Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

An Coimisiún Eorpach - Press release

Státchabhair: Cáin ar dheochanna siúcrúla in Éirinn faofa ag an gCoimisiún

An Bhruiséil, an 24 Aibreán 2018

Tá sé ráite ag an gCoimisiún Eorpach nach bhfuil aon bhaint ag an gcáin ar dheochanna siúcrúla in Éirinn le státchabhair. Go háirithe, ba é conclúid an Choimisiúin go bhfuil scóip agus struchtúr na cánach ag teacht le cuspóirí na hÉireann ó thaobh sláinte phoiblí de, mar atá dul i ngleic leis an murtall agus galair eile arb é barraíocht siúcra is cúis leo.

I mí Feabhra 2018, chuir Éire in iúl don Choimisiún go raibh sí ag iarraidh cáin a thabhairt isteach ar dheochanna siúcrúla; rinne sí amhlaidh toisc gur theastaigh uaithi deimhneacht dhlíthiúil a fháil nach státchabhair a bheadh inti de réir bhrí rialacha an Aontais Eorpaigh. Beidh feidhm ag cáin na hÉireann maidir le deochanna boga go háirithe, i.e. deochanna de bhunús uisce nó sú a gcuirtear siúcra leo agus a bhfuil níos mó ná 5 ghram de shiúcra iontu.

Tá sé de cheart ag gach Ballstát cuspóir gach cánach agus tobhaigh a ghearrann sé a shocrú de réir a riachtanas féin. Mar sin féin, ar mhaithe le rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le státchabhair a chomhlíonadh, ní mór do gach Ballstát a chánacha a cheapadh ar bhealach nach bhfuil idirdhealaitheach.

Ba é conclúid an gCoimisiúin nach gá caitheamh le deochanna boga ar an mbealach céanna a chaitear le táirgí siúcrúla eile toisc go bhfuil ceist sláinte i gceist leo. Mar shampla, chuir an Coimisiún san áireamh gur i ndeochanna boga is mó atá calraí nach bhfuil aon chothú iontu agus dá bhrí sin go leanann fadhbanna sláinte ar leith iad. Ina theannta sin, daoine a ólann deochanna boga, is minc a ólann siad an iomarca díobh agus baineann baol an mhurtaill leo, níos mó ná i gcás deochanna siúcrúla eile agus bia tirim.

Ar an mbonn sin, ba e conclúid an Choimisiúin go bhfuil scóip agus struchtúr na cánach ar dheochanna siúcrúla in Éirinn tríd is tríd, go bhfuil siad ag teacht leis na cuspóirí sláinte poiblí atá ag rialtas na hÉireann, agus nach dtiocfadh aon saobhadh míchuí iomaíochta díobh.

 

Cúlra

Tá an cháin seo ar dheochanna siúcrúla ar cheann de na bearta atá á gcur i bhfeidhm ag údaráis na hÉireann mar chuid de bheartas níos leithne atá acu dul i ngleic le murtall i measc daoine fásta agus leanaí. Is é aidhm an bheartais sin moltaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO) a chur san áireamh maidir le srian a chur le deochanna siúcrúla a ól mar chuid de straitéis i gcoinne an mhurtaill.

Foilseofar tuilleadh eolais ina thaobh seo ar shuíomh ghréasáin an Choimisiúin maidir le hiomaíocht, sa Chlár poiblí um Státchabhair faoi chás-uimhir SA.45862. 

IP/18/3521

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar