Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Bouwen aan een sterker Europa: nieuwe initiatieven om de rol van het jeugd-, onderwijs- en cultuurbeleid verder te stimuleren

Brussel, 22 mei 2018

De Commissie boekt vooruitgang met de werkzaamheden om de Europese onderwijsruimte uiterlijk 2025 tot stand te brengen, de culturele dimensie van de Europese Unie te versterken en de participatie van jongeren te bevorderen met een nieuwe reeks maatregelen waaronder een nieuwe EU-strategie voor jongeren en een nieuwe Europese agenda voor cultuur.

Doel van de nieuwe initiatieven is de leermobiliteit en de onderwijskansen in de EU te verbeteren, jongeren mondiger te maken (vooral door hen te stimuleren aan het maatschappelijk en democratisch leven deel te nemen) en het potentieel van cultuur te benutten met het oog op sociale vooruitgang en economische groei in Europa.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "Vandaag nemen wij verdere stappen om het jeugdbeleid en cultuur en onderwijs in de EU te versterken. Na de bijeenkomst van de leiders over onderwijs en cultuur op de sociale top van Göteborg en de Europese Raad van december hebben wij snel een reeks initiatieven voorgesteld om sleutelcompetenties voor een leven lang leren, digitale vaardigheden, gemeenschappelijke waarden en inclusief onderwijs te bevorderen. In de tweede reeks initiatieven die wij vandaag voorstellen gaan wij nog een stap verder en komt de nadruk te liggen op leermobiliteit, jongeren, voor- en vroegschoolse educatie en het leren van vreemde talen en cultuur – allemaal belangrijke bouwstenen voor de toekomst van Europa."

Volgens Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, "spelen onderwijs, cultuur en het jeugdbeleid een centrale rol bij de opbouw van een weerbaar, concurrerend en coherent Europa voor de toekomst. Evenals het in januari goedgekeurde eerste pakket maatregelen bewijzen de vandaag ingediende voorstellen dat de Commissie hard werkt om samen met de lidstaten een reeks ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Deze maatregelen helpen de weg banen naar de Europese onderwijsruimte, versterken een Europese identiteit en maken de burgers – en vooral jongeren – mondiger."

Er moet op het niveau van de Unie meer aandacht aan onderwijs, opleiding, jeugdzaken en cultuur worden geschonken, zodat jongeren hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Investeringen in vaardigheden, competenties en kennis leiden tot meer innovatie, versterken het concurrentievermogen en vergroten de weerbaarheid. Dankzij de vandaag voorgestelde initiatieven krijgen jongeren van alle mogelijke achtergronden betere toekomstperspectieven en kunnen ze een actievere rol in de samenleving spelen.

De Commissie presenteert vandaag een pakket bestaande uit:

  • een overkoepelende mededeling over "Bouwen aan een sterker Europa: de rol van het beleid inzake jongeren, onderwijs en cultuur", waarin wordt uiteengezet hoe de Commissie de agenda van Göteborg en het mandaat van de Europese Raad uitvoert;
  • een strategie voor jongeren voor de periode 2019-2027 om Europa's jongeren mondiger te maken en een grotere inbreng bij de EU-beleidsvorming te geven in overeenstemming met het belang dat de Commissie hecht aan investeringen in jongeren en hun toekomst;
  • voorstellen voor aanbevelingen van de Raad inzake hoogwaardige voor- en vroegschoolse educatie en zorg als basis voor later succes in het leven; inzake de automatische wederzijdse erkenning van diploma's en leerperiodes in het buitenland om de leermobiliteit in Europa te bevorderen; en inzake beter taalonderwijs zodat meer jongeren zich een vreemde taal eigen kunnen maken;
  • een nieuwe agenda voor cultuur, om het besef van Europa's gedeelde en gevarieerde erfgoed te versterken. Doel van de agenda is alle mogelijkheden van cultuur te benutten om de externe betrekkingen van de EU te versterken en een inclusievere en eerlijkere Unie tot stand brengen waarin innovatie, creativiteit, duurzame banen en groei worden bevorderd. 

Als onderdeel van de vandaag aangekondigde initiatieven wordt voortgewerkt aan andere aspecten om de Europese onderwijsruimte uiterlijk 2025 tot stand te brengen. In de overkoepelende mededeling over "Bouwen aan een sterker Europa" worden plannen voor een Europese studentenkaart aangekondigd, die bedoeld is om de leermobiliteit te bevorderen door de administratieve lasten en de kosten voor studenten en onderwijs- en opleidingsinstellingen te verminderen. De Commissie is van plan de kaart uiterlijk 2021 in te voeren als tastbaar symbool van een Europese studentenidentiteit.

In de mededeling wordt ook met nadruk gewezen op de inspanningen die samen met de lidstaten en de onderwijssector worden geleverd om Europese universiteiten te ontwikkelen. Deze Europese universiteiten bestaan uit bottom-upnetwerken van bestaande universiteiten en zullen de grensoverschrijdende samenwerking stimuleren via institutionele strategieën op lange termijn. Ze zullen innovatie en topkwaliteit promoten, de mobiliteit van studenten en docenten bevorderen en het leren van talen vergemakkelijken. Het hoger onderwijs in Europa moet hierdoor ook concurrerender worden. De Commissie is voornemens in 2019 en 2020 proefprojecten in het kader van Erasmus+ op te starten voordat het initiatief in 2021 volledig operationeel zal worden.

Er zullen ook andere acties worden ontwikkeld om een op een leven lang leren gebaseerde en innovatiegerichte benadering van onderwijs en opleiding te ondersteunen. De Commissie zal bijvoorbeeld voorstellen om de oprichting te ondersteunen van expertisecentra voor beroepsonderwijs en -opleiding ter bevordering van een actieve rol voor beroepsonderwijs en -opleiding in lokale en regionale economische ontwikkeling.

Vandaag worden ook de eerste resultaten van een enquête van Eurobarometer gepubliceerd over de mening van de Europeanen over belangrijke initiatieven met betrekking tot een Europese onderwijsruimte. Uit de enquête blijkt dat meer dan 90 % van de respondenten in alle landen het zinvol vindt dat studenten de kans krijgen om bij innovatieve projecten samen te werken met mensen uit andere landen in het kader van netwerken van Europese universiteiten. Ook blijkt dat 84 % van de ondervraagde jongeren hun kennis van een geleerde taal wil verbeteren en dat 77 % graag een nieuwe taal wil leren.

Achtergrond

In 2016 hebben de leiders van de EU bekrachtigd dat meer moet worden gedaan voor de jongeren. In het stappenplan van Bratislava hebben ze zich ertoe verbonden jongeren betere kansen te bieden, onder meer via het jongereninitiatief en het Europees Solidariteitskorps. De Commissie stelt nu voor de strategie voor jongeren te vernieuwen, zodat jongeren hun rol kunnen spelen bij de opbouw van het Europa van de toekomst.

De staatshoofden en regeringsleiders hebben in november 2017 op de sociale top van Göteborg gesproken over onderwijs, opleiding en cultuur op basis van de mededeling van de Commissie "De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur", waarin de visie voor een Europese onderwijsruimte wordt uiteengezet en een nieuwe agenda voor cultuur wordt aangekondigd. Dit resulteerde in de conclusies van de Europese Raad van 14 december 2017, waarin de lidstaten, de Raad en de Commissie worden verzocht werk te maken van de in Göteborg besproken agenda. De Europese Raad heeft ook benadrukt dat het Europees Jaar van het cultureel erfgoed in 2018 de gelegenheid biedt om het besef van het sociaal en economisch belang van cultuur en erfgoed aan te scherpen.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Onderwijs (inclusief factsheet)

Cultuur (inclusief factsheet)

Jongerenzaken (inclusief factsheet)

Eurobarometer over de Europese onderwijsruimte

IP/18/3704

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar