторни батерии, и внедряването на основна инфраструктура ни доближават също към целта за нулево равнище на емисиите, задръстванията и произшествията.“

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи: „Всички сектори трябва да дадат своя принос, за да изпълним ангажиментите по отношение на климата, поети от нас в рамките на Парижкото споразумение. Ето защо предлагаме първите по рода си стандарти на ЕС за увеличаване на горивната ефективност и намаляване на емисиите от нови тежкотоварни превозни средства. Тези стандарти дават възможност на европейската промишленост да затвърди водещата си роля в областта на иновативните технологии.“

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: „През изминалата година Комисията представи инициативи, целящи да се намери отговор на днешните предизвикателства и да се създадат условия за мобилността на утрешния ден. Днешните мерки представляват окончателна и решителна крачка към осигуряването на безопасен, чист и интелигентен транспорт за всички европейци. Приканвам държавите членки и Европейския парламент да подкрепят тези амбициозни цели“.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, Елжбета Бенковска посочи: „90 % от пътнотранспортните произшествия са вследствие на човешка грешка. Новите задължителни елементи за безопасност, които предлагаме днес, ще намалят броя на произшествията и ще проправят пътя за бъдещите свързани и автоматизирани автономни автомобили.

С днешните инициативи Комисията се стреми да осигури плавен преход към система за мобилност, която е безопасна, чиста, свързана и автоматизирана.Чрез тези мерки Комисията също така изгражда среда, която позволява на дружествата от ЕС да произвеждат най-добрите, най-чистите и най-конкурентните продукти.

Безопасна мобилност

Въпреки че от 2001 г. жертвите на пътно-транспортни произшествия са намалели наполовина, през 2017 г. 25 300 души изгубиха живота си по пътищата на ЕС, а още 135 000 бяха тежко ранени.Поради това Комисията предприема мерки със значителната добавена стойност за ЕС, подпомагащи постигането на целите за безопасни пътища и за „Европа, която закриля“. Комисията предлага новите модели превозни средства да бъдат оборудвани с усъвършенствани елементи за безопасност, като например системи за аварийно спиране и поддържане на движението в избраната лента за автомобили или системи за откриване на пешеходци или велосипедисти за камиони (вж. пълния списък тук). Освен това Комисията подпомага държавите членки при систематичното локализиране на опасните пътни участъци и по-доброто насочване на инвестициите. Чрез тези две мерки биха могли да бъдат спасени почти 10 500 човешки живота и да се избегнат близо 60 000 тежки наранявания за периода 2020—2030 г., което ще допринесе за дългосрочната цел на ЕС — до 2050 г. броят на загиналите и тежко ранените да бъде почти нула („нулева смъртност“).

Чиста мобилност

Представяйки първите по рода си стандарти за емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства, Комисията завърши своя план за изграждане на система за мобилност с ниски емисии. През 2025 г. средните емисии на CO2 от нови камиони ще трябва да бъдат с 15 % по-ниски спрямо 2019 г. Като ориентировъчна цел за 2030 г. се предлага намаляване от най-малко 30 % в сравнение с 2019 г. Тези цели са съгласувани с ангажиментите, поети от ЕС в рамките на Парижкото споразумение, и ще позволят на транспортните дружества — предимно МСП — да реализират значителни икономии благодарение на по-ниското потребление на гориво (25 000 евро за период от пет години). С оглед допълнително намаляване на емисиите на CO2 Комисията осигурява възможности за проектиране на по-аеродинамични камиони и подобрява етикетирането на гуми. Освен това Комисията представя цялостен план за действие в областта на акумулаторните батерии, който ще помогне за изграждането на съответната конкурентна и устойчива екосистема в Европа.

Свързана и автоматизирана мобилност

Все повече автомобили и други превозни средства са оборудвани със системи за подпомагане на водача, а навлизането на напълно автономни превозни средства е въпрос на време. Целта на стратегията, предложена днес от Комисията, е Европа да се превърне в световен лидер в областта на системите за напълно автоматизирана и свързана мобилност. Тя е насочена към ново ниво на сътрудничество между участниците в пътното движение, което потенциално би могло да донесе огромни ползи за цялостната система за мобилност. Транспортът ще стане по-сигурен, по-чист, а също по-евтин и по-достъпен за възрастните и хората с намалена подвижност. В допълнение Комисията предлага да се създаде изцяло цифрова среда за обмен на информация в товарния транспорт. Така ще се намали административната тежест и улесни цифровият информационен обмен при логистичните операции.

Контекст

Настоящият трети пакет за мобилност е в изпълнение на новата стратегия за промишлената политика от септември 2017 г. и завършва процеса, започнат със Стратегията за мобилност с ниски емисии от 2016 г. и предходните пакети „Европа в движение“ от май и ноември 2017 г. Всички тези инициативи представляват единен набор от съгласувани политики във връзка с многото взаимосвързани аспекти на нашата система за мобилност. Днешният пакет се състои от:

  • Съобщение, в което се очертава новата рамка за политиката относно пътната безопасност за 2020—2030 г. Тя е придружена от две законодателни инициативи относно безопасността на пешеходците и превозните средства и относно управлението на безопасността на инфраструктурата;
  • Специално съобщение относно свързаната и автоматизираната мобилност, за да превърнем Европа в световен лидер при системите за автономна и безопасна мобилност;
  • Законодателни инициативи относно стандартите за емисиите на CO2 от камионите, тяхната аеродинамика, етикетирането на гуми и обща методика за сравняване на цените на горивата. Те се допълват от стратегически план за действие в областта на акумулаторните батерии.Тези мерки потвърждават отново целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове от транспортния сектор и спазване на ангажиментите по Парижкото споразумение;
  • Две законодателни инициативи за създаване на цифрова среда за обмен на информация в транспортния сектор;
  • Законодателна инициатива за оптимизиране на процедурите за издаване на разрешителни за проекти в рамките на основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T).

Пълният списък на инициативите е достъпен тук. Те са подкрепени от покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа, с бюджет от 450 милиона евро за подкрепа на проекти в държавите членки за повишаване на пътната безопасност, цифровизацията и мултимодалността. Поканата ще бъде отворена до 24 октомври 2018 г.

За повече информация

Европа в движение: Въпроси & отговори относно инициативите на Комисията

Информационен документ: Моделиране на бъдещето на мобилността

Информационен документ: Безопасна мобилност — Европа, която закриля

Информационен документ: Чиста мобилност — Изпълнение на Парижкото споразумение

Информационен документ: Свързана и автоматизирана мобилност — За конкурентоспособна Европа

Списък на предложенията

Европа в движение I и II

Алианс на ЕС в областта на акумулаторните батерии

Съвместен изследователски център: Научна подкрепа за третия пакет „Европа в движение“

Аудиовизуални средства: нови кадри „Мобилност 2018“

IP/18/3708

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar