Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Luues tugevamat Euroopat: uued algatused noorsoo-, haridus- ja kultuuripoliitika edasise rolli suurendamiseks

Brüssel, 22. mai 2018

Euroopa Komisjon viib edasi tööd, et luua 2025. aastaks Euroopa haridusruum, tugevdada Euroopa Liidu kultuurilist mõõdet ja võimaldada noorte osalemist, kasutades selleks uut meetmepaketti, mis hõlmab uut noortestrateegiat ja kultuurivaldkonna uut tegevuskava.

Algatustega soovitakse hoogustada õpirännet ja luua uusi võimalusi hariduse omandamiseks, anda noortele rohkem mõjuvõimu ja eelkõige julgustada neid ühiskonnaelus ja demokraatias osalema. Samuti soovitakse algatustega kasutada paremini ära kultuuri võimalusi sotsiaalse progressi ja majanduskasvu edendamiseks Euroopas.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen märkis: „Täna astume sammu edasi, et tugevdada noorsoopoliitikat, kultuuri ja haridust ELis. „Pärast eelmisel aastal Göteborgi sotsiaaltippkohtumisel toimunud haridus- ja kultuuriteemalist riigijuhtide kohtumist ning Euroopa Ülemkogu detsembri kohtumist esitasime koheselt esimese algatustepaketi elukestva õppe võtmepädevuste, digipädevuste ning ühiste väärtuste ja kaasava hariduse edendamise kohta. Täna esitatava teise algatustepaketiga astume sammu kaugemale, pöörates tähelepanu õpirändele, noortele, alusharidusele, võõrkeelte õppele ja kultuurile – need on tuleviku Euroopa alusmüüris võrdselt tähtsad osad.“

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ütles: Haridus-, kultuuri- ja noorsoopoliitika on olulisel kohal vastupidava, konkurentsivõimelise ja ühtse Euroopa tuleviku ehitamisel. Koos jaanuaris vastuvõetud esimese meetmepaketiga näitavad täna esitatud ettepanekud, et komisjon teeb tõsist tööd saavutamaks koos liikmesriikidega püstitatud eesmärke. Need meetmed aitavad sillutada teed Euroopa haridusruumi loomise suunas, tugevdades seejuures Euroopa identiteeti ja luues inimestele, eriti noortele uusi võimalusi."

Haridusele, koolitusele ning noorsoo- ja kultuuripoliitikale tuleb ELi tasandil rohkem tähelepanu pühendada, et noored saaksid oma potentsiaali paremini kasutada. Oskustesse, pädevustesse ja teadmistesse investeerimine soodustab innovatsiooni ja konkurentsivõime arengut ning tugevdab vastupidavust. Täna esitatud algatused aitavad luua erineva taustaga noortele paremaid väljavaateid ning aitavad neil ühiskonnaelus aktiivsemalt osaleda.

Euroopa Komisjon tutvustab täna paketti, mis sisaldab järgmist:

  • kokkuvõttev teatis „Luues tugevamat Euroopat: noorsoo-, haridus- ja kultuuripoliitika roll“, milles kirjeldatakse, kuidas komisjon liigub Göteborgi tegevuskava elluviimise suunas ja täidab Euroopa Ülemkogult saadud volitusi;
  • noorsoostrateegia aastateks 2019–2027, millega luuakse Euroopa noortele rohkem võimalusi ELi poliitika kujundamisel kaasa rääkimiseks ning milles kajastatakse seda, kui tähtsaks peab komisjon noortesse ja nende tulevikku investeerimist;
  • ettepanekud võtta vastu nõukogu soovitus kvaliteetse alusharidus- ja lapsehoiusüsteemi kohta, et suurendada toimetulekuoskusi edasiseks eluks, nõukogu soovitus kõrgkoolidiplomite ja keskkooli lõputunnistuste ning välismaal veedetud õppeperioodide õpitulemuste automaatse vastastikuse tunnustamise kohta, et lihtsustada õpirännet Euroopas, ja nõukogu soovitus keelte õpetamise ja õppimise kohta, et muuta hea tasemega võõrkeeleoskuse omandamine kättesaadavaks rohkematele noortele;
  • kultuurivaldkonna uus tegevuskava, mille abil tõsta teadlikkust Euroopa jagatud ning mitmekesisest kultuuripärandist. Selle eesmärk on kasutada täiel määral ära kultuuri pakutavaid võimalusi kaasavama ja õiglasema liidu loomisel, innovatsiooni toetamisel, loovuse arendamisel, jätkusuutlike töökohtade ja kestliku majanduskasvu tagamisel ning ELi välissuhete tugevdamisel. 

Täna välja kuulutatud algatuste raames jätkatakse tööd Euroopa haridusruumi muude aspektide arendamisel 2025. aastaks. Kokkuvõtvas teatises „Luues tugevamat Euroopat“ kirjeldatakse Euroopa üliõpilaspileti kasutuselevõtu plaane. See üliõpilaspilet on mõeldud õpirände soodustamiseks, sest seeläbi vähendatakse halduskoormust ja kulusid nii tudengite kui ka haridus- ja koolitusasutuste seisukohast. Komisjon plaanib Euroopa üliõpilaspileti kasutusele võtta 2021. aastaks ning see saab olema Euroopa üliõpilasidentiteedi selge ja nähtav sümbol.

Teatises rõhutatakse ka juba koos liikmesriikide ja haridussektoriga tehtud tööd Euroopa ülikoolide kontseptsiooni väljatöötamisel. Euroopa ülikoolid moodustavad olemasolevate ülikoolide põhjal loodud võrgustiku ja soodustavad piiriülest koostööd pikaajaliste institutsioonidevaheliste strateegiate kaudu. Selle kontseptsiooniga edendatakse innovatsiooni ja tipptasemel teadust, suurendatakse üliõpilaste ja õppejõudude liikuvust ning hõlbustatakse keeleõpet. Samuti aitaks see muuta Euroopa kõrghariduse konkurentsivõimelisemaks. Komisjon kavatseb alustada katseprojektidega 2019. ja 2020. aastal Erasmus+ programmi raames (st enne selle programmi lõppemist 2021. aastal).

Arendatakse välja ka muid meetmeid, millega toetada elukestval õppel põhinevat ja innovatsioonist kantud lähenemisviisi hariduses ja koolituses. Komisjon teeb näiteks ettepaneku, et toetada kutsehariduse ja -õppe tippkeskuste loomist. Tippkeskustega edendaks kutsehariduse ja -õppe aktiivset rolli kohaliku ja piirkondliku majanduse arengus.

Täna avaldatakse ka Eurobaromeetri uuringu esialgsed tulemused, mis näitavad eurooplaste arvamusi Euroopa haridusruumi loomiseks mõeldud peamiste algatuste kohta. See näitab, et igas riigis on üle üheksa vastanu kümnest arvamusel, et Euroopa haridusruum oleks üliõpilastele kasulik ja annaks neile võimaluse töötada innovatsiooniprojektidega koos muudest riikidest pärit inimestega ja kasutada selleks Euroopa ülikoolide võrgustiku pakutavaid võimalusi. Uuring näitab veel, et 84% küsitletud noortest sooviksid juba õpitud keelt rohkem kasutada ja et 77% küsitletutest sooviks õppida mõnda uut keelt.

Taustteave

2016. aastal väljendasid Euroopa juhid vajadust võtta meetmeid noorte toetamiseks. Bratislava tegevuskavaga kohustuti looma noortele paremaid võimalusi, näiteks esitati Euroopa solidaarsuskorpuse juurde kuuluv noorsooalgatus. Komisjon teeb nüüd ettepaneku noorsoostrateegia värskendamiseks, et noored saaksid Euroopa tuleviku ehitamisel kaasa rääkida.

Riigipead ja valitsusjuhid arutasid hariduse, koolituse ja kultuuri küsimusi sotsiaalvaldkonna Ülemkogul Göteborgis 2017. aastal. Arutelud põhinesid komisjoni teatisel „Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“, selles teatises esitati Euroopa haridusruumi idee ja teatati kultuurivaldkonna uuest tegevuskavast. Selle tulemuseks olid 14. detsembri 2017. aasta Euroopa Ülemkogu järeldused, millega kutsuti liikmesriike, nõukogu ja komisjoni rakendama Göteborgis käsitletud tegevuskava. Euroopa Ülemkogu rõhutas ka Euroopa kultuuripärandi aasta (2018) pakutavaid võimalusi suurendada teadlikkust kultuuri ja pärandi sotsiaalsest ja majanduslikust tähtsusest.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Haridus (sh teabelehed)

Kultuur (sh teabelehed)

Noored (sh teabelehed)

Eurobaromeetri uuring Euroopa haridusruumi kohta

IP/18/3704

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar