Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Integration av migranter: EU-kommissionen presenterar verktygslåda för bättre utnyttjande av EU-fonder

Bryssel den 24 januari 2018

I dag offentliggör EU-kommissionen en verktygslåda som ska hjälpa nationella och regionala myndigheter att arbeta fram strategier och projekt för integration av migranter och se vilka EU-medel som finns tillgängliga.

Syftet med verktygslådan är att under den nuvarande budgetperioden 2014–2020 bidra till upprättandet av lokala integrationsstrategier med stöd av EU-medel som används i synergi.

– Genom att investera i integrationspolitiken i dag ser vi till att Europa förblir ett framgångsrikt, sammanhållet och inkluderande samhälle i framtiden, säger EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Detta kommer att vara vår prioritering de kommande åren. Det är bara genom lyckad integration som vi kan göra migrationen till en verklig möjlighet för såväl medborgare, migranter, flyktingar som våra samhällen i stort.

– Optimalt utnyttjande av EU:s fonder, t.ex. Europeiska socialfonden, är viktigt när det gäller att stödja integrationen av migranter, samtidigt som investeringar i EU:s befintliga arbetskraft fortsätter, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Vi har också tagit fram ett verktyg som personer från länder utanför EU kan använda för att visa upp sina meriter på den europeiska arbetsmarknaden.

– EU:s ambition är att förvandla utmaningarna med migrationen till möjligheter för våra samhällen och ekonomier, kommenterar EU:s kommissionär med ansvar för regionalpolitik Corina Crețu. Den här verktygslådan utgör ett ytterligare hjälpmedel som kommer att bidra till lyckad integrering av migranter på lokal nivå med stöd från EU.

I verktygslådan identifieras fem prioriteringar för en helomfattande, effektiv och långsiktig integrationsstrategi: mottagning, utbildning, sysselsättning, boende och tillgång till offentliga tjänster. Vidare räknas de största utmaningarna inom dessa prioriteringar upp, tillsammans med lämpliga stödåtgärder som var och en matchats med en passande EU-fond.

När det exempelvis gäller utbildning kan olika EU-fonder användas tillsammans för att skapa mer inkludering och mindre segregering i skolorna. Uppgraderade och tillgängliga anläggningar kan finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Europeiska socialfonden (ESF) och Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) kan ge stöd för särskild utbildning för att hantera avhopp från skolan, och fonden Fead kan ge bistånd till elever som har det dåligt ställt.

EU:s länder och regioner har ett brett utbud av EU-finansieringsinstrument till sitt förfogande som kan stödja olika typer av projekt på integrationsområdet – från språkundervisning och hälso- och sjukvård vid ankomsten till hjälp med att hitta jobb, boende och en plats i samhället. Detta innefattar finansiering genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) eller fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). 

Bakgrund:

Integrationen är i första hand medlemsländernas eget ansvar, men i EU:s handlingsplan för integration från 2016 fastställdes åtgärder för att ge incitament och stöd i medlemsländernas arbete med att främja integrationen av personer från länder utanför EU. Hit hör bland annat särskilda medel och instrument för att ta itu med social och ekonomisk sammanhållning i medlemsstaterna.

En av åtgärderna i den nya kompetensagendan för Europa är införandet av ett verktyg för att kartlägga kompetensen hos personer från länder utanför EU. Med detta verktyg kan man sammanställa utbildning, kompetens och erfarenheter så att arbetsgivare, utbildningsinstitutioner och organisationer som arbetar med migranter i EU lätt kan ta del av informationen.

I halvtidsöversynen av den fleråriga EU-budgeten 2014–2020 lade kommissionen fram ett förslag om att införa en ny prioritering för investeringar i den nuvarande sammanhållningspolitiska förordningen, som enbart ska inriktas på integration av migranter. Detta syftar till att göra det enklare att omfördela medel i de sammanhållningspolitiska programmen till nya prioriteringar som uppstår i och med migrationsutmaningarna.

Mer information:

Verktygslåda för utnyttjande av EU-fonder för integration av migranter

Lanseringsevenemang för verktygslådan i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

@Avramopoulos @MarianneThyssen@CorinaCretuEU

@EUHomeAffairs @EU_Social @EU_Regional

 

 

 

IP/18/364

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar