Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pensijas Eiropas Savienībā: ziņojumā atzīti dalībvalstu centieni nodrošināt pienācīgas pensijas, taču ir jādara vairāk

Briselē, 2018. gada 30. aprīlī

Šodien publicētajā 2018. gada Ziņojumā par pensiju pietiekamību ir analizēts, cik lielā mērā pašreizējās un nākotnē gaidāmās pensijas palīdz novērst nabadzību vecumdienās un saglabāt vīriešu un sieviešu ienākumus visā pensijas gadu garumā.

Ziņojumā uzsvērts, ka dalībvalstis, īstenodamas reformas, arvien vairāk uzmanības velta pensiju ilgtspējai un pienācīgam apmēram, taču nākotnē būs vajadzīgi turpmāki pasākumi.

Par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti atbildīgā Komisijas locekle Marianna Teisena sacīja: “Ikvienam pensionāram ir tiesības dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Tas ir viens no Eiropas sociālo tiesību pīlāra pamatprincipiem. Pienācīgām pensijām ir svarīga nozīme vecāka gadagājuma cilvēku un jo īpaši sieviešu nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai Eiropā. Mums jāpanāk, ka novārtā nepaliek nestandarta nodarbinātībā iesaistītie, kā arī pašnodarbinātie cilvēki. Mūsu prioritātei jābūt turpināt iesāktās reformas, kas ikvienam nodrošina pienācīgu pensiju.”

Salīdzinot ar laiku pirms desmit gadiem, patlaban ir par 1,9 miljoniem mazāk vecāka gadagājuma eiropiešu, kas pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, bet gados vecāku darba ņēmēju nodarbinātība pēdējo triju gadu laikā vien ir pieaugusi par 4,1 miljoniem cilvēku. Neraugoties uz šiem uzlabojumiem Eiropas pensionāru situācijā, iemesla apmierinātībai pagaidām nav. Ziņojums liecina, ka nabadzības vai sociālās atstumtības riskam ir pakļauti aptuveni 17,3 miljoni jeb 18,2 % no Eiropas Savienības vecāka gadagājuma cilvēkiem (kuri sasnieguši 65 gadu vecumu). Šis skaitlis kopš 2013. gada ir saglabājies praktiski nemainīgs. Turklāt joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp valstīm un iedzīvotāju grupām. Piemēram, sieviešu pensijas joprojām ir par 37 % zemākas nekā vīriešu pensijas; tas saistīts ar zemākām algām un īsāku darbmūžu aprūpes pienākumu dēļ. Līdzīgā veidā ar mazāk labvēlīgiem pensijas tiesību iegūšanas un uzkrāšanas nosacījumiem bieži saskaras pašnodarbinātās vai nestandarta nodarbinātībā iesaistītās personas. Nabadzības un sociālās atstumtības risks vecumdienās palielinās līdz ar nodzīvoto gadu skaitu. Vairāk nekā puse visu nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto vecāka gadagājuma iedzīvotāju Eiropas Savienībā ir vecāki par 75 gadiem. Tas skaidrojams tā, ka līdz ar vecumu vajadzības palielinās, bet pensiju vērtība pensijas gadu laikā krītas.

Dalībvalstis ir ieviesušas pasākumus pensiju pietiekamības garantēšanai, kam tagad pievērsta lielāka uzmanība politikas dienaskārtībā, it īpaši attiecībā uz mazākām pensijām, bet ir jādara vairāk. Lai nodrošinātu pašreizējo un nākotnē gaidāmo pensiju pienācīgumu un ilgtspēju, pensiju sistēmām jābūt vērstām uz garāka darbmūža veicināšanu, jo nepārtraukti pieaug paredzamais mūža ilgums. To var izdarīt, piemēram, atbalstot mūžizglītību, nodrošinot drošu un veselīgu darba vidi, koriģējot pensionēšanās vecumu, atlīdzinot vēlāku došanos pensijā un par neizdevīgu padarot agrīnu izstāšanos no darba tirgus. Elastīgi darba varianti, tostarp iespēja apvienot pensiju ar darba ienākumiem un nodokļu stimuli, kas sekmē vēlāku došanos pensijā, ir sastopami arvien biežāk un būs svarīgi arī nākotnē.

Dalībvalstīm ir arī jāturpina strādāt pie tā, lai novērstu sieviešu un vīriešu pensiju atšķirīgumu, proti, jāturpina vienlīdzīgu iespēju politikas pasākumi, kuri vērsti uz sievietēm un vīriešiem darbspējīgā vecumā, piemēram, jāveicina darba un privātās dzīves līdzsvars un vienlīdzīga aprūpes pienākumu sadale, jārisina jautājums par dalību darba tirgū, darba intensitāti un pārtraukumiem karjerā. Konkrētāk, pensiju politikā ir jāparedz pienācīga aizsardzība profesionālās karjeras pārtraukumu gadījumā. Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ietvaros Komisija tiecas atbalstīt dalībvalstis šajos centienos, piemēram, ar priekšlikumu radīt strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem labāku līdzsvaru starp privāto dzīvi un profesionālo karjeru.

Visbeidzot, svarīgi ir arī turpināt paplašināt pensijas saņēmēju loku, aptverot nestandarta nodarbinātībā iesaistītās vai pašnodarbinātās personas, un veicināt papildpensijas uzkrāšanu. Šajā jomā un saskaņā ar Sociālo tiesību pīlāru Komisija nesen ir nākusi klajā ar priekšlikumu Ieteikumam par piekļuvi sociālajai aizsardzībai.

Pamatinformācija

Komisija nāca klajā ar Sociālo tiesību pīlāru 2017. gada aprīlī, bet 2017. gada novembrī Gēteborgas Sociālo lietu samitā to proklamēja Eiropas Parlaments, Padome un Komisija. Eiropas Sociālo tiesību pīlāra 15. princips atzīst darba ņēmēju un pašnodarbināto personu tiesības uz pensiju, kas nodrošina pienācīgus ienākumus.

Pensiju pietiekamības ziņojumu ik pēc trim gadiem sagatavo Eiropas Komisija un Sociālas aizsardzības komiteja. Šajā, 2018. gada ziņojumā ir analizēts, cik lielā mērā pašreizējās un nākotnē gaidāmās pensijas palīdz novērst nabadzību vecumdienās un saglabāt vīriešu un sieviešu ienākumus visā pensijas gadu garumā.

Ziņojumā izdarīta pensiju pietiekamības salīdzinošā analīze ES 28 valstīs. Tajā pētīts vecāka gadagājuma cilvēku pašreizējais dzīves līmenis un tas, kā to ietekmē pensiju sistēmas, iekļauts pārskats par nesen veiktajām pensiju sistēmu reformām un nobeigumā analizētas galvenās problēmas saistībā ar nākotnes pensiju pietiekamību un šo problēmu risinājumi.

Ziņojumā turklāt sniegts detalizētāks apraksts par pensiju sistēmu un pensiju pietiekamību katrā no 28 dalībvalstīm.

2018. gada Ziņojumu par pensiju pietiekamību un ar to saistītos politikas secinājumus Sociālās aizsardzības komiteja pieņēma 2018. gada 25. aprīlī. Paredzams, ka ziņojumā izklāstītie politikas secinājumi 2018. gada jūnijā tiks apstiprināti Nodarbinātības, sociālo lietu politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomē un tiks izmantoti Eiropas pusgada procesā.

Pensiju pietiekamības ziņojums ir saistīts ar gaidāmo 2018. gada ziņojumu par sabiedrības novecošanu, kuru sagatavos Ekonomikas politikas komiteja un kurā tiks novērtēts, kā nākotnes pensiju izdevumi ietekmēs valsts finanšu ilgtspēju.

Sīkāka informācija

2018. gada Ziņojums par pensiju pietiekamību: pašreizējā un nākotnē gaidāmā ienākumu pietiekamība vecumdienās Eiropas Savienībā, I daļa un II daļa

Eiropas sociālo tiesību pīlāra vietne

Sekojiet Mariannai Teisenai vietnēs Facebook un Twitter

Pierakstieties uz Eiropas Komisijas bezmaksas e-jaunumiem par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

IP/18/3507

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar