Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Emerytury w UE: sprawozdanie potwierdza starania państw członkowskich na rzecz zapewnienia odpowiednich emerytur, ale potrzebne są dalsze działania

Bruksela, 30 kwietnia 2018 r.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu z 2018 r. na temat adekwatności świadczeń przeanalizowano, w jaki sposób obecne i przyszłe emerytury przyczyniają się do zapobiegania ubóstwu osób starszych i utrzymania dochodów kobiet i mężczyzn w całym okresie ich emerytury.

Podkreślono, że w swoich reformach państwa członkowskie zwracają coraz większą uwagę na kwestię zrównoważonych, adekwatnych emerytur, ale w przyszłości konieczne będą dalsze działania.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: Każdy emeryt ma prawo do godnego życia. Jest to jedna z kluczowych zasad europejskiego filaru praw socjalnych. Adekwatne emerytury są niezbędne w celu zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych w Europie, szczególnie kobiet. Musimy zagwarantować, by osoby pracujące na podstawie niestandardowych form zatrudnienia lub prowadzące działalność na własny rachunek nie były pomijane. Naszym priorytetem musi być kontynuowanie obecnych reform, których celem jest zapewnienie adekwatnych emerytur dla każdego.

Obecnie liczba starszych Europejczyków narażonych na ubóstwo lub wykluczenie społeczne jest o 1,9 mln niższa niż dziesięć lat temu, a liczba starszych pracowników wzrosła o 4,1 mln tylko w ciągu ostatnich trzech lat. Pomimo tej poprawy sytuacji europejskich emerytów nie należy popadać w samozadowolenie. Według sprawozdania obecnie około 17,3 mln osób starszych w UE, czyli 18,2 % łącznej ich liczby (w wieku 65 lat i starszych), jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Liczba ta pozostaje praktycznie niezmieniona od 2013 r. Ponadto utrzymują się znaczne różnice między poszczególnymi państwami i grupami ludności. Przykładowo emerytury kobiet są nadal o 37 % niższe niż mężczyzn ze względu na niższe zarobki kobiet i ich krótszą aktywność zawodową wynikającą z obowiązków opiekuńczych. Podobnie, osoby pracujące na podstawie niestandardowych form zatrudnienia lub prowadzące działalność na własny rachunek często mają mniej korzystne warunki dostępu do uprawnień emerytalno-rentowych i kumulowania tych uprawnień niż osoby objęte standardowymi formami zatrudnienia. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób w starszym wieku wzrasta również wraz z wiekiem. Ponad połowa wszystkich osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE jest w wieku co najmniej 75 lat. Wynika to z faktu, że chociaż potrzeby wzrastają wraz z wiekiem, wartość świadczeń emerytalnych podczas emerytury zmniejsza się.

Państwa członkowskie wprowadziły środki zapewniające adekwatność emerytur, nadając im bardziej priorytetowe znaczenie w podejmowanych działaniach politycznych, zwłaszcza w przypadku emerytur osób o niskich dochodach, należy jednak uczynić jeszcze więcej. Aby zapewnić adekwatność i trwałość obecnych i przyszłych emerytur, systemy emerytalne muszą promować dłuższą aktywność zawodową, zgodnie ze stale rosnącym wskaźnikiem średniego dalszego trwania życia. Można to osiągnąć poprzez zachęcanie do uczenia się przez całe życie, zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, dostosowanie wieku emerytalnego, nagradzanie późniejszego przejścia na emeryturę oraz zniechęcanie do wczesnego kończenia aktywności zawodowej. Elastyczne możliwości organizacji czasu pracy, w tym łączenia świadczeń emerytalnych z dochodami pochodzącymi z pracy, oraz zachęty podatkowe na rzecz późniejszego przechodzenia na emeryturę stają się coraz powszechniejsze i nadal będą odgrywać ważną rolę.

Państwa członkowskie powinny również podejmować dalsze kroki w celu zlikwidowania zróżnicowania emerytur ze względu na płeć, wdrażając strategie polityczne zapewniające równość szans, skierowane do kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym, na przykład poprzez wspieranie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym i równy podział obowiązków opiekuńczych, rozwiązywanie problemu niskiej aktywności zawodowej, a także możliwość zmiany intensywności pracy oraz przerwy w karierze zawodowej. W szczególności strategie polityczne dotyczące emerytur powinny obejmować należytą ochroną przerwy w karierze związane ze sprawowaniem opieki. W ramach europejskiego filaru praw socjalnych Komisja dąży do wspierania państw członkowskich w ich wysiłkach w tym obszarze, na przykład za pomocą wniosku mającego na celu zapewnienie pracującym rodzicom i opiekunom lepszej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

Ponadto ważne jest również rozszerzenie systemu emerytalnego na osoby pracujące na podstawie niestandardowych form zatrudnienia lub prowadzące działalność na własny rachunek, a także promowanie gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych. W tym kontekście, a także w ramach filaru praw socjalnych, Komisja przedstawiła niedawno wniosek dotyczący zalecenia w sprawie dostępu do ochrony socjalnej.

Kontekst

Europejski filar praw socjalnych został przedstawiony przez Komisję w kwietniu 2017 r. i ogłoszony wspólnie przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na Szczycie Społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. W zasadzie nr 15 Europejskiego filaru praw socjalnych uznaje się prawo pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek do emerytury lub renty zapewniającej odpowiedni dochód.

Sprawozdanie na temat adekwatności świadczeń emerytalnych sporządzane jest co trzy lata przez Komisję Europejską i Komitet Ochrony Socjalnej. W sprawozdaniu opublikowanym w 2018 r. przeanalizowano, w jaki sposób obecne i przyszłe emerytury przyczyniają się do zapobiegania ubóstwu osób starszych i utrzymania dochodów kobiet i mężczyzn w całym okresie ich emerytury.

Sprawozdanie jest poświęcone analizie porównawczej adekwatności emerytur w UE-28. Zbadano w nim obecny standard życia osób starszych i tego, jak wpływają na niego systemy emerytalne; następnie przedstawiono przegląd najnowszych reform emerytalnych i zakończono tę część analizą głównych wyzwań, jeśli chodzi o adekwatność przyszłych emerytur, i sposobów radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

Sprawozdanie zawiera również bardziej szczegółowy opis systemu emerytalnego oraz adekwatności świadczeń emerytalnych w każdym z 28 państw członkowskich.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Komitet Ochrony Socjalnej przyjął sprawozdanie na temat adekwatności emerytur z 2018 r. i zawarty w nim zbiór politycznych wniosków. Przewiduje się, że wnioski dotyczące polityki zawarte w sprawozdaniu zostaną zatwierdzone przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów w czerwcu 2018 r. i będą wykorzystywane w ramach europejskiego semestru.

Sprawozdanie na temat adekwatności świadczeń emerytalnych jest wzajemnie komplementarne ze sprawozdaniem Komitetu Polityki Gospodarczej z 2018 r. na temat starzenia się społeczeństwa, w którym oceniony zostanie wpływ przyszłych wydatków emerytalnych na stabilność finansów publicznych.

Więcej informacji

Sprawozdanie z 2018 r. na temat adekwatności świadczeń emerytalnych: adekwatność dochodów w starszym wieku w UE obecnie i w przyszłości, część I i część II.

Strona internetowa europejskiego filaru praw socjalnych

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

IP/18/3507

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar