Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Budování silnější Evropy: nová iniciativa k dalšímu posílení úlohy politik v oblasti mládeže, vzdělávání a kultury

Brusel 22. května 2018

Komise pokračuje v práci s cílem vybudovat do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání, posílit kulturní rozměr Evropské unie a zvýšit účast mládeže prostřednictvím nového souboru opatření zahrnujících mimo jiné také novou strategii pro mládež a Novou agendu pro kulturu.

Cílem nových iniciativ je zvýšit vzdělávací mobilitu a příležitosti ke vzdělávání v EU, posílit postavení mladých lidí, především povzbuzením k tomu, aby se aktivně podíleli na občanském a demokratickém životě, a v neposlední řadě využít potenciálu kultury k sociálnímu pokroku a hospodářskému růstu v Evropě.

Místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen prohlásil: „Dnes přijímáme další opatření k posílení politik v oblasti mládeže, kultury a vzdělávání v EU. Po loňském zasedání lídrů věnovaném vzdělávání a kultuře, které se uskutečnilo v rámci sociálního summitu v Göteborgu, a v návaznosti na prosincové závěry Evropské rady jsme pohotově předložili první soubor iniciativ zaměřených na klíčové kompetence pro celoživotní učení, digitální dovednosti a na upevňování společných hodnot a inkluzivního vzdělávání. Druhý soubor iniciativ, který předkládáme dnes, jde o krok dál a soustřeďuje se na mobilitu ve vzdělávání, mládež, předškolní vzdělávání, studium cizích jazyků a na kulturu, což jsou všechno důležité stavební prvky utvářející budoucnost Evropy.“

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics uvedl: Politika v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže hraje ústřední roli při budování odolné, konkurenceschopné a soudržné Evropy budoucnosti. Návrhy, které představujeme dnes, spolu s prvním balíčkem opatření, jenž byl přijat v lednu, dokazují, že Komise společně s členskými státy neúnavně usiluje o dosažení ambiciózních cílů. Tyto akce pomohou připravit půdu pro Evropský prostor vzdělávání a zároveň posílí evropskou identitu a postavení lidí, zejména mladých.

Aby mladí lidé mohli plně rozvinout svůj potenciál, je třeba věnovat na úrovni EU více pozornosti vzdělávání, odborné přípravě, mládeži a kultuře. Investice do dovedností, kompetencí a znalostí jsou motorem inovace, konkurenceschopnosti a odolnosti. Dnes předkládané iniciativy přispějí ke slibnějším vyhlídkám mladých lidí bez ohledu na jejich původ a pomohou jim aktivněji se zapojit do společnosti.

Komise dnes představuje balíček, jehož součástí je:

  • zastřešující sdělení s názvem „Budování silnější Evropy: úloha politik v oblasti mládeže, vzdělávání a kultury“, které nastiňuje, jak Komise postupuje kupředu v oblasti Göteborské strategie a mandátu Evropské rady,
  • strategie pro mládež na období 2019–2027, jež si klade za cíl posílit postavení evropské mládeže a dát mladým lidem větší slovo při vytváření politik EU. V této strategii je patrný význam, který Komise přikládá investicím do mladých lidí a jejich budoucnosti,
  • návrhy doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče pro vytvoření stabilních základů pozdějšího úspěšného života, o automatickém vzájemném uznávání diplomů a období studia v zahraničí za účelem usnadnění vzdělávací mobility v Evropě, a o zlepšení výuky a studia jazyků, aby se zajistilo, že cizí jazyky bude ovládat více mladých lidí,
  • Nová agenda pro kulturu ke zvýšení povědomí o společném a rozmanitém dědictví Evropy. Jejím cílem je využít plného potenciálu kultury při budování inkluzivnější a spravedlivější Unie, podpoře inovací, kreativity a udržitelné zaměstnanosti a růstu a při posilování vnějších vztahů EU. 

V rámci dnes oznamovaných iniciativ pokračují práce na dalších aspektech vytváření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Zastřešující sdělení o „Budování silnější Evropy“ nastiňuje plány týkající se evropské studentské karty, jež má zvýšit vzdělávací mobilitu omezením administrativní zátěže a nákladů vznikajících studentům a institucím vzdělávání a odborné přípravy. Komise plánuje, že by tato karta měla být zavedena do roku 2021 a měla by se stát viditelným symbolem identity evropských studentů.

Sdělení rovněž zdůrazňuje úsilí, jež je ve spolupráci s členskými státy a vzdělávacím sektorem vynakládáno na vytváření Evropských univerzit. Tyto Evropské univerzity sestávající ze zdola nahoru vytvořených sítí stávajících univerzit posílí přeshraniční spolupráci prostřednictvím dlouhodobých institucionálních strategií. Budou podporovat inovace a excelenci a zvyšovat mobilitu studentů i učitelů a usnadní učení se jazyků. Tím by se měla rovněž zvýšit konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. Cílem Komise je spustit v roce 2019 a 2020 v rámci programu Erasmus+ pilotní projekty a plné zavedení iniciativy se plánuje na rok 2021.

Rovněž budou připraveny další akce na podporu přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě založeného na celoživotním učení a inovacích. Komise například navrhne podpořit zřízení středisek excelence odborného vzdělávání a přípravy, která by propagovala aktivní roli odborného vzdělávání a přípravy pro místní a regionální hospodářský rozvoj.

Dnes jsou rovněž zveřejňovány první výsledky průzkumu Eurobarometr mapujícího názory Evropanů na hlavní iniciativy, na nichž má být vystavěn Evropský prostor vzdělávání. Z tohoto průzkumu vyplývá, že více než devět z deseti respondentů ve všech zemích pokládá za užitečné, aby studenti dostali možnost pracovat v rámci sítí Evropských univerzit na inovativních projektech s lidmi z jiných zemí. Dále ukazuje, že 84 % mladých lidí, kteří se tohoto průzkumu zúčastnili, by si rádo zlepšilo znalost jazyků, které se již učili, a 77 % by se chtělo naučit nový jazyk.

Souvislosti

V roce 2016 vedoucí představitelé EU potvrdili, že je třeba přijmout opatření na podporu mládeže. V Bratislavském plánu se zavázali vytvářet lepší příležitosti pro mladé lidi, jako je iniciativa pro mládež včetně Evropského sboru solidarity. Komise nyní navrhuje obnovit strategii pro mládež, aby se zajistilo, že se mladí lidé mohou podílet na utváření budoucnosti Evropy.

Na sociálním summitu, jenž se konal v listopadu 2017 v Göteborgu, hovořili hlavy států a předsedové vlád o vzdělávání, odborné přípravě a kultuře na základě sdělení Komise nazvaného „Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury“, které prezentovalo vizi Evropského prostoru vzdělávání a ohlásilo Novou agendu pro kulturu. Výsledkem byly závěry Evropské rady ze dne 14. prosince 2017, v nichž byly členské státy, Rada a Komise vyzvány, aby se problematice, o níž se v Göteborgu diskutovalo, dále věnovaly. Evropská rada rovněž vyzdvihla Evropský rok kulturního dědictví 2018 jako příležitost zvýšit povědomí o sociálním a hospodářském významu kultury a kulturního dědictví.

Další informace

Otázky a odpovědi

Vzdělávání (včetně informativního přehledu)

Kultura (včetně informativního přehledu)

Mládež (včetně informativního přehledu)

Eurobarometr o Evropském prostoru vzdělávání

IP/18/3704

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar