Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия и ЕИБ изясняват допълнително статистическото отчитане на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат

Брюксел, 8 май 2018 r.

Днес Евростат (Статистическата служба на Европейската комисия) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикуват практически наръчник относно статистическото отчитане на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР).

 

Лого

 

Новият наръчник допълва указанията на Евростат относно преразгледаното отчитане на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат в сметките на държавното управление, публикувани през септември 2017 г., и изяснява практическото им прилагане, като използва ресурсите за техническа помощ от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH). Наръчникът е достъпен тук.

Мариан Тейсен, отговарящият за Евростат комисар, заяви: „Имам удоволствието днес да обявя публикуването на нов наръчник, който изяснява начина на статистическо отчитане на инвестициите в енергийно ефективна инфраструктура. Този наръчник ще помогне на всички заинтересовани лица, участващи във възлагането, финансирането и изпълняването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат. Той ще донесе единствено ползи за публичните органи и за частните заинтересовани лица, като даде възможност за ясно разбиране на въздействието върху националния бюджет. Уверена съм, че този нов наръчник ще насърчи както частните, така и публичните организатори на проекти да увеличат инвестициите в проекти за енергийна ефективност.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете добави: „Наръчникът ще улесни училищата, болниците и другите обществени сгради, които съставляват повече от 10 % от общия сграден фонд на ЕС, да правят инвестиции за подобряване на енергийната ефективност. Мерките за енергийна ефективност са и важно средство за борба с енергийната бедност, отстраняването на първопричините за която е сред целите на настоящата Комисия.

Андрю Макдауъл — вицепрезидент на ЕИБ с надзорни функции в сектора на енергетиката, заяви: „Управителите на публични сгради, като например училища, болници и други публични агенции, често не разполагат с експертни познания по бюджетните и техническите въпроси, за да могат да изготвят съответната схема и да осигурят финансирането за проекти за енергоспестяване, с които се намаляват въглеродните емисии, спестяват се средства на данъкоплатците и се подобрява удобството на сградите за персонала и ползвателите на обществени услуги. С този нов наръчник се цели да се помогне на публичните органи да подготвят и финансират проекти, като посредством договори за енергоспестяване с гарантиран резултат мобилизират частен капитал и експертни познания в полза на публичния сектор. Това е едно от многото действия, които ЕИБ предприема съвместно с Европейската комисия чрез инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, за да увеличи инвестициите, свързани с енергийната ефективност на обществените сгради.“

В наръчника се обяснява подробно как функционират договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат и се дава ясна представа за потенциалното въздействие върху публичните финанси. Това ще помогне на държавите членки и на другите заинтересовани лица да разберат по-добре въздействието на различните характеристики на тези договори върху класификацията на предприетите инвестиции, в баланса на държавното управление или извън него, и ще помогне на публичните органи да вземат решения въз основа на по-пълна информация при подготовката на техните ДЕСГР и възлагането на поръчки по тях. Този наръчник представлява също така полезно средство за осигуряване на яснота за публичните и частните организатори на проекти в контекста на Плана за инвестиции и за отстраняване на пречките пред инвестициите.

Контекст

Инвестициите са ключов приоритет за Европа. Това е причината Европейската комисия заедно с ЕИБ като свой стратегически партньор да даде началото на Плана за инвестиции за Европа през ноември 2014 г. Планът за инвестиции за Европа, известен като „планът „Юнкер“, е насочен към насърчаване на инвестициите за създаване на работни места и постигане на растеж чрез по-интелигентно използване на финансовите ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на плана „Юнкер“ и предоставя гаранции за първа загуба, което дава възможност на ЕИБ да инвестира в повече проекти, които често са свързани с по-големи рискове.

Друг основен приоритет е постигането на енергийна ефективност като част от икономика с ниска въглеродна интензивност. В това отношение ДЕСГР могат да спомогнат за мобилизиране на частни инвестиции и експертни познания в областта на енергийната ефективност на сградите в публичния сектор. Енергийните характеристики на сградите са включени в законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ — ключов елемент за постигане на устойчив Енергиен съюз и ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата.

Решението на публичния сектор да организира възлагането на поръчки по проекти за енергийна ефективност под формата на ДЕСГР обаче понякога се влияе от очакванията по отношение на тяхното статистическо отчитане (т.е. въздействие върху данните за държавния дълг и дефицита). Поради това несигурността по отношение на начина на статистическо отчитане на ДЕСГР може да създаде трудности и забавяне на различните етапи от подготовката и изпълнението на инвестиционните проекти.

Евростат е генералната дирекция на Европейската комисия, която предоставя статистическа информация на институциите на Европейския съюз и насърчава хармонизирането на статистическите методи в държавите членки. Организациите в различните държави, които активно си сътрудничат с Евростат, се наричат общо „Европейска статистическа система“.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е притежавана от държавите членки институция на Европейския съюз, която предоставя дългосрочни заеми. Тя отпуска дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции, за да допринесе за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) е единна точка за достъп до широка гама от консултантски услуги и услуги за техническа помощ. Центърът е съвместна инициатива на Комисията и ЕИБ и предоставя техническа помощ и персонализирани съвети на частните и публичните организатори на проекти.

За повече информация

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Евростат изяснява начина на отчитане в националните сметки на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат — въпроси и отговори

Практически наръчник относно статистическото отчитане на договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат

Следете съобщенията на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Следете съобщенията на Мигел Ариас Канете в Twitter

Следете съобщенията на вицепрезидента на ЕИБ Андрю Макдауъл в Twitter

Лица за контакти с медиите:

 

IP/18/3707

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar