Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Vahvemman Euroopan rakentaminen: uusia aloitteita nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan roolin vahvistamiseksi

Bryssel 22. toukokuuta 2018

Komissio edistää työtä eurooppalaisen koulutusalueen perustamiseksi vuoteen 2025 mennessä sekä Euroopan unionin kulttuuriulottuvuuden vahvistamiseksi ja nuorten osallistumisen lisäämiseksi joukolla uusia toimenpiteitä, joihin kuuluu muun muassa uusi nuorisostrategia ja uusi kulttuuria koskeva toimintasuunnitelma.

Uusien aloitteiden tavoitteena on lisätä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja koulutusmahdollisuuksia EU:ssa ja antaa nuorille vaikutusmahdollisuuksia etenkin kannustamalla heitä osallistumaan kansalaistoimintaan ja demokratiaan. Lisäksi halutaan hyödyntää kulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia edistää Euroopan sosiaalista kehitystä ja talouskasvua.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi komission toteuttavan tänään lisätoimia nuorisopolitiikan, kulttuurin ja koulutuksen vahvistamiseksi EU:ssa. ”Viime vuonna Göteborgin sosiaalialan huippukokouksessa pidetyn koulutusta ja kulttuuria käsitelleen EU-johtajien kokouksen sekä joulukuun Eurooppa-neuvoston jälkeen komissio esitti nopeasti ensimmäisen sarjan aloitteita, joissa paneudutaan elinikäisen oppimisen avaintaitoihin, digitaalitaitoihin sekä yhteisten arvojen ja osallistavan koulutuksen edistämiseen. Tänään esitettävä toinen aloitesarja menee askeleen eteenpäin vaiheeseen, jossa edistetään oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, nuorisoasioita, varhaiskasvatusta, vieraiden kielten oppimista ja kulttuuria. Ne kaikki ovat merkittäviä elementtejä rakennettaessa Euroopan tulevaisuutta”.

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaavan komissaarin Tibor Navracsicsin mukaan koulutus-, kulttuuri- ja nuorisopolitiikalla on keskeinen merkitys, kun rakennetaan muutoksiin sopeutuvaa, kilpailukykyistä ja yhtenäistä tulevaisuuden Eurooppaa.Tänään esitetyt ehdotukset tammikuussa hyväksytyn ensimmäisen aloitepaketin ohella osoittavat, että komissio tekee lujasti töitä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta korkealle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Näillä toimenpiteillä pohjustetaan eurooppalaisen koulutusalueen perustamista ja samalla vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä ja annetaan ihmisille, ennen kaikkea nuorille, vaikutusmahdollisuuksia”.

EU:n tasolla on kiinnitettävä enemmän huomiota koulutukseen, nuorisoon ja kulttuuriin, jotta nuoret voisivat hyödyntää koko potentiaalinsa. Tietoihin, taitoihin ja osaamiseen investoimisella saadaan aikaan innovointia ja parannetaan kilpailukykyä ja selviytymiskykyä. Tänään esitettyjen aloitteiden avulla annetaan eri lähtökohdista tuleville nuorille lupaavampia tulevaisuudennäkymiä ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisemmin yhteiskunnan toimintaan.

Komissio esittää tänään toimenpidepaketin, johon sisältyvät

  • laaja-alainen tiedonanto ”Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa”, jossa hahmotellaan, millä tavalla komissio toteuttaa Göteborgin strategiaa ja Eurooppa-neuvoston toimeksiantoa;
  • nuorisostrategia vuosiksi 2019–2027 antamaan Euroopan nuorisolle vaikutusmahdollisuuksia ja parantamaan heidän äänensä kuuluvuutta EU:n päätöksenteossa, sillä nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa investoiminen on komissiolle tärkeää;
  • ehdotukset neuvoston suosituksiksi, jotka koskevat korkealaatuisia varhaiskasvatusjärjestelmiä luomaan perustaa myöhemmälle menestykselle elämässä, tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattista vastavuoroista tunnustamista helpottamaan oppimiseen liittyvää liikkuvuutta Euroopassa ja kielten opetuksen ja oppimisen parantamista sen varmistamiseksi, että useammat nuoret osaavat vieraita kieliä;
  • uusi kulttuuria koskeva toimintasuunnitelma, jolla lisätään tietoisuutta Euroopan monipuolisesta yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Tavoitteena on hyödyntää kulttuurin koko potentiaalia osallistavamman ja oikeudenmukaisemman sekä innovointia, luovuutta ja kestävää työllisyyttä ja kasvua tukevan unionin rakentamiseksi ja EU:n ulkosuhteiden vahvistamiseksi. 

Osana tänään ilmoitettuja aloitteita jatkuu myös työskentely muiden eurooppalaisen koulutusalueen perustamiseen vuoteen 2025 mennessä liittyvien tekijöiden parissa. Vahvemman Euroopan rakentamista koskevassa laaja-alaisessa tiedonannossa hahmotellaan suunnitelma eurooppalaiseksi opiskelijakortiksi. Sen tarkoituksena on vauhdittaa oppimiseen liittyvää liikkuvuutta vähentämällä hallinnollista rasitetta ja kustannuksia niin opiskelijoiden kuin koulutuslaitosten kannalta. Kortti on näkyvä symboli eurooppalaisen opiskelijan identiteetistä, ja komissio aikoo toteuttaa suunnitelman vuoteen 2021 mennessä.

Tiedonannossa tuodaan myös esiin yhdessä jäsenvaltioiden ja koulutusalan kanssa parhaillaan tehtävää työtä Eurooppa-yliopistojen kehittämiseksi. Eurooppa-yliopistot muodostavat alhaalta ylöspäin suuntautuvia yliopistoverkostoja, jotka tehostavat valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä laitosten pitkän aikavälin strategioilla. Ne edistävät innovointia ja huippuosaamista, lisäävät opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta ja tukevat kieltenoppimista. Näin on tarkoitus myös parantaa eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen kilpailukykyä. Komissio aikoo käynnistää pilottihankkeet Erasmus+ ‑ohjelman puitteissa vuosina 2019 ja 2020, ja aloite on tarkoitus käynnistää täydessä mitassaan vuonna 2021.

Lisäksi aiotaan kehittää muita toimia, joilla tuetaan elinikäiseen oppimiseen perustuvaa ja innovointivetoista koulutuksen toimintamallia. Komissio aikoo esimerkiksi ehdottaa tukea ammatillisen koulutuksen huippuosaamiskeskusten perustamiseen. Niiden tehtävänä olisi edistää ammatillisen koulutuksen aktiivista roolia paikallisessa ja alueellisessa talouden kehittämisessä.

Tänään julkaistaan myös alustavat tulokset Eurobarometri-tutkimuksesta, joka koskee kansalaisten näkemyksiä eurooppalaisen koulutusalueen perustamiseksi suunnitelluista keskeisistä aloitteista. Sen mukaan enemmän kuin yhdeksän vastaajaa kymmenestä kaikissa maissa on sitä mieltä, että opiskelijoille olisi hyödyllistä antaa mahdollisuus työskennellä innovatiivisten hankkeiden parissa muista maista tulevien ihmisten kanssa Eurooppa-yliopistojen verkostojen puitteissa. Siitä käy myös ilmi, että 84 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista nuorista haluaisi parantaa jo opiskelemansa kielen taitoaan ja 77 prosenttia haluaisi oppia uuden kielen.

Tausta

Vuonna 2016 EU:n johtajat tunnustivat tarpeen toteuttaa toimia nuorten tukemiseksi. He sitoutuivat Bratislavan etenemissuunnitelmassa luomaan nuorille parempia mahdollisuuksia. Niitä ovat muun muassa nuorisoaloite sekä Euroopan solidaarisuusjoukot. Nyt komissio ehdottaa nuorisostrategian uudistamista, jotta nuorille voidaan varmistaa mahdollisuus olla mukana rakentamassa Euroopan tulevaisuutta.

Valtion- ja hallitusten johtajat keskustelivat koulutuksesta ja kulttuurista Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa 2017 komission tiedonannon ”Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla” pohjalta. Siinä esitetään visio eurooppalaisesta koulutusalueesta ja ilmoitetaan uudesta kulttuuria koskevasta toimintasuunnitelmasta. Tämän tuloksena laadittiin 14. joulukuuta 2017 Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa kehotettiin jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota viemään eteenpäin Göteborgissa keskusteltuja toimia. Eurooppa-neuvosto toi myös esiin kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 tarjoamat mahdollisuudet lisätä tietoisuutta kulttuurin ja kulttuuriperinnön sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Koulutus (myös tietokooste)

Kulttuuri (myös tietokooste)

Nuoriso (myös tietokooste)

Eurooppalaista koulutusaluetta käsittelevä Eurobarometri

IP/18/3704

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar