Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie en EIB verduidelijken de statistische behandeling van energieprestatiecontracten

Brussel, 8 mei 2018

Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Commissie, en de Europese Investeringsbank (EIB) maken vandaag een nieuwe praktische handleiding voor de statistische behandeling van energieprestatiecontracten bekend.

 

logo's

 

De nieuwe handleiding volgt op het richtsnoer van Eurostat over de herziening van de behandeling van energieprestatiecontracten in overheidsrekeningen, dat in september 2017 is bekendgemaakt, en verklaart de praktische toepassing ervan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de middelen voor technische bijstand in het kader van de Europese investeringsadvieshub (EIAH). De handleiding is hier te vinden.

Marianne Thyssen, de commissaris die verantwoordelijk is voor Eurostat, zei hierover het volgende: "Ik ben zeer verheugd dat ik vandaag een nieuwe handleiding bekend kan maken waarin wordt verduidelijkt hoe investeringen in energie-efficiënte infrastructuur statistisch moeten worden behandeld. De handleiding is een hulpmiddel voor alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de opstelling, financiering en uitvoering van energieprestatiecontracten. Dit is goed nieuws voor openbare instanties en particuliere belanghebbenden. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van de gevolgen voor de nationale begrotingen. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe handleiding zowel openbare als particuliere initiatiefnemers van projecten zal stimuleren om in projecten op het gebied van energie-efficiëntie te investeren."

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Energie en Klimaatactie, voegde daaraan toe: "Dankzij deze handleiding wordt het makkelijker om te investeren in de verbetering van de energie-efficiëntie van scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen – die meer dan 10 % van het totale gebouwenbestand in de EU uitmaken. Daarnaast zijn maatregelen voor energie-efficiëntie een belangrijk middel ter bestrijding van energiearmoede, een kwestie die deze Commissie bij de wortel wil aanpakken."

Andrew McDowell, de vicevoorzitter van de EIB die belast is met het toezicht op energie, zei: "Beheerders van openbare gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en andere overheidsinstanties, beschikken vaak niet over de middelen en technische deskundigheid voor de financiering en ontwikkeling van projecten voor energiebesparing om koolstofemissies te verminderen, het geld van de belastingbetaler te besparen en gebouwen comfortabeler te maken voor het personeel en bezoekers van de openbare dienst. Deze nieuwe handleiding is bedoeld om overheden te helpen projecten voor te bereiden en te financieren door particulier kapitaal en deskundigheid te mobiliseren ten behoeve van de publieke sector door gebruik te maken van energieprestatiecontracten. Dit is één van de vele maatregelen die de EIB neemt in samenwerking met de Europese Commissie in het kader van ons gezamenlijke initiatief "Slimme financiering voor slimme gebouwen" om te zorgen voor een betere ontsluiting van investeringen in energie-efficiëntie in openbare gebouwen."

In de handleiding wordt in detail uitgelegd hoe energieprestatiecontracten functioneren en wordt een duidelijk overzicht gegeven van de mogelijke gevolgen voor de overheidsfinanciën. Hierdoor zullen de lidstaten en andere belanghebbenden een beter inzicht krijgen in de gevolgen van de verschillende kenmerken van deze contracten voor de indeling van de gedane investeringen op de overheidsbalans of elders en overheidsinstanties helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij de voorbereiding en aanbesteding van hun energieprestatiecontracten (EPC's). Deze handleiding is ook een nuttig instrument om publieke en particuliere projectontwikkelaars duidelijkheid te verschaffen over het investeringsplan en belemmeringen voor investeringen weg te nemen.

Achtergrond

Investeringen zijn een prioriteit voor Europa. Daarom is de Europese Commissie, met de EIB als haar strategische partner, in november 2014 gestart met het investeringsplan voor Europa. Het investeringsplan (het plan-Juncker) legt de nadruk op het stimuleren van investeringen om banen en groei te creëren door financiële middelen beter te benutten, investeringsbelemmeringen weg te nemen en technische ondersteuning en zichtbaarheid aan investeringsprojecten te verlenen. Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is de belangrijkste pijler van het plan-Juncker en biedt garanties voor eerste verliezen, zodat de EIB meer kan investeren in projecten die mogelijk grotere risico's met zich meebrengen.

Een andere belangrijke prioriteit is de energie-efficiëntie als onderdeel van een koolstofarme economie. Hier kunnen zogenaamde energieprestatiecontracten helpen om particuliere investeringen en expertise op het gebied van energie-efficiëntie in openbare gebouwen aan te trekken. De energieprestaties van gebouwen maken deel uit van het wetgevingspakket "Schone energie voor alle Europeanen" – een essentieel element voor de totstandbrenging van een veerkrachtige energie-unie en een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering.

Het besluit van de overheidssector om projecten op het gebied van energie-efficiëntie aan te besteden als EPC's wordt soms echter beïnvloed door verwachtingen over de statistische behandeling ervan (d.w.z. de gevolgen voor de cijfers over overheidsschulden en -tekorten). Daarom kan onzekerheid over de beoordeling van de statistische behandeling van EPC's ook leiden tot moeilijkheden en vertragingen in de verschillende stadia van voorbereiding en uitvoering van investeringsprojecten.

Eurostat is het directoraat-generaal van de Europese Commissie dat statistische informatie levert aan de instellingen van de Europese Unie (EU) en de harmonisatie van statistische methoden in de lidstaten bevordert. De organisaties in de verschillende landen die actief met Eurostat samenwerken, worden samen aangeduid als het Europees statistisch systeem.

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langetermijnleningen. Haar aandeelhouders zijn de lidstaten. Zij verstrekt langetermijnleningen voor solide investeringen die stroken met de beleidsdoelstellingen van de EU.

De Europese investeringsadvieshub (EIAH) is een centraal toegangspunt voor een breed scala aan advies- en technischebijstandsdiensten. De hub is een gezamenlijk initiatief van de Commissie en de EIB en voorziet in technische bijstand en advies op maat voor particuliere en publieke projectontwikkelaars.

Meer informatie

MEMO: Eurostat geeft toelichting bij registratie van energieprestatiecontracten in nationale rekeningen – vragen en antwoorden

Praktische handleiding voor de statistische behandeling van energieprestatiecontracten

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Volg Miguel Arias Cañete op Twitter

Volg Andrew McDowell, vicevoorzitter van de EIB, op Twitter

Contactpersonen voor de pers:

 

IP/18/3707

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar