Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Integracja migrantów: Komisja przedstawia zestaw narzędzi mających pomóc państwom członkowskim w optymalnym wykorzystaniu funduszy unijnych

Bruksela, 24 stycznia 2018 r.

Dziś Komisja przedstawiła zestaw narzędzi mających pomóc władzom krajowym i regionalnym w opracowaniu strategii i projektów na rzecz integracji migrantów oraz określeniu dostępnych zasobów UE, które można wykorzystać w tym celu.

Ten zestaw narzędzi ma za zadanie pomóc w uruchomieniu lokalnych strategii na rzecz integracji, przy wsparciu z zasobów UE w sposób tworzący synergię. Takie strategie należy przygotowywać nadal w ramach obecnego okresu budżetowego obejmującego lata 2014-2020.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: Aby Europa mogła pozostać zamożnym, spójnym i integracyjnym społeczeństwem w przyszłości, kluczowe jest inwestowanie w politykę integracyjną już dziś. To będzie nasz priorytet na nadchodzące lata. Jedynie dzięki udanej integracji możemy sprawić, aby migracja była prawdziwą szansą dla wszystkich – dla naszych obywateli, migrantów i uchodźców oraz społeczeństwa ogółem.

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen, dodała: Optymalne wykorzystanie funduszy unijnych, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, odgrywa istotną rolę we wspieraniu integracji osób wywodzących się ze środowisk migracyjnych, przy jednoczesnym kontynuowaniu inwestycji w istniejącą siłę roboczą w UE. Ponadto ustanowiliśmy narzędzie do tworzenia profilu umiejętności, które pomoże obywatelom państw trzecich w prezentowaniu ich umiejętności na europejskim rynku pracy.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Unia Europejska dąży do tego, by z wyzwań związanych z migracją uczynić możliwości dla naszych społeczeństw i gospodarek. Ten zestaw narzędzi jest elementem tych działań – przyczyni się do udanej integracji migrantów na szczeblu lokalnym, przy wsparciu UE i zasobów unijnych.

W ramach zestawu narzędzi określono pięć następujących priorytetów odnoszących się do całościowych i skutecznych długoterminowych strategii na rzecz integracji: przyjęcie, edukacja, zatrudnienie, zapewnienie mieszkania oraz dostęp do usług publicznych. W zestawie wymieniono najpilniejsze wyzwania w ramach wspomnianych pięciu priorytetów i zaproponowano adekwatne środki wspierające, przy czym każdy z nich był powiązany z odpowiednim funduszem UE.

Na przykład w dziedzinie edukacji można łącznie wykorzystywać różne fundusze UE, aby szkoły bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu oraz aby zapobiegać segregacji w szkołach: zmodernizowane i dostępne struktury mogą zostać sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i AMIF można sfinansować specjalne szkolenia dla nauczycieli, aby mogli oni uporać się z problemem przedwczesnego kończenia nauki, z kolei FEAD może zapewnić pomoc materialną dla uczniów w potrzebie.

Państwa członkowskie i regiony mają do dyspozycji całą gamę unijnych instrumentów finansowania, które mają za zadanie wspierać różne rodzaje projektów w dziedzinie integracji, począwszy od zapewnienia kursów językowych i opieki zdrowotnej po przybyciu, a kończąc na pomocy migrantom w znalezieniu pracy, mieszkania i swojego miejsca w społeczeństwie. Instrumenty te obejmują europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) czy też Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Kontekst:

Odpowiedzialność za integrację spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. W planie działania na rzecz integracji z 2016 r. Unia ustanowiła jednak środki w celu zachęty i wspierania państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz promowania integracji obywateli państw trzecich. Obejmuje to ukierunkowane finansowanie ze środków i instrumentów na rzecz spójności społecznej i gospodarczej w poszczególnych państwach członkowskich.

Ponadto jedno z działań w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności zakłada ustanowienie unijnego narzędzia do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich – działającego w trybie online i offline narzędzia, które umożliwi obywatelom państw trzecich zaprezentowanie swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń w sposób zrozumiały dla pracodawców, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz organizacji pracujących z migrantami w całej Unii Europejskiej.

W przeglądzie śródokresowym ram budżetowych na lata 2014–2020 Komisja zaproponowała wprowadzenie nowego priorytetu inwestycyjnego w obecnie obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym polityki spójności, poświęconego wyłącznie integracji migrantów. Ma to ułatwić zmianę programów w ramach polityki spójności, aby przekierować środki na nowe priorytety związane z wyzwaniem, jakie stanowi migracja.

Dodatkowe informacje:

Zestaw narzędzi służących wykorzystaniu funduszy unijnych w celu integracji osób wywodzących się ze środowisk migracyjnych

Inauguracja zestawu narzędzi w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

@Avramopoulos @MarianneThyssen@CorinaCretuEU

@EUHomeAffairs @EU_Social @EU_Regional

 

 

 

IP/18/364

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar