Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT EL CS HR

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Kolektīva tiesību pārvaldība: Komisija ES Tiesā iesūdz Poliju un slēdz astoņas lietas

Briselē, 2018. gada 25. janvārī

Šodien Komisija nolēma iesniegt prasību ES Tiesā pret Poliju saistībā ar to, ka tā nav paziņojusi, ka savos valsts tiesību aktos ir pilnīgi transponējusi (daļēja netransponēšana) ES noteikumus par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu (Direktīva 2014/26/ES).

Komisija Tiesu aicina noteikt Polijai naudas sodu 87 612.00 eiro dienā. Dalībvalstīm direktīva valsts tiesību aktos bija jātransponē līdz 2016. gada 10. aprīlim.

Turklāt Komisija ir nolēmusi slēgt lietas par tā saukto neziņošanu pret astoņām valstīm: Beļģiju, Čehiju, Franciju, Grieķiju, Horvātiju, Kipru, Latviju un Portugāli. Šīs lietas tika sāktas sakarā ar to, ka Komisijai nebija paziņoti valstu pasākumi Direktīvas par kolektīvo tiesību pārvaldījumu transponēšanai valstu tiesību aktos. Lietas bija saistītas ar īstenošanas pasākumu trūkumu, nevis ar valstu īstenošanas likumu būtību, par ko Komisija nostāju nepauda. Tagad šīs astoņas dalībvalstis ir Komisiju informējušas, ka ir pieņemti vajadzīgie likumi, lai direktīvu pilnībā transponētu valstu likumdošanā.

Direktīvas par kolektīvo tiesību pārvaldījumu mērķis ir uzlabot veidu, kā tiek pārvaldītas visas kolektīvo tiesību organizācijas, ieviešot kopējus pārvaldības, pārredzamības un finanšu pārvaldības standartus. Tā arī nosaka kopējus standartus muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālai licencēšanai iekšējā tirgū. Minētā direktīva ir Eiropas autortiesību regulējuma būtiska daļa. Visām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir jāuzlabo savi pārvaldības un pārredzamības standarti.

Turpmākie pasākumi

Ja transponēšana joprojām būs nepilnīga un ES Tiesa būs Komisijas pusē, dienas soda nauda būs jāsāk maksāt no sprieduma dienas vai Tiesas noteikta vēlāka datuma līdz pilnīgai transponēšanai. Par dienas soda naudas galīgo lielumu lems Tiesa, bet tā nedrīkst pārsniegt Komisijas ieteikto.

Konteksts

Direktīva par kolektīvo tiesību pārvaldījumu (Direktīva 2014/26/ES) tika pieņemta 2014. gada 26. februārī.

Komisija sāka ES pienākumu neizpildes procedūru, 2016. gada maijā Polijai nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli. Tā kā Komisija no Polijas iestādēm nesaņēma paziņojumu par transponēšanu, tā 2017. gada februārī nosūtīja argumentētu atzinumu.

Nepieņemot visus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Direktīvas par kolektīvo tiesību pārvaldījumu prasības, vai jebkurā gadījumā par šādiem aktiem nepaziņojot Komisijai līdz 2016. gada 10. aprīlim, Polija nav izpildījusi transponēšanas pienākumus saskaņā ar šīs direktīvas 43. pantu (“Transponēšana”).

Praktiski tas nozīmē to, ka saskaņā ar Līguma par ES darbību (LESD) 260. panta 3. punktu, ja dalībvalsts noteiktajā termiņā savos tiesību aktos nav transponējusi kādu ES direktīvu, Komisija var lūgt ES Tiesu noteikt finansiālas sankcijas. Soda naudas lielums ir atkarīgs no pārkāpuma smaguma un ilguma.

Plašākai informācijai

-Direktīva par kolektīvo tiesību pārvaldījumu

-Ar svarīgākajiem lēmumiem 2018. gada janvāra pienākumu neizpildes paketē var iepazīties, lasot MEMO/18/349 nesaīsinātajā redakcijā.

-Ar pienākumu neizpildes vispārīgo procedūru var iepazīties, lasot MEMO/12/12 (infografika).

-Par ES pienākumu neizpildes procedūru

 

IP/18/353

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar