Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Prognoza gospodarcza z wiosny 2018 r.: Dalsza tendencja wzrostowa pomimo nowych zagrożeń

Bruksela, 3 maja 2018 r.

W 2017 roku stopy wzrostu w UE i w strefie euro przekroczyły oczekiwania i osiągnęły poziom 2,4 proc. – najwyższy od 10 lat. Prognozuje się, że wzrost utrzyma się w 2018 r., natomiast w 2019 r. nieznacznie się obniży wykazując odpowiednio wzrost 2,3 proc. i 2,0 proc. w UE i krajach strefy euro.

Spożycie prywatne utrzymuje się na wysokim poziomie, zwiększyły się również inwestycje i eksport. Stopa bezrobocia nadal spada i obecnie utrzymuje się około poziomu sprzed czasów kryzysu. To jednak oznacza również, że gospodarka jest bardziej narażona na zewnętrzne czynniki ryzyka, których znaczenie wzmocniło się i stało się bardziej niekorzystne.

Dynamiczny wzrost ułatwia dalszą redukcję deficytu budżetowego i poziomu zadłużenia oraz poprawę warunków na rynku pracy. Łączny deficyt w strefie euro wynosi obecnie mniej niż 1 proc. PKB i przewiduje się, że spadnie on w tym roku poniżej 3 proc. we wszystkich państwach strefy euro.

Valdis Dombrovskis wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Ekspansja gospodarcza w Europie nadal będzie utrzymywać stałe tempo w bieżącym i przyszłym roku, pozytywnie wpływając na tworzenie kolejnych miejsc pracy. Dostrzegamy jednak na horyzoncie zwiększone ryzyko. To dlatego powinniśmy wykorzystać obecny okres dobrej koniunktury do zwiększenia odporności naszych gospodarek. Oznacza to tworzenie buforów fiskalnych oraz reformowanie naszych gospodarek w taki sposób, aby zwiększyć wydajność i inwestycje, a także tworzenie modelu wzrostu gospodarczego tak, aby sprzyjał włączeniu społecznemu. Oznacza to również umacnianie fundamentów naszej unii gospodarczej i walutowej.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici dodał: Europa w dalszym ciągu korzysta z solidnego wzrostu gospodarczego, który pomógł doprowadzić bezrobocie do poziomu najniższego od dziesięciu lat. Wzrastają inwestycje i poprawia się stan finansów publicznych – przewidywany deficyt budżetowy w strefie euro ma w tym roku zmniejszyć się do poziomu zaledwie 0,7 % PKB. Największym zagrożeniem dla tych optymistycznych perspektyw jest protekcjonizm, który nie może stać się nową normą: spowodowałby on jedynie szkody dla tych obywateli, których musimy chronić najbardziej.

Wzrost gospodarczy utrzyma się na wysokim poziomie, ale jego tempo nieznacznie spadnie

W 2017 r. realny wzrost PKB wyniósł 2,4 proc. w UE i w strefie euro kiedy to gospodarka osiągnęła wyższy bieg. Wzrost ten wspierany był przez wysoki poziom zaufania konsumentów i przedsiębiorstw, zwiększenie wzrostu gospodarczego, niskie koszty finansowania, zdrowe bilanse w sektorze prywatnym oraz lepsze warunki na rynku pracy. Podczas gdy wskaźniki krótkoterminowe świadczą o spowolnieniu na początku 2018 r., wydaje się, że sytuacja taka częściowo ma charakter przejściowy.

Oczekuje się, że tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się na solidnym poziomie dzięki trwałości konsumpcji, dużemu eksportowi i inwestycjom. W tym roku przewiduje się 2,3 proc.– wzrost zarówno dla UE, jak i strefy euro. Przewiduje się, że w 2019 r. wzrost w obu obszarach obniży się do 2,0 proc. – gdy w niektórych państwach i sektorach bardziej uwidocznią się „wąskie gardła”, polityka monetarna będzie dostosowywana do okoliczności, a dynamika światowego handlu nieco się uspokoi.

Pomimo zatrudnienia na rekordowo wysokim poziomie, niektóre rynki pracy stają się problematyczne

Stopa bezrobocia nadal spada i obecnie utrzymuje się około poziomu sprzed czasów kryzysu. W UE stopa bezrobocia ma się w dalszym ciągu obniżać z 7,6 proc. w 2017 r. do 7,1 proc. w 2018 r. i 6,7 proc. w 2019 r. Przewiduje się, że stopa bezrobocia w strefie euro ma się obniżyć z 9,1 proc. w 2017 r. do 8,4 proc. w 2018 r. i 7,9 proc. w 2019 r.

Liczba osób zatrudnionych w strefie euro jest obecnie na najwyższym poziomie od czasu wprowadzenia euro, jednakże na niektórych rynkach pracy w strefie euro utrzymuje się zastój. Chociaż w niektórych państwach członkowskich nadal panuje wysokie bezrobocie, to w innych obsadzenie wolnych miejsc pracy staje się coraz trudniejsze.

Inflacja będzie powoli wzrastać wraz z umacniającą się presją inflacyjną

W pierwszym kwartale tego roku inflacja cen konsumpcyjnych osłabła, lecz przewidywany jest jej nieznaczny wzrost w nadchodzących kwartałach, częściowo ze względu na niedawny wzrost cen ropy naftowej. Presja cenowa jest również wynikiem zacieśnienia rynku pracy i szybszego wzrostu płac w wielu państwach członkowskich. Ogólnie prognozuje się, że inflacja w strefie euro w 2018 r. utrzyma się na takim samym poziomie jak w roku 2017, tj. na poziomie 1,5 proc., a w 2019 r. wzrośnie do 1,6 proc. W UE prognozuje się wystąpienie takiego samego zjawiska, ale inflacja ma utrzymać się w tym roku na poziomie 1,7 proc. i wzrosnąć do 1,8 proc. w 2019 r.

Poprawa w zakresie finansów publicznych, brak deficytów przekraczających 3 % PKB

W 2017 r. zarówno łączny deficyt budżetowy sektora instytucji rządowych i samorządowych, jak i dług publiczny w strefie euro, zmniejszyły się w ujęciu procentowym PKB dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu i niskim stopom procentowym. Dzięki korzystaniu przez państwa członkowskie z efektów poprawy warunków na rynku pracy, w tym obniżenia świadczeń socjalnych, przewiduje się, że rok 2018 będzie pierwszym rokiem od początku unii gospodarczej i walutowej, w którym rządy wszystkich państw zdołają utrzymać deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB zgodnie z postanowieniami traktatu.

Przewiduje się, że łączny deficyt budżetowy sektora instytucji rządowych i samorządowych w strefie euro spadnie do 0,7 proc. PKB w 2018 r. i do 0,6 proc. PKB w 2019 r. Prognozuje się, że w UE łączny deficyt ma wynieść 0,8 proc. zarówno w 2018 jak i w 2019 r. Relacja długu do PKB w strefie euro powinna spaść do 84,1 proc. w 2019 r., przy czym przewiduje się spadki tej relacji w prawie wszystkich państwach członkowskich.

Wzrosło ryzyko pogorszenia sytuacji i stało się ono bardziej negatywne

Ogólnie rzecz biorąc zwiększyło się ryzyko niekorzystnej korekty tej prognozy. Najnowsze wskaźniki zminimalizowały prawdopodobieństwo tego, że w najbliższej przyszłości wzrost w Europie może okazać się większy niż przewidywano. W kontekście zewnętrznym zaobserwowana w ostatnich miesiącach niestabilność rynków finansowych może w przyszłości stać się bardziej stałym elementem zwiększającym niepewność. Procykliczny bodziec fiskalny w Stanach Zjednoczonych ma w perspektywie krótkoterminowej pobudzić wzrost gospodarczy, ale także zwiększy ryzyko przegrzania i ewentualność, że amerykańskie stopy procentowe będą rosły szybciej niż obecnie się to przewiduje. Ponadto eskalacja protekcjonizmu handlowego stanowi jednoznacznie negatywne zagrożenie dla światowej prognozy gospodarczej. Zagrożenia te są ze sobą wzajemnie powiązane. Strefa euro – ze względu na swoją otwartość – byłaby szczególnie narażona na ryzyko ich wystąpienia.

Wielka Brytania: czysto techniczne założenia na 2019 r.

W celu umożliwienia porównania na przestrzeni czasu, przewidywania dla UE na 2019 r. zawarte w prognozie zawierają przewidywania dla wszystkich 28 państw członkowskich, w tym także dla Zjednoczonego Królestwa.

Ponieważ negocjacje w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE trwają, prognozy Komisji dotyczące okresu po wystąpieniu tego państwa z UE opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 a Wielką Brytanią się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie na potrzeby sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na rozmowy prowadzone w kontekście procedury uruchomionej na podstawie art. 50.

Kontekst

Niniejsza prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów wymiany, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na dzień 23 kwietnia. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w tym założeń dotyczących polityki publicznej poszczególnych państw, w niniejszej prognozie uwzględniono informacje dostępne za okres do dnia 23 kwietnia włącznie. Jedynie strategie polityczne zapowiedziane w wiarygodny i dostatecznie szczegółowy sposób zostały uwzględnione w prognozach, które zakładają ich kontynuację bez żadnych zmian.

W tym roku Komisja zadecydowała, że ponownie będzie co roku publikować dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią) – zamiast trzech prognoz kompleksowych, które począwszy od 2012 r. publikowała co roku zimą, wiosną i jesienią. Prognozy śródokresowe obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i lat kolejnych dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE. Oznacza to powrót do poprzedniego modelu publikacji prognoz przez Komisję i dostosowanie harmonogramu prognoz Komisji do prac innych instytucji (np. Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Następną prognozą Komisji Europejskiej będzie śródokresowa prognoza gospodarcza z lata 2018 r., która zostanie opublikowana w lipcu bieżącego roku.

Więcej informacji

Pełny tekst dokumentu: Prognoza gospodarcza z wiosny 2018 r.

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis na Twitterze: @VDombrovskis

Komisarz Pierre Moscovici na Twitterze: @pierremoscovici

DG ECFIN na Twitterze: @ecfin

Komunikat prasowy: Śródokresowa prognoza gospodarcza z zimy 2018 r. Solidny i trwały rozwój

Pełny tekst dokumentu: Śródokresowa prognoza gospodarcza z zimy 2018 r.

IP/18/3605

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar