Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett starkare Europa byggs upp: nya initiativ för att ytterligare öka ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens betydelse

Bryssel den 22 maj 2018

Kommissionen arbetar för att det senast 2025 ska finnas ett europeiskt område för utbildning, och vill stärka EU:s kulturella dimension och ungdomars delaktighet med ett antal nya åtgärder, bl.a. en ny ungdomsstrategi och en ny kulturagenda.

De nya initiativen syftar till att öka rörligheten i utbildningssyfte och utbildningsmöjligheterna i EU, bereda unga människor fler möjligheter, framförallt när det gäller att delta i samhällslivet och demokratin. Dessutom utnyttjas kulturens potential att driva sociala och ekonomiska framsteg i Europa.

– I dag tar vi fler steg för att stärka ungdoms-, kultur- och utbildningspolitiken i EU. Efter toppmötet i fjol om utbildning och kultur i anslutning till det sociala toppmötet i Göteborg och Europeiska rådets möte i december lade vi snabbt fram initiativ om nyckelkompetens för livslångt lärande, digital kompetens samt gemensamma värden och inkluderande utbildning. Den andra omgång initiativ vi lägger fram i dag går längre, och inriktas på rörlighet, förskola, språkundervisning och kultur, som alla är viktiga inslag för Europas framtid, säger sysselsättnings- och tillväxtkommissionär Jyrki Katainen.

– Utbildnings-, kultur- och ungdomspolitiken har en central roll i bygget av ett motståndskraftigt, konkurrenskraftigt och sammanhållet Europa, säger utbildnings- och ungdomskommissionär Tibor Navracsics. Vid sidan av det första paketet som antogs i januari visar dagens förslag att kommissionen arbetar hårt för att genomföra dessa ambitiösa mål tillsammans med medlemsstaterna. Den europeiska identiteten stärks och medborgarna, framförallt ungdomarna, får också mer att säga till om, vilket bereder vägen för det europeiska området för utbildning.

Mer uppmärksamhet måste ägnas åt utbildning, fortbildning, ungdomsfrågor och kultur på EU-nivå för att göra det möjligt för unga att ta tillvara deras fulla potential. Investeringar i färdigheter, kompetens och kunskap är drivkraften bakom innovation, konkurrenskraft och motståndskraft. Initiativen som presenteras i dag bidrar till att skapa bättre framtidmöjligheter för unga människor med olika utgångsläge och ger dem möjligheten att ta en mer aktiv roll i samhället.

Kommissionen lägger i dag fram ett paket med följande:

  • Ett övergripande meddelande Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll, för att beskriva hur kommissionen arbetar vidare med Göteborgsagendan och Europeiska rådets mandat.
  • En ungdomsstrategi för åren 2019–2027 för att ge alla unga i Europa en starkare röst i EU-politiken, vilket återspeglar den betydelse som kommissionen ser i att investera i ungdomarna och deras framtid.
  • Förslag till rådsrekommendationer om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet för att lägga grunden till framgång senare i livet, om automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis samt resultat av studieperioder utomlands för att underlätta rörlighet i utbildningssyfte i Europa, samt om att förbättra språkundervisningen och språkinlärningen för att se till att fler unga personer förkovrar sig i främmande språk,
  • En ny agenda för kultur som kommer att spela en avgörande roll för att öka medvetenheten om Europas gemensamma och skiftande kulturarv. Denna kulturagenda syftar till att utnyttja kulturens fulla potential för att skapa en mer inkluderande och rättvis union, genom att innovationer, ökad sysselsättning och tillväxt på hållbar grund stöds, samt för att stärka EU:s yttre förbindelser. 

Som en del av de initiativ som presenteras idag fortsätter arbetet med övriga aspekter av processen för att senast år 2025 ha fått till stånd det europeiska området för utbildning. I det övergripande meddelandet beskrivs planerna på ett europeiskt studentkort, utformat för att främja rörligheten i utbildningssyfte genom att minska kostnaderna och behovet av administration för studenter och utbildningsinstitutioner. Kommissionen avser att genomföra det europeiska studentkortet före 2021 som en tydlig symbol för en gemensam europeisk identitet.

Meddelandet betonar också det arbete som redan utförs tillsammans med medlemsstaterna och utbildningssektorn för att utveckla de europeiska universiteten. Dessa europeiska universitet består av lokalt förankrade nätverk av existerande universitet för att främja gränsöverskridande samarbete via långsiktiga institutionella strategier. Innovation och kompetens främjas, liksom ökade utbytesmöjligheter för studenter och lärare, medan språkinlärningen underlättas. Den högre utbildningen i Europa bör bli mer konkurrenskraftig genom dessa åtgärder. Kommissionen har för avsikt att lansera pilotprojekt under 2019 och 2020 inom ramen för programmet Erasmus +, innan initiativet införs fullt ut under 2021.

Andra åtgärder för att stödja livslångt lärande och en innovationsdriven syn på utbildning kommer också att tas fram. Kommissionen kommer exempelvis att föreslå stöd till inrättandet av spetskompetenscentrum för yrkesutbildning, för att främja en aktiv roll för yrkesutbildningen i den lokala och regionala ekonomiska utvecklingen.

I dag offentliggörs också de preliminära resultaten av en eurobarometerundersökning som visar européernas åsikter om de centrala initiativ som syftar till att skapa ett europeiskt område för utbildning. Det framgår att mer än nio av tio svarande i alla länder tycker att det vore lämpligt att ge de studerande möjlighet att arbeta med människor från andra länder kring innovativa projekt inom det europeiska universitetsnätverket. Dessutom framgår att 84 % av de tillfrågade ungdomarna skulle vilja förbättra sina färdigheter i ett språk som de redan har lärt sig, och att 77 % skulle vilja lära sig ett nytt språk.

Bakgrund

Under 2016 såg EU-ländernas ledare behovet av att vidta åtgärder för att stödja unga människor. I Bratislavafärdplanen åtog de sig att skapa bättre möjligheter för ungdomar, såsom ungdomsinitiativet, inbegripet den europeiska solidaritetskåren. Kommissionen föreslår nu att ungdomsstrategin revideras för att garantera ungdomarna möjlighet att ta del i uppbyggnaden av EU:s framtid.

Stats- och regeringscheferna diskuterade teoretisk och praktisk utbildning samt kultur vid det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017 med utgångspunkt i kommissionens meddelande ”Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur”, med visioner om ett europeiskt område för utbildning, samt en ny agenda för kultur. Detta utmynnade i Europeiska rådets slutsatser av den 14 december 2017 där EU-länderna, rådet och kommissionen uppmanades att gå vidare med den agenda som diskuterades i Göteborg. Europeiska rådet framhöll också Europaåret för kulturarv 2018 som ett tillfälle att öka medvetenheten om kulturens och kulturarvets sociala och ekonomiska betydelse.

Läs mer:

Frågor och svar

Utbildning (med faktablad)

Kultur (med faktablad)

Ungdomsfrågor (med faktablad)

Eurobarometerenkäten om ett europeiskt utbildningsområde

IP/18/3704

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar