Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Za močnejšo Evropo: nove pobude za nadaljnjo krepitev vloge mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik

Bruselj, 22. maja 2018

Komisija z novim nizom ukrepov, med drugim z novo strategijo za mlade in novo agendo za kulturo, nadaljuje prizadevanja za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, okrepitev kulturne razsežnosti Evropske unije in povečanje udeležbe mladih.

Cilj novih pobud je povečati učno mobilnost in priložnosti za izobraževanje v EU, opolnomočiti mlade, zlasti tako, da se jih spodbudi k sodelovanju v javnem in demokratičnem življenju, ter izkoristiti potencial kulture za družbeni napredek in gospodarsko rast v Evropi.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, Jyrki Katainen je povedal: „Danes sprejemamo nadaljnje ukrepe za okrepitev mladinske, kulturne in izobraževalne politike v EU. Po lanskoletnem srečanju voditeljev na temo izobraževanja in kulture na socialnem vrhu v Göteborgu in decembrskih sklepih Evropskega sveta smo hitro predstavili prvi niz pobud, ki obravnava ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, digitalne spretnosti ter spodbujanje skupnih vrednot in vključujočega izobraževanja. Drugi niz pobud, ki ga predstavljamo danes, pa pomeni korak naprej in se osredotoča na učno mobilnost, mlade, predšolsko vzgojo, učenje tujih jezikov in kulturo – vse pomembne gradnike za prihodnost Evrope.“

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je povedal: Izobraževalna, kulturna in mladinska politika imajo osrednjo vlogo pri oblikovanju trdne, konkurenčne in povezane Evrope prihodnosti. Skupaj s prvim svežnjem, sprejetim januarja, danes predstavljeni predlogi kažejo, da si Komisija z državami članicami močno prizadeva doseči več ambicioznih ciljev. Ti ukrepi bodo pomagali oblikovati evropski izobraževalni prostor ter hkrati okrepiti evropsko identiteto in opolnomočiti ljudi, zlasti mlade.

Na ravni EU je treba več pozornosti nameniti izobraževanju, usposabljanju, mladim in kulturi, da bi lahko mladi v celoti izkoristili svoj potencial. Z vlaganjem v spretnosti, kompetence in znanje se spodbujajo inovacije, konkurenčnost in odpornost. Danes predstavljene pobude bodo mladim iz vseh okolij zagotovile bolj obetavne možnosti in jim pomagale prevzeti dejavnejšo vlogo v družbi.

Komisija danes predstavlja sveženj, ki zajema:

  • krovno sporočilo z naslovom „Za močnejšo Evropo: vloga mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik“, ki opisuje napredek Komisije pri izvajanju göteborške agende in mandata Evropskega sveta;
  • strategijo za mlade za obdobje 2019–2027, namenjeno opolnomočenju mladih v Evropi in krepitvi njihove vloge pri oblikovanju politik EU, kar odraža pomen, ki ga Komisija pripisuje naložbam v mlade in njihovo prihodnost;
  • predloge za priporočila Sveta o visokokakovostnih sistemih predšolske vzgoje in varstva, da se postavijo temelji za poznejši uspeh v življenju, o avtomatičnem vzajemnem priznavanju diplom in učnih obdobij v tujini, da se spodbudi učna mobilnost v Evropi, ter o izboljšanju poučevanja in učenja jezikov, da se zagotovi, da bi več mladih obvladalo tuje jezike;
  • novo agendo za kulturo za ozaveščanje o skupni raznoliki evropski dediščini. Njen namen je izkoristiti celoten potencial kulture za oblikovanje bolj vključujoče in pravičnejše Unije, podpiranje inovacij, ustvarjalnosti, trajnostnih delovnih mest in rasti ter okrepitev zunanjih odnosov EU. 

V okviru danes napovedanih pobud se delo nadaljuje tudi v zvezi z drugimi vidiki razvoja evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. V krovnem sporočilu „Za močnejšo Evropo“ so opisani načrti za evropsko študentsko izkaznico, ki naj bi z zmanjšanjem upravnih bremen in stroškov študentov ter institucij za izobraževanje in usposabljanje spodbudila učno mobilnost. Komisija načrtuje, da jo bo kot viden simbol evropske identitete študentov uvedla do leta 2021.

Sporočilo poudarja tudi tekoče delo v sodelovanju z državami članicami in izobraževalnim sektorjem pri razvoju evropskih univerz. Evropske univerze, tj. mreže, v katere se po pristopu od spodaj navzgor povezujejo obstoječe univerze, bodo spodbudile čezmejno sodelovanje prek dolgoročnih institucionalnih strategij. Spodbujale bodo inovacije in odličnost, povečale mobilnost študentov in učiteljev ter olajšale učenje jezikov. To bi moralo prispevati tudi k večji konkurenčnosti evropskega visokošolskega izobraževanja. Komisija namerava v letih 2019 in 2020 v okviru programa Erasmus+ izvesti pilotne projekte, preden se bo pobuda leta 2021 začela izvajati v celoti.

Pripravljeni bodo tudi drugi ukrepi za podpiranje vseživljenskega učenja ter na inovacijah temelječega pristopa k izobraževanju in usposabljanju. Komisija bo na primer predlagala, da se podpre ustanovitev centrov odličnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki bi lahko spodbudili dejavno vlogo poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri lokalnem in regionalnem gospodarskem razvoju.

Danes so objavljeni tudi prvi rezultati raziskave Eurobarometer, ki razkrivajo mnenja Evropejcev o ključnih pobudah za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora. Raziskava kaže, da več kot devet od desetih vprašanih v vseh državah meni, da bi bilo koristno, da se študentom v okviru mrež evropskih univerz omogoči sodelovanje z ljudmi iz drugih držav pri inovativnih projektih. Prav tako kaže, da bi 84 % vprašanih mladih želelo izboljšati znanje jezika, ki so se ga že naučili, 77 % pa bi se jih želelo učiti novega.

Ozadje

Leta 2016 so voditelji EU podprli potrebo po ukrepanju za podporo mladim. V načrtu iz Bratislave so se zavezali k ustvarjanju boljših priložnostih za mlade, na primer s pobudo za mlade, vključno z evropsko solidarnostno enoto. Komisija zdaj predlaga obnovitev strategije za mlade, da bi mladi lahko prispevali k oblikovanju prihodnosti Evrope.

Voditelji držav in vlad so novembra 2017 na socialnem vrhu v Göteborgu razpravljali o izobraževanju, usposabljanju in kulturi. Pri tem so se oprli na sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture“, ki določa vizijo evropskega izobraževalnega prostora in napoveduje novo agendo za kulturo. Temu so sledili sklepi Evropskega sveta z dne 14. decembra 2017 s pozivom, naj države članice, Svet in Komisija nadaljujejo delo v zvezi z agendo, o kateri so potekale razprave v Göteborgu. Evropski svet je izpostavil tudi Evropsko leto kulturne dediščine 2018 kot priložnost za povečanje ozaveščenosti o družbenem in gospodarskem pomenu kulture in dediščine.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Izobraževanje (vključno z informativnim pregledom)

Kultura (vključno z informativnim pregledom)

Mladi (vključno z informativnim pregledom)

Eurobarometer o evropskem izobraževalnem prostoru

IP/18/3704

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar