Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Изграждане на по-силна Европа: нови инициативи за допълнително засилване на ролята на политиките за младежта, образованието и културата

Брюксел, 22 май 2018 r.

Комисията ускорява работата по изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., укрепването на културното измерение на Европейския съюз и засилването на участието на младежта с нов набор от мерки, включително нова стратегия за младежта и нова програма за култура.

Новите инициативи са насочени към подобряване на мобилността с учебна цел и на възможностите за образование в ЕС, към предоставяне на възможности на младите хора, по-специално чрез насърчаване на участието им в гражданския и демократичния живот, както и към използване на потенциала на културата за социален прогрес и икономически растеж в Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Днес правим следващите стъпки за укрепване на политиките за младежта, културата и образованието в ЕС. „Вследствие на миналогодишната среща по програмата на лидерите в областта на образованието и културата по време на Социалната среща на върха в Гьотеборг и декемврийското заседание на Европейския съвет, ние бързо представихме редица инициативи относно ключовите компетентности за учене през целия живот, уменията в областта на цифровите технологии, както и за насърчаване на общите ценности и приобщаващото образование. С втория набор от инициативи, който представяме днес, правим една крачка напред, като съсредоточаваме действията си към мобилността с учебна цел, младежта, образованието в ранна детска възраст, изучаването на чужди езици и култури — все важни градивни елементи за бъдещето на Европа.“

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: Политикитеза образованието, културата и младежта имат централна роля в изграждането на една устойчива, конкурентоспособна и сплотена Европа в бъдеще. Наред с приетия през януари първи пакет, представените днес предложения свидетелстват за това, че Комисията работи усилено за постигането на редица амбициозни цели съвместно с държавите членки. Тези действия ще помогнат за проправяне на пътя към европейското пространство за образование, като същевременно ще засилят европейската идентичност и ще предоставят възможности за реализация на хората, особено на младите хора.

Трябва да се отдели повече внимание на образованието, обучението, младежта и културата на равнището на ЕС, за да се даде възможност на младите хора да реализират пълния си потенциал. Трябва да се инвестира в умения, компетентности и познания, които да са в основата на иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта. Представените днес инициативи ще спомогнат за това младите хора от всякакъв произход да имат по-обещаващи перспективи и да заемат по-активна роля в обществото.

Днес Комисията представя пакет, включващ:

  • общо съобщение, озаглавено „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“, в което се представя как Комисията продължава работата по изпълнението на програмата от Гьотеборг и мандата на Европейския съвет;
  • стратегия за младежта за периода 2019—2027 г., целяща да се предоставят възможности за реализация на младите хора в Европа и да им се даде по-силен глас в изготвянето на политиките на ЕС, с която се отразява значението, придавано от Комисията на инвестирането в младите хора и тяхното бъдеще;
  • предложения за препоръки на Съвета относно системи за висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст, които да положат основите за бъдещ успех в живота; относно автоматичното взаимно признаване на дипломите и на периодите на обучение в чужбина, за да се улесни мобилността с учебна цел в Европа; както и относно подобряване на преподаването и изучаването на езици, за да се гарантира, че повече млади хора владеят свободно чужди езици;
  • нова програма за култура, която ще повиши осведомеността относно общото разнообразно европейско наследство. Тя има за цел да се оползотвори целият потенциал на културата за изграждане на по-приобщаващ и по-справедлив Съюз, подкрепящ иновациите, творчеството, устойчивите работни места и растежа, и да се укрепят външните отношения на ЕС. 

Като част от представените днес инициативи продължава работата по други аспекти на разработването на европейското образователно пространство до 2025 г. В общото съобщение, озаглавено „Изграждане на по-силна Европа“ се излагат плановете за европейска студентска карта, с която се цели повишаване на мобилността с учебна цел чрез намаляване на административната тежест и разходите за студентите и институциите за образование и обучение. Комисията планира да я въведе до 2021 г. като видим символ на европейската идентичност на студентите.

В Съобщението се подчертава също работата, осъществявана с държавите членки и сектора на образованието във връзка със създаването на европейски университети. Тези европейски университети, съставени от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от съществуващи университети, ще дадат тласък на трансграничното сътрудничество чрез дългосрочни институционални стратегии. Те ще насърчат иновациите и високите постижения, ще увеличат възможностите за мобилност на студентите и преподавателите и ще улеснят изучаването на езици. Това следва да допринесе и за повишаването на конкурентоспособността на европейското висше образование. Комисията възнамерява да започне пилотни проекти през 2019 и 2020 г. в рамките на програма „Еразъм+“ преди пълното разгръщане на инициативата през 2021 г.

Ще бъдат разработени и други действия в подкрепа на подхода към образованието и обучението, основан на ученето през целия живот и иновациите. Комисията например ще предложи да подкрепи създаването на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които да насърчават активната роля на професионалното образование и обучение за местното и регионалното икономическо развитие.

Днес се публикуват и първоначалните резултати на проучване на Евробарометър, което разкрива вижданията на европейците по отношение на ключовите инициативи, насочени към изграждането на европейското пространство за образование. То показва, че девет от десет респонденти във всички държави считат, че ще е полезно студентите да имат възможност да работят с хора от други държави по иновативни проекти в рамките на мрежите от европейски университети. Проучването сочи също, че 84 % от анкетираните млади хора биха искали да подобрят своето владеене на вече изучаван език, а 77 % биха желали да научат нов език.

Контекст

През 2016 г. лидерите на ЕС подкрепиха необходимостта от действия в подкрепа на младите хора. В Пътната карта от Братислава те поеха ангажимент за създаване на по-добри възможности за младите хора, като например инициативата за младежта, включително Европейския корпус за солидарност. Сега Комисията предлага да се поднови стратегията за младежта, за да се гарантира, че младите хора могат да изиграят своята роля в изграждането на бъдещето на Европа.

През ноември 2017 г. държавните и правителствените ръководители обсъдиха образованието, обучението и културата на Социалната среща на върха в Гьотеборг, водени от Съобщението на Комисията „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“, в което се представя визията за европейско пространство на образованието и нова програма за култура. В резултат на тези обсъждания бяха формулирани Заключенията на Европейския съвет от 14 декември 2017 г., в които се призовава държавите членки, Съветът и Комисията да започнат да изпълняват обсъдената в Гьотеборг програма. Европейският съвет също подчерта значението на Европейската година на културното наследство през 2018 г. като възможност за повишаване на осведомеността относно социалното и икономическото значение на културното и историческото наследство.

За повече информация

Въпроси и отговори

Образование (включително информационен документ)

Култура (включително информационен документ)

Младежта (включително информационен документ)

Проучване на Евробарометър относно европейското образователно пространство

IP/18/3704

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar