Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES pensijos. Ataskaitoje pripažįstamos valstybių narių pastangos užtikrinti adekvačias pensijas, tačiau reikia nuveikti daugiau

Briuselis, 2018 m. balandžio 30 d.

Šiandien paskelbtoje 2018 m. pensijų adekvatumo ataskaitoje analizuojama, kaip dabartinės ir būsimos pensijos padeda užkirsti kelią vyresnio amžiaus žmonių skurdui ir užtikrina galimybę į pensiją išėjusiems vyrams ir moterims turėti pajamų.

Joje pabrėžiama, kad valstybės narės savo reformomis vis daugiau dėmesio skiria tvarioms ir adekvačioms pensijoms, tačiau ateityje prireiks papildomų priemonių.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen kalbėjo: „Kiekvienas pensininkas turi teisę į orų gyvenimą. Tai vienas pagrindinių Europos socialinių teisių ramsčio principų. Adekvačios pensijos padeda užkirsti kelią vyresnio amžiaus žmonių, ypač moterų, skurdui ir socialinei atskirčiai Europoje. Be to, turime užtikrinti, kad pensijas gautų ir nestandartinį darbą ar savarankiškai dirbantys asmenys. Privalome tęsti reformas, kuriomis visiems užtikrinamos adekvačios pensijos.“

Šiuo metu vyresnio amžiaus Europos gyventojų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius yra 1,9 mln. mažesnis nei prieš dešimtmetį, o vyresnio amžiaus darbuotojų skaičius vien per pastaruosius trejus metus padidėjo 4,1 mln. Nors Europos pensininkų padėtis pagerėjo, džiūgauti anksti. Remiantis ataskaita, šiuo metu apie 17,3 mln. arba 18,2 proc. vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) Europos Sąjungoje gresia skurdas ar socialinė atskirtis. Nuo 2013 m. šie skaičiai beveik nepakito. Be to, išlieka dideli šalių ir gyventojų grupių skirtumai. Pavyzdžiui, moterų pensijos vis dar yra 37 proc. mažesnės nei vyrų – dėl mažesnių atlyginimų ir trumpesnio profesinio gyvenimo, kurį lemia priežiūros pareigos. Nestandartinį darbą arba savarankiškai dirbantys asmenys taip pat dažnai turi mažiau palankias sąlygas gauti pensiją ir įgyti teises į ją, palyginti su standartinėmis darbo sąlygomis dirbančiais asmenimis. Vyresnio amžiaus žmonių skurdo ir socialinės atskirties rizika didėja su amžiumi. Daugiau nei pusė visų vyresnio amžiaus žmonių, kuriems ES gresia skurdas ar socialinė atskirtis, yra 75-erių ar vyresni. Taip yra ne tik dėl to, kad su amžiumi didėja poreikiai, bet ir todėl, kad ilgainiui menksta pensijų vertė.

Valstybės narės ėmėsi priemonių adekvačioms pensijoms užtikrinti – tai buvo svarbi jų politikos pastangų dalis, visų pirma, kiek tai susiję su mažas pajamas gaunančių asmenų pensijomis. Vis dėlto reikia nuveikti daugiau. Tam, kad esamos ir būsimos pensijų sistemos būtų adekvačios ir tvarios, nuolat ilgėjant gyvenimo trukmei, reikia skatinti ilgesnį profesinį gyvenimą. To galima pasiekti skatinant mokymąsi visą gyvenimą, užtikrinant saugią ir sveiką darbo aplinką, pritaikant pensinį amžių, suteikiant daugiau naudos vėliau į pensiją einantiems asmenims ir neskatinant ankstyvo pasitraukimo iš darbo rinkos. Populiarėja lanksčios darbo galimybės, įskaitant galimybę derinti pensiją ir darbo pajamas, be to, mokesčių paskatomis skatinamas vėlesnis išėjimas į pensiją; visos šios priemonės išliks svarbios.

Valstybės narės taip pat turėtų imtis tolesnių veiksmų, kad panaikintų vyrų ir moterų pensijų skirtumą, įgyvendindamos darbingo amžiaus moterų ir vyrų lygių galimybių politiką, pavyzdžiui, skatindamos profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir tolygų priežiūros pareigų paskirstymą, spręsdamos dalyvavimo darbo rinkoje, darbo intensyvumo ir profesinio gyvenimo pertraukų klausimus. Visų pirma pensijų politika turėtų tinkamai apsaugoti su kitų asmenų priežiūra susijusias pertraukas darančius asmenis. Vadovaudamasi Europos socialinių teisių ramsčiu Komisija siekia padėti valstybėms narėms dėti pastangas šiose srityse. Pavyzdžiui, ji pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti geresnę dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų privataus gyvenimo ir profesinės karjeros pusiausvyrą.

Galiausiai, taip pat svarbu ir toliau užtikrinti pensijas nestandartinį darbą arba savarankiškai dirbantiems asmenims, ir skatinti papildomą pensijų kaupimą. Atsižvelgdama į tai ir Socialinių teisių ramstį, Komisija neseniai pateikė rekomendacijos dėl socialinės apsaugos galimybių pasiūlymą.

Pagrindiniai faktai

Socialinių teisių ramstį Komisija pristatė 2017 m. balandžio mėn. 2017 m. lapkričio mėn. Geteborge vykusiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija jį paskelbė. Europos socialinių teisių ramsčio 15 principu pripažįstama darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų teisė į adekvačias pajamas užtikrinančią pensiją.

Pensijų adekvatumo ataskaitą kas trejus metus rengia Europos Komisija ir Socialinės apsaugos komitetas. 2018 m. ataskaitoje analizuojama, kaip dabartinės ir būsimos pensijos padeda užkirsti kelią vyresnio amžiaus žmonių skurdui ir užtikrina galimybę į pensiją išėjusiems vyrams ir moterims turėti pajamų.

Ataskaita skirta lyginamajai pensijų 28 ES valstybėse narėse adekvatumo analizei. Jame išnagrinėtas dabartinis vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo lygis ir tai, kokią įtaką jam daro pensijų sistemos. Be to, apžvelgtos pastarojo meto pensijų reformos ir išanalizuoti pagrindiniai uždaviniai siekiant užtikrinti būsimų pensijų adekvatumą bei sprendimai.

Be to, ataskaitoje išsamiau apibūdinta kiekvienos iš 28 valstybių narių pensijų sistema ir pensijų adekvatumas.

2018 m. pensijų adekvatumo ataskaitą ir politikos išvadas Socialinės apsaugos komitetas priėmė 2018 m. balandžio 25 d. Numatyta, kad 2018 m. birželio mėn. ataskaitos politikos išvadoms pritars Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba ir į jas bus atsižvelgiama per Europos semestrą.

Pensijų adekvatumo ataskaita ir Ekonominės politikos komiteto rengiama 2018 m. visuomenės senėjimo ataskaita papildo viena kitą. Pastarojoje ataskaitoje bus įvertinta, kokią įtaką būsimos pensijų išlaidos turės viešųjų finansų tvarumui.

Daugiau informacijos

„2018 m. pensijų adekvatumo ataskaita. Dabartinių ir būsimų pajamų adekvatumas senatvėje ES“, I tomas ir II tomas.

Europos socialinių teisių ramsčio svetainė

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

IP/18/3507

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar