Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija ir EIB papildomai paaiškina, kaip statistiškai vertinti energijos vartojimo efektyvumo sutartis

Briuselis, 2018 m. gegužės 8 d.

Europos Komisijos statistikos tarnyba Eurostatas ir Europos investicijų bankas (EIB) šiandien pristato naują Praktinį energijos vartojimo efektyvumo sutarčių statistinio vertinimo vadovą.

 

logos

 

Naujasis vadovas parengtas pagal 2017 m. rugsėjo mėn. paskelbtas Eurostato gaires dėl energijos vartojimo efektyvumo sutarčių, įtrauktų į valdžios sektoriaus sąskaitas, atnaujinto vertinimo. Jame paaiškinama, kaip praktikoje taikyti šias gaires naudojantis Europos investavimo konsultacijų centro (EIKC) techninės pagalbos ištekliais. Vadovas pateiktas čia.

Už Eurostatą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Labai malonu pristatyti naują vadovą, kuriame paaiškinama, kaip statistiškai vertinti naujas investicijas į efektyviai energiją vartojančią infrastruktūrą. Jis padės visiems suinteresuotiesiems subjektams, kurie užsako, finansuoja ir sudaro energijos vartojimo efektyvumo sutartis. Naudos gaus tiek valdžios institucijos, tiek privatūs subjektai, gerai suprantantys poveikį nacionaliniam biudžetui. Esu įsitikinusi, kad šis naujas vadovas skatins ir privačiojo, ir viešojo sektorių projektų rengėjus daugiau investuoti į energijos vartojimo efektyvumą.

Už energetiką ir klimato politiką atsakingas Komisijos narys Miguel Arias Cañete pridūrė: „Šis vadovas padės mokykloms, ligoninėms ir kitoms viešuosius pastatus, kurie sudaro daugiau kaip 10 % visų ES pastatų, turinčioms įstaigoms investuoti į didesnį energijos vartojimo efektyvumą. Efektyvaus energijos vartojimo priemonės taip pat yra svarbios kovojant su energijos nepritekliumi. Komisija kaip tik siekia pašalinti šio nepritekliaus priežastis.

EIB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už energetikos sektoriaus priežiūrą, Andrew McDowell sakė: „Mokyklų, ligoninių ir kitų viešųjų įstaigų vadovams dažnai trūksta lėšų ir techninės kompetencijos, kad galėtų parengti energijos taupymo projektus ir gauti jiems finansavimą. Tokie projektai leidžia sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų ir sukurti pastatuose daugiau patogumo darbuotojams ir viešųjų paslaugų gavėjams. Su naujuoju vadovu valdžios institucijos galės lengviau rengti projektus ir pritraukti kapitalą ir žinias iš privataus sektoriaus, kad energijos vartojimo efektyvumo sutartys atneštų naudos viešajam sektoriui. Tai vienas iš keleto veiksmų, kuriuos pagal pažangiojo išmaniųjų pastatų finansavimo iniciatyvą EIB vykdo kartu su Europos Komisija. Taip siekiama pritraukti daugiau investicijų į viešųjų ir privačių pastatų energijos vartojimo efektyvumą.

Vadove išsamiai paaiškinama, kaip įgyvendinamos energijos vartojimo efektyvumo sutartys, ir apžvelgiamas galimas poveikis valstybės finansams. Jis padės valstybėms narėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams geriau suprasti, kokį poveikį šių sutarčių aspektai daro suplanuotų investicijų (įtrauktų arba neįtrauktų į valdžios sektoriaus balansą) klasifikavimui. Jis taip pat padės valdžios institucijoms priimti geriau pagrįstus sprendimus rengiant energijos vartojimo efektyvumo sutartis ir jų pagrindu vykdant viešuosius pirkimus. Šis vadovas taip pat naudingas viešojo ir privačiojo sektorių projektų rengėjams – jame paaiškintas Investicijų planas siekiant pašalinti numanomas kliūtis investicijoms.

Pagrindiniai faktai

Investicijos yra pagrindinis Europos prioritetas. Todėl 2014 m. lapkričio mėn. Europos Komisija kartu su savo strateginiu partneriu EIB pradėjo įgyvendinti Investicijų planą Europai. Investicijų plano Europai paskirtis – didinti investicijas, kad būtų kuriamos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas. Pagal jį siekiama pažangiau naudoti finansinius išteklius, šalinti kliūtis investicijoms, didinti investicijų projektų matomumą ir teikti jiems techninę pagalbą. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) yra pagrindinis Investicijų plano Europai ramstis. Jis suteikia pirmojo nuostolio garantijas, kad EIB galėtų investuoti į daugiau projektų, kurie dažnai būna rizikingesni.

Kita svarbi prioritetinė sritis – energijos vartojimo efektyvumas kaip mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos dalis. Energijos vartojimo efektyvumo sutartys gali padėti pritraukti kapitalą ir žinias iš privataus sektoriaus siekiant didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Pastatų energijos vartojimo efektyvumas reglamentuojamas teisės aktų rinkiniu „Švari energija visiems europiečiams“. Jis labai svarbus siekiant sukurti atsparią energetikos sąjungą ir į ateitį orientuotą kovos su klimato kaita politiką.

Tačiau kartais numanomi statistinio energijos vartojimo efektyvumo sutarčių vertinimo rezultatai (t. y. poveikis valstybės skolai ir deficito dydžiui) gali turėti įtakos viešojo sektoriaus sprendimams vykdyti energijos vartojimo efektyvumo srities viešuosius pirkimus pagal tokias sutartis. Todėl esant abejonių, kaip statistiškai vertinti energijos vartojimo efektyvumo sutartis, gali pasitaikyti sunkumų ir vėlavimo atvejų įvairiais investavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo etapais.

Eurostatas yra Europos Komisijos generalinis direktoratas, teikiantis Europos Sąjungos institucijoms statistinę informaciją ir skatinantis valstybes nares derinti statistikos metodus. Europos statistikos sistema apima skirtingų šalių institucijas, kurios aktyviai bendradarbiauja su Eurostatu.

Europos investicijų bankas (EIB) yra Europos Sąjungos institucija, teikianti ilgalaikes paskolas ir priklausanti valstybėms narėms. EIB teikia ilgo laikotarpio finansavimą patikimoms investicijoms ir taip prisideda prie ES politikos tikslų.

Per Europos investavimo konsultacijų centrą (EIKC) galima gauti prieigą prie įvairių konsultacinių ir techninės pagalbos paslaugų. Centras įsteigtas bendra Komisijos ir EIB iniciatyva. Privačiojo bei viešojo sektorių projektų rengėjams jis teikia techninę paramą ir jų poreikiams pritaikytas konsultacijas.

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas. Eurostatas paaiškina, kaip į nacionalines sąskaitas įtraukti energijos vartojimo efektyvumo sutartis. Klausimai ir atsakymai

Praktinis energijos vartojimo efektyvumo sutarčių statistinio vertinimo vadovas

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter

Miguel Arias Cañete paskyra tinkle Twitter

EIB pirmininko pavaduotojo Andrew McDowell paskyra tinkle Twitter

Kontaktai žiniasklaidai:

 

IP/18/3707

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar