Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken förklarar hur avtal om energiprestanda ska redovisas i statistiken

Bryssel den 8 maj 2018

EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat och Europeiska investeringsbanken publicerar idag en ny vägledning om hur avtal om energiprestanda ska redovisas i statistiken.

 

logotyper

 

Den nya vägledningen följer Eurostats vägledning om reviderad behandling av avtal om energiprestanda i EU-ländernas nationalräkenskaper (från september 2017) och förklarar hur den ska tillämpas i praktiken, med hjälp av tekniskt stöd från Europeiska centrumet för investeringsrådgivning. Vägledningen finns här.

– Jag är mycket glad över att idag kunna lägga fram en ny vägledning som klargör hur investeringar i energieffektiv infrastruktur ska redovisas i statistiken. Den kommer att vara till hjälp för alla som tar fram, finansierar och sluter avtal om energiprestanda. Den är till nytta både för offentliga och privata aktörer och den visar tydligt hur statsbudgeten påverkas. Det är min övertygelse att den kommer att uppmuntra både privata och offentliga projektansvariga att öka sina investeringar i energieffektivitetsprojekt, säger kommissionär Marianne Thyssen, med ansvar för Eurostat.

– Med hjälp av den här vägledningen blir det lättare för skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader – som utgör mer än 10 % av hela byggnadsbeståndet i EU – att investera för att förbättra energieffektiviteten. Energieffektivitetsåtgärder är också viktiga när det gäller att komma till rätta med energifattigdom, vars orsaker kommissionen planerar att ta itu med, säger kommissionär Miguel Arias Cañete, som ansvarar för energi- och klimatfrågor.

– De som förvaltar offentliga byggnader – t.ex. skolor, sjukhus och andra offentliga organ – saknar ofta de resurser och den tekniska sakkunskap som behövs för att utforma och säkra finansiering för projekt som leder till energibesparingar och samtidigt minskar koldioxidutsläppen, sparar skattemedel och gör byggnader mer bekväma för personalen och för dem som utnyttjar de offentliga tjänsterna. Den här nya vägledningen ska hjälpa de offentliga myndigheterna att utforma och finansiera projekt genom att man mobiliserar privat kapital och expertis till nytta för den offentliga sektorn med hjälp av avtal om energiprestanda. Den är en av flera åtgärder som Europeiska investeringsbanken vidtar tillsammans med EU-kommissionen via vårt gemensamma initiativ för smart finansiering för smarta byggnader med sikte på att öka energieffektivitetsinvesteringarna i offentliga och privata byggnader, säger Europeiska investeringsbankens vice ordförande Andrew McDowell.

Vägledningen förklarar närmare hur avtalen om energiprestanda fungerar och ger samtidigt en tydlig översikt över potentiella effekter på de offentliga finanserna. Detta ger EU-länderna och andra berörda parter en tydligare insikt i hur de olika delarna av dessa avtal påverkar klassificeringen av investeringarna i eller utanför den offentliga sektorns balansräkning, samtidigt som det kommer att hjälpa offentliga myndigheter att fatta välgrundade beslut när de utformar och genomför upphandlingar för avtal om energiprestanda. Vägledningen skapar också tydlighet för offentliga och privata projektansvariga inom ramen för investeringsplanen samtidigt som den undanröjer uppfattade hinder för investeringar.

Bakgrund

Investeringar är en viktig prioritering för EU. Det var därför som EU-kommissionen, tillsammans med sin strategiska partner Europeiska investeringsbanken, lanserade investeringsplanen för Europa i november 2014. Investeringsplanen – den s.k. Junckerplanen – inriktas på investeringar för nya jobb och tillväxt genom att använda nya och befintliga medel smartare, undanröja hinder för investeringar och öka synligheten för och ge tekniskt stöd till investeringsprojekt. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är den viktigaste pelaren i Junckerplanen. Den tillhandahåller s.k. första förlust-garantier, vilket innebär att Europeiska investeringsbanken kan investera i fler projekt som ofta medför ökade risker.

En annan viktig prioritering är energieffektivitet som en del av en koldioxidsnål ekonomi. Här kan avtal om energiprestanda bidra till att mobilisera privata investeringar och expertis på energieffektivitet i offentliga byggnader. Byggnaders energiprestanda ingår också i lagstiftningspaketet om ren energi för alla i EU – som är en central del i arbetet med att förverkliga en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.

Den offentliga sektorns beslut att upphandla projekt som avtal om energiprestanda påverkas dock ibland av förväntningar på hur de redovisas i statistiken (dvs. hur de påverkar offentliga skulder och underskott). Osäkerheten när det gäller att bedöma den statistiska behandlingen av avtal om energiprestanda kan därför leda till svårigheter och fördröjningar i investeringsprojektens olika skeden.

Eurostat är ett av EU-kommissionens generaldirektorat och förser EU-institutionerna med statistik. Eurostat arbetar också för harmoniserade statistiska metoder i medlemsländerna. De organisationer i olika länder som aktivt samarbetar med Eurostat kallas det europeiska statistiksystemet.

Europeiska investeringsbanken (EIB) sköter de långfristiga lånen inom Europeiska unionen och ägs av medlemsländerna. Banken ger långfristiga lån för sunda investeringar och bidrar på så sätt till EU:s politiska mål.

Europeiska centrumet för investeringsrådgivning är en central kontaktpunkt för många olika typer av rådgivning och tekniskt stöd. Det är ett gemensamt initiativ av kommissionen och EIB, som tillhandahåller tekniskt stöd och skräddarsydd rådgivning för privata och offentliga projektansvariga.

Läs mer

Faktablad: Eurostat förklarar hur avtal om energiprestanda ska redovisas i nationalräkenskaperna – Frågor och svar

Vägledning för statistisk behandling av avtal om energiprestanda

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Miguel Arias Cañete på Twitter

EIB:s vice ordförande Andrew McDowell på Twitter

Presskontakter:

 

IP/18/3707

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar