Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT PL

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Offentlige indkøb af forsvarsmateriel: Kommissionen indleder traktatbrudssager mod 5 medlemsstater

Bruxelles, den 25. januar 2018

Juncker-Kommissionen har lige fra starten af sin mandatperiode arbejdet på at opbygge et stærkt Europa, der kan forsvare og beskytte sine borgere både hjemme og i udlandet — en ambition, der ikke kan opnås uden at samle udgifterne til forsvar og styrke betingelserne for et åbent og konkurrencedygtigt marked for forsvarsmateriel i Europa.

På denne baggrund, og som bebudet i den europæiske handlingsplan for forsvarsområdet, sørger Kommissionen for, at reglerne om offentlige indkøb af forsvarsmateriel anvendes effektivt, med henblik på at gøre det lettere for virksomhederne at operere på tværs af grænserne og for at hjælpe EU-landene til at få mest mulig valuta for pengene.

Kommissionen har i dag besluttet at sende åbningsskrivelser til Danmark, Italien, Nederlandene, Polen og Portugal på grund af manglende — eller forkert — anvendelse af EU-reglerne om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsmarkedet.

Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtalte: "Det er i alles interesse at sikre effektive offentlige investeringer på forsvarsområdet: de offentlige myndigheder, industrien og frem for alt vores borgere. Direktivet om offentlige indkøb af forsvarsmateriel kan, hvis det gennemføres effektivt, bidrage til at sikre, at skatteydernes penge udnyttes optimalt, og forbedre den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, bl.a. for de mange SMV'er i denne sektor. Disse bestræbelser går hånd i hånd med indsatsen for at styrke forsvarssamarbejdet via Den Europæiske Forsvarsfond, som vil kunne generere en samlet årlig investering i forskning og kapacitetsudvikling på forsvarsområdet på 5,5 mia. EUR efter 2020."

De traktatbrudssager, der er indledt i dag, vedrører følgende:

  • Italien, Polen og Portugal har tildelt en række forsvarskontrakter direkte til nationale leverandører i strid med direktivet om offentlige indkøb af forsvarsmateriel. I henhold til direktivet er de ordregivende myndigheder forpligtet til — undtagen hvis visse snævert definerede undtagelser gør sig gældende — at indgå kontrakter om offentlige indkøb efter en af de procedurer, der er fastsat i artikel 25 i direktiv 2009/81/EF, og at gøre opmærksom på, at de har i sinde at gøre dette, ved at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse i databasen Tenders Electronic Daily (TED).

  • — For så vidt angår Danmark og Nederlandene er Kommissionen af den opfattelse, at de to lande har pålagt ikke-nationale leverandører uberettigede modkøbskrav og har krævet kompensation fra sådanne ikke-nationale leverandører, når de har købt forsvarsmateriel af dem. Modkøbskrav udgør restriktive foranstaltninger, som hindrer fri udveksling af varer og tjenesteydelser, og de er uforenelige både med EU-traktaten og med en korrekt gennemførelse og anvendelse af direktivet.

Disse EU-lande har nu to måneder til at reagere på Kommissionens åbningsskrivelse.

Baggrund:

EU's lovgivning om offentlige indkøb er med til at give skatteyderne mere valuta for deres penge via krav om, at alle offentlige kontrakter over en vis værdi skal sendes i udbud under overholdelse af principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling.

Direktivet om offentlige indkøb af forsvarsmateriel (direktiv 2009/81/EF) indeholder særlige EU-regler for indkøb af våben, ammunition og krigsmateriel (samt bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser i forbindelse med disse) til militære formål. Direktivet udgør tillige en lovramme for indkøb af følsomme varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser til sikkerhedsformål. Reglerne er tilpasset de særlige karakteristika ved indkøb på forsvarsområdet, som typisk er særligt komplekse og følsomme. Der er med direktivet tilvejebragt et regelsæt, som skal øge gennemsigtigheden og åbenheden på forsvarsmarkederne mellem EU-landene og samtidig sikre, at de enkelte landes sikkerhedsinteresser beskyttes.

Modkøbskrav (eller tilsvarende krav til ikke-nationale leverandører om industrielle modydelser, kompensation, industriel deltagelse eller industrielt samarbejde) er restriktive foranstaltninger, som er i strid med traktatens grundlæggende principper, fordi de diskriminerer økonomiske aktører, varer og tjenesteydelser fra andre EU-lande, og fordi de hindrer fri udveksling af varer og tjenesteydelser. En kontrakt kan kun omfatte et krav om, at en del af kontrakten skal gennemføres i modtagerens land baseret på lokale ressourcer, hvis dette er nødvendigt, hvis det ikke er muligt at opnå det samme resultat med mindre restriktive foranstaltninger, og hvis foranstaltningen ikke indvirker negativt på konkurrenceevnen for varer uden militært sigte.

I Kommissionens evalueringsrapport om direktivet om offentlige indkøb af forsvarsmateriel fra november 2016 konkluderede man, at det har bidraget til at åbne det indre marked for forsvarsmateriel, men at der er behov for langt større fremskridt. Som bebudet i den europæiske handlingsplan for forsvarsområdet i november 2016 arbejder Kommissionen for at skabe bedre betingelser for et åbent og konkurrencedygtigt forsvarsmarked i Europa med henblik på at gøre det lettere for virksomhederne at operere på tværs af grænserne og for at hjælpe EU-landene med at få mest mulig valuta for pengene ved indkøb på forsvarsområdet. Kommissionen overvåger derfor nøje anvendelsen i praksis af de to direktiver om henholdsvis indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet (direktiv 2009/81/EF) og overførsel inden for EU (direktiv 2009/43/EF).

Kommissionen arbejder også på en henstilling, som skal tilskynde EU-landenes ordregivende myndigheder til at gøre det lettere for SMV'er og mellemliggende virksomheder at operere på tværs af grænserne i forsyningskæderne på forsvarsområdet.

Den europæiske forsvarsfond, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede i september 2016, og som blev oprettet i juni 2017, vil yderligere adressere overlapning af kapacitet og dobbeltudgifter på de europæiske forsvarsmarkeder, hvilket skal ske ved at fremme samarbejdsprojekter inden for forsvarsrelateret forskning, udvikling af prototyper og fælles erhvervelse af kapacitet.

Yderligere oplysninger

IP/18/357

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar