Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n eläkeraportti: jäsenvaltioissa tarvitaan vielä lisätoimia riittävien eläkkeiden turvaamiseksi

Bryssel 30. huhtikuuta 2018

Tänään julkaistussa eläkkeiden riittävyyttä koskevassa vuoden 2018 raportissa analysoidaan sitä, miten tämänhetkisillä ja tulevilla eläkkeillä autetaan estämään vanhusten köyhyyttä ja säilyttämään miesten ja naisten tulotaso koko eläkkeelläoloajan.

Siinä korostetaan, että jäsenvaltiot ovat ryhtyneet kiinnittämään entistä enemmän huomiota kestäviin ja riittäviin eläkkeisiin järjestelmiensä uudistuksissa, mutta jatkossa tarvitaan lisätoimia.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan kaikilla eläkkeensaajilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään. ”Tämä on keskeinen periaate Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Riittävät eläkkeet ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä ehkäisemään vanhusten, erityisesti naisten, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä Euroopassa. Meidän on varmistettava, että epätyypillisissä työsuhteissa olevat tai itsenäiset ammatinharjoittajat eivät jää eläketurvan ulkopuolelle. Ensisijaisena tehtävänä on jatkaa käynnissä olevia uudistuksia, joilla pyritään turvaamaan riittävät eläkkeet kaikille.”

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia ikääntyneitä eurooppalaisia on tällä hetkellä 1,9 miljoonaa vähemmän kuin vuosikymmen sitten, ja työelämässä olevien ikääntyneiden määrä on lisääntynyt 4,1 miljoonaa pelkästään kolmen viime vuoden aikana. Euroopan eläkkeensaajien tilanteen parannuksista huolimatta liikaan tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole aihetta. Raportin mukaan EU:n ikääntyneistä (65-vuotiaat ja vanhemmat) noin 17,3 miljoonaa eli 18,2 prosenttia elää tällä hetkellä edelleen köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. Määrä on pysynyt lähes samana vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi maiden ja väestöryhmien välillä on edelleen merkittäviä eroja. Esimerkiksi naisten eläkkeet ovat edelleen 37 prosenttia alemmat kuin miesten, mikä johtuu alemmista palkoista ja hoivavelvoitteista johtuvasta lyhyemmästä työhistoriasta. Myös epätyypillisissä työsuhteissa olevien ja itsenäisten ammatinharjoittajien edellytykset eläkeoikeuksien saamiseen ja kerryttämiseen ovat usein heikommat kuin vakituisessa työsuhteessa olevien. Vanhusten köyhyys- ja syrjäytymisriski myös kasvaa iän myötä. Yli puolet kaikista köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevista vanhuksista EU:ssa on vähintään 75-vuotiaita. Tämä johtuu siitä, että tarpeet kasvavat iän myötä, mutta eläkkeen arvo pienenee eläkkeelläolon aikana.

Jäsenvaltiot ovat kiinnittäneet selvästi enemmän huomiota eläkkeiden riittävyyden turvaamiseen, etenkin pienituloisten eläkkeensaajien osalta, mutta tehtävää riittää edelleen. Nykyisten ja tulevien eläkejärjestelmien riittävyyden ja kestävyyden takaamiseksi niissä on edistettävä pidempää työuraa jatkuvasti kasvavan elinajanodotteen mukaisesti. Tähän voidaan päästä kannustamalla elinikäistä oppimista, tarjoamalla turvallinen ja terveellinen työympäristö, mukauttamalla eläkkeellejäänti-ikää, palkitsemalla myöhemmästä eläkkeellejäännistä ja torjumalla varhaista eläkkeellejääntiä. Joustavista työskentelyvaihtoehdoista, esimerkiksi eläke- ja ansiotulon yhdistämismahdollisuudesta, ja myöhempää eläkkeellejääntiä edistävistä verokannustimista on tulossa yhä yleisempiä, ja ne ovat jatkossakin tärkeitä.

Jäsenvaltioiden olisi myös toteutettava lisätoimia eläkkeiden sukupuolierojen poistamiseksi työikäisiin naisiin ja miehiin kohdennetulla tasa-arvopolitiikalla esimerkiksi edistämällä työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja hoivavelvoitteiden tasapuolista jakautumista sekä puuttumalla työvoimaosuuteen, työssäkäyntiasteeseen ja urataukoihin. Eläkepolitiikalla olisi suojeltava asianmukaisesti erityisesti hoivavelvoitteisiin liittyviä urataukoja. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti komissio tukee jäsenvaltioita näissä toimissa esimerkiksi ehdotuksellaan, jolla halutaan tasapainottaa työssäkäyvien vanhempien ja hoitajien yksityis- ja työelämää.

On myös tärkeää jatkaa toimia, joilla laajennetaan eläketurvan kattavuus epätyypillisissä työsuhteissa oleviin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja edistetään lisäeläkesäästöjä. Näiden seikkojen perusteella ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti komissio on hiljattain esittänyt ehdotuksen suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta.

Tausta

Komissio esitti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin huhtikuussa 2017, ja Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat siitä marraskuussa 2017 sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa yhteisen julistuksen. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 15. periaatteessa tunnustetaan työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oikeus eläkkeeseen, joka takaa riittävän tulon.

Euroopan komissio ja sosiaalisen suojelun komitea laativat eläkkeiden riittävyyttä koskevan raportin kolmen vuoden välein. Tässä vuoden 2018 raportissa analysoidaan sitä, miten tämänhetkisillä ja tulevilla eläkkeillä autetaan estämään vanhusten köyhyyttä ja säilyttämään miesten ja naisten tulotaso koko eläkkeelläoloajan.

Raportissa tehdään vertaileva analyysi eläkkeiden riittävyydestä 28 EU-maassa. Siinä tarkastellaan tämänhetkistä vanhusten elintasoa ja sitä, miten eläkejärjestelmät vaikuttavat siihen. Tämän jälkeen tehdään katsaus hiljattaisiin eläkeuudistuksiin, ja lopuksi analysoidaan tulevien eläkkeiden riittävyyden tärkeimpiä haasteita ja tapoja torjua niitä.

Siinä myös kuvataan tarkemmin eläkejärjestelmiä ja eläkkeiden riittävyyttä kussakin 28 jäsenvaltiossa.

Eläkkeiden riittävyyttä koskeva vuoden 2018 raportti ja siihen sisältyvät poliittiset päätelmät hyväksyttiin sosiaalisen suojelun komiteassa 25. huhtikuuta 2018. Raportin poliittiset päätelmät on tarkoitus vahvistaa työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa kesäkuussa 2018, ja ne otetaan huomioon eurooppalaisen ohjausjakson prosessissa.

Talouspoliittisen komitean laatimassa ikääntymistä koskevassa vuoden 2018 raportissa arvioidaan, miten tulevat eläkemenot vaikuttavat julkisen talouden kestävyyteen. Eläkkeiden riittävyyttä ja ikääntymistä koskevat raportit täydentävät toisiaan.

Lisätietoa

Eläkkeiden riittävyyttä koskeva raportti (2018): nykyinen ja tuleva vanhuusiän tulojen riittävyys EU:ssa, osa I ja osa II

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

IP/18/3507

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar