Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Pensioner i EU: Ny rapport visar att EU-ländernas ansträngningar för att garantera tillräckliga pensioner ger resultat, men mer måste göras

Bryssel den 30 april 2018

I 2018 års rapport om pensionernas tillräcklighet, som offentliggörs i dag, analyseras hur nuvarande och framtida pensioner medverkar till att förebygga fattigdom bland äldre och att bevara mäns och kvinnors inkomst under hela deras pensionstid.

I rapporten understryks att EU-länderna lägger allt större vikt vid hållbara och tillräckliga pensioner i sitt reformarbete. Ytterligare åtgärder kommer dock att behövas i framtiden.

– Alla pensionärer har rätt till ett värdigt liv. Det är en av huvudprinciperna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Tillräckliga pensioner är en förutsättning för att man ska kunna bekämpa fattigdom och social utestängning bland Europas äldre, särskilt kvinnor. Och vi måste se till att inte atypiska arbetstagare och egenföretagare hamnar utanför. Vi måste därför prioritera pågående reformer som främjar tillräckliga pensioner för alla, kommenterar EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen.

I dag riskerar 1,9 miljoner färre äldre européer att drabbas av fattigdom eller social utestängning än för tio år sedan, medan antalet äldre arbetstagare i sysselsättning har ökat med 4,1 miljoner bara på de senaste tre åren. Trots att situationen för Europas pensionärer har förbättrats är det inte läge att slå sig till ro. Rapporten visar att cirka 17,3 miljoner människor, eller 18,2 % av äldre (65 år och äldre), i EU alltjämt löper risk att hamna i fattigdom eller socialt utanförskap. Dessa siffror har förblivit i stort sett oförändrade sedan 2013. Dessutom kvarstår stora skillnader mellan länderna och mellan olika befolkningsgrupper. Kvinnornas pensioner är fortfarande i genomsnitt 37 % lägre än männens. Detta beror på att de ofta har lägre löner och kortare arbetsliv samt på att de oftare har större omsorgsansvar. Atypiska arbetstagare och egenföretagare har ofta mindre föredelaktiga villkor för att få tillträde till och förvärva pensionsgrundande rättigheter jämfört med människor med mer standardiserade anställningsförhållanden. Risken för fattigdom och social utestängning ökar också med åren. Mer än hälften av alla äldre människor i EU som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning är 75 år eller äldre. Detta beror på att behoven ökar med åldern samtidigt som pensionernas värde minskar.

EU-länderna har vidtagit åtgärder för att trygga tillräckliga pensioner och ge pensionsfrågorna en mer framträdande roll i politiken, i synnerhet när det gäller personer med låga pensioner, men det finns mycket kvar att göra. För att säkerställa tillräckliga och hållbara pensioner, nu och i framtiden, måst pensionssystemen uppmuntra till längre arbetsliv, för att spegla den ständigt ökande förväntade livslängden. Detta kan ske genom att man främjar livslångt lärande, skapar en säker och hälsosam arbetsmiljö, anpassar pensionsåldern, belönar senare pensionering och motverkar tidigt utträde. Flexibla lösningar, t.ex. möjligheter att kombinera pension med förvärvsinkomst samt skatteincitament som uppmuntrar till senare pensionering blir allt vanligare och kommer att bli allt mer betydelsefulla.

Medlemsländerna måste också göra mer för att överbrygga klyftan mellan män och kvinnor i fråga om pensioner, genom att tillämpa en politik för lika möjligheter för män och kvinnor i arbetsför ålder, t.ex. genom att främja balans mellan arbete och privatliv och jämnare omsorgsansvar för män och kvinnor, samt genom att vidta åtgärder angående deltagande på arbetsmarkanden, arbetsintensitet och avbrott i yrkeslivet. Pensionspolitiken bör i synnerhet i tillräcklig utsträckning skydda personer som gör avbrott i yrkeslivet på grund av omsorgsansvar. Kommissionen vill, i linje med den europeiska pelaren för sociala rättigheter, stödja medlemsländerna i dessa ansträngningar, exempelvis genom förslaget om bättre balans mellan arbete och privatliv för arbetande föräldrar och anhörigvårdare.

Slutligen är det också viktigt att fortsätta att utöka pensionsskyddet till atypiska arbetstagare och egenföretagande, och att främja kompletterande pensionssparande. I linje med detta och också inom pelaren för sociala rättigheter lade kommissionen nyligen fram ett förslag till en rekommendation om tillgång till socialt skydd.

Bakgrund

Pelaren för sociala rättigheter presenterades av kommissionen i april 2017 och proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017. Enligt princip 15 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska arbetstagare och egenföretagare ha rätt till en pension som säkrar en tillräcklig inkomst.

Rapporten om pensionernas tillräcklighet utarbetas var tredje år av Europeiska kommissionen och kommittén för socialt skydd. I rapporten för 2018 analyseras hur nuvarande och framtida pensioner medverkar till att förebygga fattigdom bland äldre och att bevara mäns och kvinnors inkomst under hela deras pensionstid.

Rapporten innehåller en jämförande analys av pensionernas tillräcklighet i EU-28. I analysen undersöks äldre människors nuvarande levnadsstandard och hur den påverkas av pensionssystemen. Band I innehåller också en översikt över nyligen genomförda pensionsreformer och en analys av de huvudsakliga utmaningarna för de framtida pensionernas tillräcklighet och hur man ska kunna möta dem.

Rapporten innehåller också en mer detaljerad beskrivning av pensionssystemen och pensionernas tillräcklighet i var och en av de 28 medlemsländerna.

2018 års rapport om pensionernas tillräcklighet 2018 och dess politiska slutsatser antogs av kommittén för socialt skydd den 25 april 2018. Det förväntas att de strategiska slutsatserna i rapporten kommer att godkännas av rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i juni 2018, och kommer att ingå i den europeiska planeringsterminen.

Rapporten om pensionernas tillräcklighet kompletterar den kommande åldranderapporten för 2018 från kommittén för ekonomisk politik. Åldranderapporten kommer att omfatta en bedömning av hur de framtida pensionsutgifterna kommer att påverka de offentliga finansernas hållbarhet.

Läs mer

Rapport om pensionernas tillräcklighet, 2018: current and future income adequacy in old age in the EU, Volume I och Volume II (ännu ej offentliggjord).

Webbsida om den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

IP/18/3507

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar