Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon ja EIP selgitavad energiatõhususe lepingute statistilist käsitlemist

Brüssel, 8. mai 2018

Eurostat – Euroopa Komisjoni statistikaamet – ja Euroopa Investeerimispank (EIP) võtavad täna kasutusele uue praktilise käsiraamatu energiatõhususe lepingute statistilise käsitlemise kohta.

 

logod

 

2017. aasta septembris avaldati Eurostati selgitav märkus, mis puudutas energiatõhususe lepingute läbivaadatud käsitlemist valitsemissektori arvepidamises; uues käsiraamatus selgitatakse selle praktilist kohaldamist, kasutades Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise abi vahendeid. Käsiraamatu leiab siit.

Eurostati eest vastutav volinik Marianne Thyssen ütles: „Mul on väga hea meel võtta täna kasutusele uus käsiraamat, milles selgitatakse, milline peaks olema energiatõhusasse taristusse tehtud investeeringute statistiline käsitlemine. See aitab kõiki sidusrühmi, kes on seotud energiatõhususe lepingute sõlmimise, rahastamise ja elluviimisega. Sellest võidavad nii avaliku sektori asutused kui ka erasektori sidusrühmad, sest on selge, milline on mõju riigieelarvele. Olen veendunud, et uus käsiraamat innustab nii era- kui ka avaliku sektori projektiarendajaid investeerima rohkem energiatõhusatesse projektidesse.

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete lisas: „Käsiraamat hõlbustab investeerimist koolide, haiglate ja muude üldkasutatavate hoonete energiatõhususe parandamisse. Need hooned moodustavad ELi hoonetest üle 10%. Energiatõhususe meetmed on ka oluline vahend võitluses energiaostuvõimetuse vastu, mille algpõhjustega komisjon tegeleda soovib.

Energiaküsimustega tegelev EIP asepresident Andrew McDowell ütles: „Üldkasutatavate hoonete – koolid, haiglad ja muud avalikud asutused – halduritel ei ole sageli rahalisi vahendeid ega tehnilist asjatundlikkust energiasäästuprojektide arendamiseks ja neile rahastamise leidmiseks. Need projektid vähendavad CO2-heidet, hoiavad kokku maksumaksjate raha ning muudavad hooned töötajate ja avalike teenuste kasutajate jaoks mugavamaks. Uue käsiraamatu eesmärk on aidata avaliku sektori asutustel projekte ette valmistada ja rahastada, kaasates avaliku sektori huvides energiatõhususe lepingute kaudu erakapitali ja asjatundlikkust. See on üks paljudest EIP astutavatest sammudest EIP ja Euroopa Komisjoni ühise algatuse „Arukate hoonete arukas rahastamine“ raames. Tegemist on algatusega, mille abil edendatakse investeeringuid üldkasutatavate ja erahoonete energiatõhususse.

Käsiraamatus selgitatakse üksikasjalikult, kuidas energiatõhususe lepingud toimivad, ja antakse selge ülevaade nende võimalikust mõjust riigi rahandusele. See aitab liikmesriikidel ja muudel sidusrühmadel paremini mõista, milline on selliste lepingute eri aspektide mõju tehtud investeeringute kajastamisele või mittekajastamisele valitsemissektori bilansis, ning aitab ametiasutustel teha energiatõhususe lepingute ettevalmistamisel ja hangete korraldamisel teadlikumaid otsuseid. Käsiraamat aitab luua avalike ja erasektori projektiarendajate hulgas investeerimiskava kontekstis selgust ja kõrvaldada investeerimistakistused.

Taust

Investeeringud on Euroopas peamine prioriteet. Seepärast käivitas Euroopa Komisjon 2014. aasta novembris koos oma strateegilise partneri EIPga Euroopa investeerimiskava. Investeerimiskavas ehk Junckeri kavas keskendutakse investeerimise elavdamisele, et luua töökohti ja kiirendada majanduskasvu, kasutades arukamalt uusi ja olemasolevaid finantsressursse, kõrvaldades investeerimistõkked, muutes investeerimisprojektid nähtavamaks ja pakkudes neile tehnilist abi. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond on Junckeri kava peamine sammas ja annab esimese järjekoha kahju tagatisi, võimaldades EIP-l investeerida rohkematesse projektidesse, millega sageli kaasnevad suuremad riskid.

Teine prioriteet on energiatõhusus kui vähese CO2-heitega majanduse osa. Energiatõhususe lepingud võivad aidata kaasata erainvesteeringuid ja asjatundlikkust avaliku sektori hoonete energiatõhususe alal. Hoonete energiatõhusus kuulub seadusandlikku paketti „Puhas energia kõikidele eurooplastele“, mis on vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika saavutamises äärmiselt oluline.

Avaliku sektori otsust viia energiatõhususe projektid ellu energiatõhususe lepingutena mõjutavad mõnikord aga eeldused nende statistilise käsitlemise kohta (nt mõju valitsemissektori võla ja puudujäägi näitajatele). Ebakindlus energiatõhususe lepingute statistilise käsitlemise hindamises võib seega tekitada investeerimisprojektide ettevalmistamise ja rakendamise eri etappides raskusi ja viivitusi.

Eurostat on Euroopa Komisjoni peadirektoraat, kes annab statistilist teavet Euroopa Liidu institutsioonidele ja edendab liikmesriikides statistiliste meetodite ühtlustamist. Eri riikide organisatsioonid, kes teevad Eurostatiga aktiivselt koostööd, kuuluvad Euroopa statistikasüsteemi.

Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidus pikaajaliste laenude andmise asutus, mis kuulub liikmesriikidele. EIP rahastab nõuetele vastavaid pikaajalisi investeeringuid, et toetada ELi poliitikaeesmärkide saavutamist.

Euroopa investeerimisnõustamise keskus on ühtne juurdepääsupunkt mitmesuguste nõustamis- ja tehnilise abi teenuste jaoks. Keskus on komisjoni ja EIP ühisalgatus, mis annab tehnilist abi ja vajadustest lähtuvaid nõuandeid era- ja avaliku sektori projektiarendajatele.

Lisateave

MEMO: Eurostat täpsustab energiatõhususe lepingute kajastamist rahvamajanduse arvepidamises – küsimused ja vastused

Praktiline käsiraamat energiatõhususe lepingute statistilise käsitlemise kohta

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Miguel Arias Cañete Twitteris

EIP asepresident Andrew McDowell Twitteris

Ajakirjanikele:

 

IP/18/3707

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar