Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio ja EIP selkiyttävät energiatehokkuussopimusten tilastollista kohtelua

Bryssel 8. toukokuuta 2018

Euroopan komission tilastotoimisto Eurostat ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat laatineet uuden käytännön oppaan energiatehokkuussopimusten tilastollisesta käsittelystä.

 

logos

 

Uusi opas myötäilee syyskuussa 2017 annettuja Eurostatin ohjeita energiatehokkuussopimusten kirjaamisesta kansantalouden tilinpitoon. Siinä selitetään ohjeiden käytännön soveltamista, johon on saatavilla teknistä apua Euroopan investointineuvontakeskukselta. Opas on saatavilla täällä.

Eurostatista vastaava komission jäsen Marianne Thyssen ilmoitti olevansa hyvin tyytyväinen siihen, että nyt on saatu uusi opas, joka selkiyttää energiatehokkuusinfrastruktuuriin tehtävien investointien tilastollista käsittelyä: ”Opas auttaa kaikkia sidosryhmiä, jotka osallistuvat energiatehokkuussopimusten tekemiseen, rahoittamiseen ja toteuttamiseen. Tästä hyötyvät sekä viranomaiset että yksityisen sektorin sidosryhmät, jotka saavat näin selkeämmän käsityksen vaikutuksesta kansalliseen talousarvioon. Luotan siihen, että uusi opas kannustaa sekä yksityisiä että julkisia hankevastaavia tehostamaan investointeja energiatehokkuushankkeisiin.”

Energia- ja ilmastoasioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete puolestaan totesi seuraavaa: ”Tämän oppaan ansiosta koulujen, sairaaloiden ja muiden julkisten rakennusten – joiden osuus EU:n rakennuskannasta on yli 10 prosenttia – on helpompi investoida energiatehokkuuden parantamiseen.Energiatehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet ovat myös merkittävä keino torjua energiaköyhyyttä, jonka juurisyihin tämä komissio haluaa puuttua.”

Varapääjohtaja Andrew McDowell, jolle EIP:ssä kuuluvat energia-asiat totesi, ettei julkisista rakennuksista, kuten kouluista, sairaaloista ja virastoista, vastaavilla tahoilla usein ole käytettävissään riittävästi varoja ja teknistä asiantuntemusta sellaisten energiansäästöhankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen varmistamiseen, jotka auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä, säästämään veronmaksajien rahoja ja tekemään rakennuksista paremmin henkilöstön ja julkisten palvelujen käyttäjien tarpeisiin sopivia. Uuden oppaan tarkoituksena on auttaa viranomaisia valmistelemaan ja rahoittamaan hankkeita hankkimalla yksityistä pääomaa ja asiantuntemusta ja sitä kautta hyödyttämään julkista sektoria energiatehokkuussopimuksilla. Tämä on yksi monista toimista, joita EIP toteuttaa yhdessä Euroopan komission kanssa ”Älykästä rahoitusta älykkäille rakennuksille” -aloitteen osana lisätäkseen julkisten ja yksityisten rakennusten energiatehokkuusinvestointeja.”

Oppaassa selitetään yksityiskohtaisesti, miten energiatehokkuussopimukset toimivat, ja annetaan selkeä yleiskuva siitä, mitä vaikutuksia niillä voi olla julkiseen talouteen. Tämä auttaa jäsenvaltioita ja sidosryhmiä ymmärtämään paremmin, mitä vaikutuksia näiden sopimusten eri osatekijöillä on tehtyjen investointien luokitteluun julkisen talouden taseessa tai sen ulkopuolella, sekä viranomaisia tekemään perusteltuja päätöksiä, kun ne valmistelevat ja tekevät energiatehokkuussopimuksia. Opas myös selventää investointiohjelman sisältöä julkisille ja yksityisille hankevastaaville ja poistaa näin esteitä investointien tieltä.

Tausta

Investoinnit ovat yksi Euroopan keskeisistä painopistealueista. Tämän vuoksi Euroopan komissio käynnisti strategisen kumppaninsa EIP:n kanssa marraskuussa 2014 Euroopan investointiohjelman. Investointiohjelmalla eli niin sanotulla Junckerin suunnitelmalla pyritään lisäämään investointeja, joilla luodaan työpaikkoja ja kasvua tehostamalla varojen käyttöä, poistamalla investointien esteitä sekä antamalla investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä apua. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Junckerin suunnitelman tärkein pilari, ja se tarjoaa suuririskisimmän osan kattavia takuita, joiden ansiosta EIP voi investoida enemmän hankkeisiin, joihin liittyy usein suurempi riski.

Toinen tärkeä tavoite on energiatehokkuus, joka on osa vähähiilistä taloutta. Tässä yhteydessä niin sanotuilla energiatehokkuussopimuksilla voidaan auttaa saamaan yksityisiä investointeja ja julkisten rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää asiantuntemusta. Rakennusten energiatehokkuus on osa lainsäädäntöpakettia ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”, joka on keskeinen tekijä joustavan energiaunionin ja tulevaisuuteen suuntautuvan ilmastonmuutospolitiikan toteuttamisessa.

Julkisen sektorin päätöksiin toteuttaa energiatehokkuushankkeita energiatehokkuussopimuksilla voivat kuitenkin vaikuttaa odotukset siitä, miten tällaisia sopimuksia kohdellaan tilastoissa (vaikutus valtionvelkaa ja alijäämää koskeviin lukuihin). Siksi epävarmuus energiatehokkuussopimusten tilastollisesta kohtelusta voi aiheuttaa vaikeuksia ja viivästyksiä investointihankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheissa.

Eurostat on Euroopan komission pääosasto, joka tuottaa tilastotietoja Euroopan unionin toimielimille ja edistää tilastollisten menetelmien yhdenmukaistamista EU:n jäsenvaltioissa. Eurostatin kanssa aktiivisesti yhteistyötä tekevät tilastokeskukset eri maissa muodostavat yhdessä Euroopan tilastojärjestelmän.

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaista lainaa myöntävä EU-elin, joka on EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä omistuksessa. Se tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta EU:n poliittisia tavoitteita tukeviin investointikohteisiin.

Euroopan investointineuvontakeskus on yhteyspiste, joka tarjoaa keskitetysti monenlaista teknistä apua ja neuvontapalveluja. Kyseessä on komission ja EIP:n yhteinen aloite, joka tarjoaa teknistä tukea ja räätälöityjä neuvontapalveluja yksityisille ja julkisille hankkeiden toteuttajille.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE: Eurostat clarifies how to record energy performance contracts in national accounts – Questions and Answers

Practitioner's Guide on the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä

Miguel Arias Cañete Twitterissä

EIP:n varapuheenjohtaja Andrew McDowell Twitterissä

Median yhteyshenkilöt:

 

IP/18/3707

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar