Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ αποσαφηνίζουν περαιτέρω τη στατιστική επεξεργασία των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2018

Η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσιάζουν σήμερα έναν νέο οδηγό επαγγελματιών (Practitioner's Guide) σχετικά με τη στατιστική επεξεργασία των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

 

Λογότυπα

 

Ο νέος οδηγός ακολουθεί το επεξηγηματικό σημείωμα της Eurostat για την αναθεωρημένη καταγραφή των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στους λογαριασμούς του Δημοσίου, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, και εξηγεί την πρακτική εφαρμογή του, κάνοντας χρήση των πόρων τεχνικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ). Ο οδηγός διατίθεται εδώ.

Η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος αρμόδια για τη Eurostat, δήλωσε: «Είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να παρουσιάσω σήμερα τον νέο οδηγό, ο οποίος αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται σε στατιστική επεξεργασία οι επενδύσεις στην ενεργειακά αποδοτική υποδομή. Ο οδηγός αυτός θα βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με την ανάθεση, τη χρηματοδότηση και την ανάληψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή πράξη για τις δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα, με σαφή κατανόηση του αντικτύπου στον εθνικό προϋπολογισμό. Είμαι βέβαιη ότι αυτός ο νέος οδηγός θα ενθαρρύνει ττους φορείς υλοποίησης έργων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης

Ο επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, πρόσθεσε: «Χάρη σε αυτόν τον οδηγό, θα είναι πιο εύκολο τα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10 % του συνολικού κτιριακού αποθέματος της ΕΕ, να επενδύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης συνιστούν επίσης σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, την οποία η Επιτροπή στοχεύει να καταπολεμήσει στις ρίζες της.»

O κ. Άντριου ΜακΝτάουελ, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ με εποπτεία για την Ενέργεια, δήλωσε τα εξής: «Οι διαχειριστές των δημόσιων κτιρίων, όπως σχολεία, νοσοκομεία και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, συχνά δεν διαθέτουν τη δημοσιονομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να σχεδιάσουν και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα εξοικονόμησης ενέργειας που μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονομούν χρήματα των φορολογουμένων και εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης για το προσωπικό των κτιρίων και τους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών. Ο νέος αυτός οδηγός έχει στόχο να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές στην κατάρτιση και τη χρηματοδότηση έργων, με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και εμπειρογνωμοσύνης προς όφελος του δημόσιου τομέα δυνάμει συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ένα από τα πολλά βήματα που αναλαμβάνει η ΕΤΕπ μέσω της κοινής μας πρωτοβουλίας «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια» με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να απελευθερωθούν περισσότερες επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.»

Ο οδηγός επεξηγεί λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και προσφέρει σαφή επισκόπηση των πιθανών επιπτώσεων στα δημόσια οικονομικά. Ο οδηγός θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις που έχουν τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτών των συμβάσεων στην ταξινόμηση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται, εντός ή εκτός ισολογισμού της κυβέρνησης, και θα συνδράμει τις δημόσιες αρχές ώστε αυτές να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά την κατάρτιση και την χορήγηση των ΣΕΑ. Ο οδηγός αυτός αποτελεί επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξασφάλιση σαφήνειας για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου και για την εξάλειψη των φαινομενικών εμποδίων στις επενδύσεις.

Ιστορικό

Οι επενδύσεις αποτελούν θεμελιώδη προτεραιότητα για την Επιτροπή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, με την ΕΤΕπ ως στρατηγικό εταίρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, τον Νοέμβριο του 2014. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το σχέδιο Γιούνκερ, επικεντρώνεται στην τόνωση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης χρηματοδοτικών πόρων, της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις, καθώς και της προβολής και της τεχνικής υποστήριξης επενδυτικών έργων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον κύριο πυλώνα του σχεδίου Γιούνκερ και παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, που θα επιτρέψουν στην ΕΤΕπ να επενδύσει σε περισσότερα έργα τα οποία συχνά ενέχουν και μεγαλύτερους κινδύνους.

Μια άλλη σημαντική προτεραιότητα είναι η ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Εν προκειμένω, οι λεγόμενες συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, ή ΣΕΑ για συντομία, μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αποτελεί μέρος της νομοθετικής δέσμης «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», μέσο που αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης και για τη μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, οι αποφάσεις του δημόσιου τομέα ως προς τη σύναψη συμβάσεων έργων με τη μορφή ΣΕΑ συχνά επηρεάζονται από τις προσδοκίες όσον αφορά τη στατιστική επεξεργασία τους (δηλαδή τον αντίκτυπό τους στα στοιχεία για το δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα). Η αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο αξιολόγησης της στατιστικής επεξεργασίας των ΣΕΑ μπορεί, συνεπώς, να προκαλέσει δυσκολίες και καθυστερήσεις στα διάφορα στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής των επενδυτικών έργων.

Η Eurostat είναι η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή στατιστικών στοιχείων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την προώθηση της εναρμόνισης των στατιστικών μεθόδων σε όλα τα κράτη μέλη. Οι οργανισμοί των διάφορων χωρών που συνεργάζονται ενεργά με την Eurostat συνιστούν το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί το θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη μέλη της. Προσφέρει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) είναι το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας. Ο συμβουλευτικός κόμβος είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, η οποία παρέχει τεχνική βοήθεια και εξειδικευμένες συμβουλές σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων.

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Η Eurostat αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στους εθνικούς λογαριασμούς — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Οδηγός επαγγελματιών για τη στατιστική επεξεργασία των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

Ακολουθήστε την κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter

Ακολουθήστε τον κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε στο Twitter

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Άντριου ΜακΝτάουελ στο Twitter

Υπεύθυνοι Τύπου:

 

IP/18/3707

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar