Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Pensionid ELis: aruandes tunnustatakse liikmesriikide jõupingutusi tagada piisavad pensionid, kuid teha tuleb veel palju

Brüssel, 30. aprill 2018

Täna avaldatud 2018. aasta aruandes pensionide piisavuse kohta analüüsitakse seda, kuidas saab praeguste ja tulevaste pensionidega vältida vaesusesse sattumist vanemas eas ning tagada sissetuleku säilimine nii pensioniikka jõudnud meestele kui ka naistele.

Aruandes rõhutatakse, et liikmesriigid pööravad oma reformides üha rohkem tähelepanu piisavate ja jätkusuutlike pensionide tagamisele, kuid siiski tuleb edaspidi võtta täiendavaid meetmeid.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis: „Igal pensionäril on õigus inimväärsele elule. See on Euroopa sotsiaalõiguste samba oluline põhimõte. Piisavad pensionid on olulised, et ennetada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust Euroopa eakate, eriti naiste hulgas. Samuti peame tagama, et ebatüüpiliste töölepingutega töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid ei jäetaks pensioniskeemidest välja. Meie põhiülesanne on jätkata reforme, mis tagavad kõigile piisavad pensionid.“

Praeguseks on vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate vanemaealiste arv 1,9 miljoni võrra väiksem kui kümme aastat tagasi ja vanemaealiste tööhõive on ainuüksi viimase kolme aasta jooksul kasvanud 4,1 miljoni võrra. Sellele vaatamata ei ole aga rahuloluks põhjust. Aruande kohaselt elab Euroopa Liidus praegu umbes 17,3 miljonit inimest ehk 18,2% vanemaealistest (65aastased ja vanemad) endiselt vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Selliste inimeste arv on püsinud alates 2013. aastast peaaegu muutumatuna. Lisaks esineb suuri erinevusi riikide ja elanikkonnarühmade vahel. Näiteks on naiste pension meeste omast endiselt 37% väiksem, mille põhjuseks on nii madalam palk kui ka hoolduskohustuste täitmisest tulenev lühem tööelu. Samuti on ebatüüpiliste töölepingutega töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate tingimused pensioniõigustele juurdepääsuks ja nende kogumiseks vähem soodsad kui nendel, kes töötavad tavatöökohtadel. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse risk eakate hulgas suureneb samuti vanusega. Üle poole kõigist eakatest, keda ohustab ELis vaesus või sotsiaalne tõrjutus, on 75aastased või vanemad. Selle põhjuseks on asjaolu, et kuigi vajadused vanuse kasvades suurenevad, väheneb pensionil olles pensionide väärtus.

Liikmesriigid on võtnud pensionide piisavuse tagamiseks meetmeid eelkõige oma poliitiliste jõupingutuste osana, kuid väikestele pensionidele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Nii praeguste kui ka tulevaste pensionide piisavuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks peavad pensionisüsteemid soodustama pikemat tööelu, võttes arvesse oodatava eluea pikenemist. Selle saavutamiseks võiks näiteks edendada elukestvat õpet ning ohutut ja tervislikku töökeskkonda, kohanda pensioniiga, soodustada hiljem pensionile jäämist ja hoida ära inimeste varajast tööturult väljumist. Paindlikud töötingimused, sealhulgas võimalus saada korraga nii pensioni kui ka töötulu, aga ka hilisemat pensionile jäämist ergutavad maksusoodustused on üha levinumad ja jätkuvalt olulised.

Samuti peaksid liikmesriigid võtma täiendavaid meetmeid soolise pensionilõhe kaotamiseks ja jätkama tööealistele naistele ja meestele suunatud võrdsete võimaluste poliitikat, näiteks edendades töö- ja eraelu tasakaalu ja hoolduskohustuste võrdset jaotamist, pöörates tähelepanu ka tööturul osalemisele, tööhõivele ja karjääripausidele. Eelkõige peaks pensionipoliitika tagama nõuetekohase kaitse hoolduskohustuse täitmiseks võetud karjääripauside korral. Vastavalt Euroopa sotsiaalõiguste sambale on komisjoni eesmärk toetada liikmesriikide jõupingutusi, näiteks esitada ettepanek töötavate lapsevanemate ning hooldajate töö- ja pereelu parema tasakaalu kohta.

Lisaks on oluline laiendada pensionidega kaetust ebatüüpiliste töölepingutega töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele ja edendada täiendavaid pensioniskeeme. Arvestades nii eespool esitatud asjaolusid kui ka Euroopa sotsiaalõiguste sammast, esitas komisjon hiljuti ettepaneku soovituse kohta, milles käsitletakse juurdepääsu sotsiaalkaitsele.

Taust

Komisjon tutvustas Euroopa sotsiaalõiguste sammast aprillis 2017. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid selle välja Göteborgi sotsiaaltippkohtumisel novembris 2017. Euroopa sotsiaalõiguste samba 15. põhimõtte kohaselt on töötajatel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel õigus pensionile, mis tagab piisava sissetuleku.

Euroopa Komisjon ja sotsiaalkaitsekomitee koostavad aruande pensionide piisavuse kohta iga kolme aasta tagant. 2018. aasta aruandes analüüsitakse seda, kuidas saab praeguste ja tulevaste pensionidega vältida vaesusesse sattumist vanemas eas ning tagada sissetuleku säilimine nii pensioniikka jõudnud meestele kui ka naistele.

Aruandes on esitatud võrdlev analüüs pensionide piisavuse kohta ELi 28 liikmesriigis. Selles osas vaadeldakse eakate inimeste praegust elatustaset ja pensionisüsteemide mõju sellele, antakse ülevaade hiljutistest reformidest ning esitatakse analüüs tulevaste pensionide piisavusega seonduvate peamiste probleemide ja nende võimalike lahenduste kohta.

Samuti leiab aruandest kõigi 28 liikmesriigi pensionisüsteemide ja pensionide piisavuse üksikasjalikuma kirjelduse.

Sotsiaalkaitsekomitee võttis 2018. aasta aruande pensionide piisavuse kohta ja asjaomased poliitilised järeldused vastu 25. aprillil 2018. Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu peaks poliitilised järeldused heaks kiitma juunis 2018 ning neid võetakse arvesse Euroopa poolaasta protsessis.

Aruanne pensionide piisavuse kohta täiendab majanduspoliitika komitee 2018. aasta aruannet rahvastiku vananemise kohta, milles vaadeldakse pensioniga seotud kulutuste mõju riigi rahanduse jätkusuutlikkusele.

Lisateave

2018. aasta aruanne pensionide piisavuse kohta. Vanemaealiste inimeste sissetulekute piisavus ELis nüüd ja tulevikus, I osa ja II osa

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebisait

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse tasuta e-uudiskiri

IP/18/3507

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar