Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Pensioenen in de EU: verslag erkent de inspanningen van de lidstaten om voor toereikende pensioenen te zorgen, maar concludeert dat er nog meer moet worden gedaan

Brussel, 30 april 2018

In het vandaag gepubliceerde verslag over de toereikendheid van de pensioenen 2018 wordt geanalyseerd hoe de huidige en de toekomstige pensioenen armoede bij ouderen helpen voorkomen en vrouwen en mannen voor de duur van hun pensioen een toereikend inkomen bieden.

In het verslag wordt benadrukt dat de lidstaten bij hun hervormingen steeds meer aandacht aan duurzame en toereikende pensioenen schenken, maar dat in de toekomst nog meer maatregelen nodig zullen zijn.

Volgens Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, "Elke gepensioneerde heeft er recht op een waardig leven te leiden. Dit is een kernbeginsel van de Europese pijler van sociale rechten. Toereikende pensioenen zijn van cruciaal belang om te voorkomen dat ouderen in Europa, en met name oudere vrouwen, het slachtoffer worden van armoede en sociale uitsluiting. En we moeten ervoor zorgen dat mensen met atypisch werk en zelfstandigen niet buiten de boot vallen. Het is van prioritair belang dat we de lopende hervormingen voortzetten om ervoor te zorgen dat iedereen een toereikend pensioen heeft."

Momenteel lopen 1,9 miljoen minder ouderen in Europa het risico op armoede of sociale uitsluiting dan tien jaar geleden, terwijl het aantal werkende ouderen de afgelopen drie jaar met 4,1 miljoen is toegenomen. Ondanks het feit dat de situatie van de gepensioneerden in Europa dus verbeterd is, is er geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Uit het verslag blijkt dat ongeveer 17,3 miljoen ouderen – oftewel 18,2 % van de ouderen – in de EU (mensen van 65 jaar en ouder) bedreigd worden door armoede of sociale uitsluiting. Dit aantal is sinds 2013 nagenoeg onveranderd gebleven. Bovendien zijn er nog steeds aanzienlijke verschillen tussen landen en bevolkingsgroepen. De pensioenen van vrouwen zijn bijvoorbeeld nog steeds 37 % lager dan die van mannen, omdat vrouwen minder verdienen en vanwege zorgtaken minder lang werken. Bij de toegang tot en de opbouw van pensioenrechten is ook de situatie van personen met een atypische arbeidsovereenkomst of zelfstandigen vaak minder gunstig dan die van personen met een vaste arbeidsovereenkomst. Het risico op armoede en sociale uitsluiting bij ouderen neemt ook toe met de leeftijd. Meer dan de helft van alle ouderen in de EU die met armoede of sociale uitsluiting worden bedreigd is 75 jaar of ouder. De behoeften nemen immers met de leeftijd toe, terwijl de waarde van de pensioenen tijdens de pensionering afneemt.

De lidstaten hebben aan de maatregelen om toereikende pensioenen te waarborgen een prominente plaats toegekend bij hun beleidshervormingen. Maar er moet nog meer worden gedaan, vooral voor mensen met een klein pensioen. Om ervoor te zorgen dat de huidige en de toekomstige pensioenen toereikend en betaalbaar blijven, moeten de pensioenstelsels mensen stimuleren langer te werken, hetgeen overeenkomt met de stijgende levensverwachting. Dit kan worden bereikt door een leven lang leren te stimuleren, een veilige en gezonde werkomgeving te bieden, de pensioengerechtigde leeftijd aan te passen, latere pensionering te belonen en vervroegde uittreding te ontmoedigen. Flexibele arbeidsmogelijkheden (bijvoorbeeld de mogelijkheid om een pensioen met inkomen uit werk te combineren) en fiscale stimuleringsmaatregelen ter bevordering van een latere pensionering komen steeds vaker voor en zullen belangrijk blijven.

Bovendien moeten de lidstaten nog meer maatregelen nemen om de pensioenverschillen tussen vrouwen en mannen uit de wereld te helpen door middel van beleid dat gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de werkende leeftijd gelijke kansen stimuleert, bijvoorbeeld door het evenwicht tussen werk en gezin en de gelijke verdeling van de zorgtaken te bevorderen en de arbeidsmarktparticipatie, de arbeidsintensiteit en loopbaanonderbrekingen aan de orde te stellen. Het pensioenbeleid moet vooral loopbaanonderbrekingen die met zorgtaken verband houden, naar behoren beschermen. Zoals vastgelegd in de Europese pijler van sociale rechten worden de lidstaten hierin ondersteund door de Commissie, bijvoorbeeld met het voorstel voor een beter evenwicht tussen beroep en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers.

Tot slot is het ook belangrijk om de pensioendekking uit te breiden tot atypische werknemers en zelfstandigen en om aanvullende pensioenregelingen te bevorderen. In het kader van de Europese pijler van sociale rechten heeft de Commissie daarom onlangs een voorstel ingediend voor een aanbeveling betreffende de toegang tot sociale bescherming.

Achtergrond

De pijler van sociale rechten is in april 2017 door de Commissie voorgesteld en in november 2017 tijdens de sociale top in Göteborg door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie afgekondigd. Beginsel 15 van de Europese pijler van sociale rechten erkent het recht van werknemers en zelfstandigen op een pensioen dat een passend inkomen waarborgt.

Het verslag over de toereikendheid van de pensioenen wordt om de drie jaar door de Europese Commissie en het Comité voor sociale bescherming opgesteld. In het verslag 2018 wordt geanalyseerd hoe de huidige en de toekomstige pensioenen armoede bij ouderen helpen voorkomen en vrouwen en mannen voor de duur van hun pensioen een toereikend inkomen bieden.

Het verslag bevat een vergelijkende analyse van de toereikendheid van de pensioenen in de EU-28. De levensstandaard van ouderen wordt onderzocht, evenals de mate waarin de pensioenstelsels bepalend zijn voor de levensstandaard van ouderen. Verder bevat deel I een overzicht van recente pensioenhervormingen. Ten slotte worden de belangrijkste uitdagingen voor toereikende pensioenen in de toekomst geanalyseerd en maatregelen voorgesteld om deze uitdagingen aan te gaan.

Verder bevat het verslag een meer gedetailleerde beschrijving van het pensioenstelsel en de toereikendheid van de pensioenen in elk van de 28 lidstaten.

Het verslag over de toereikendheid van de pensioenen 2018 en de daarin opgenomen beleidsconclusies zijn op 25 april 2018 aangenomen door het Comité voor sociale bescherming. De beleidsconclusies uit het verslag zullen naar verwachting in juni 2018 door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken worden bekrachtigd en als input voor het Europees Semester dienen.

Het verslag over de toereikendheid van de pensioenen is complementair met het aanstaande verslag over de vergrijzing 2018 van het Comité voor de economische politiek. In dat laatste verslag zullen de gevolgen van de toekomstige pensioenuitgaven voor de duurzaamheid van de overheidsfinanciën worden onderzocht.

Meer informatie

Verslag over de toereikendheid van de pensioenen 2018: de huidige en toekomstige toereikendheid van het inkomen van ouderen in de EU, deel I en deel II.

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

IP/18/3507

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar