Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Pensioner i EU: Rapport anerkender EU-landenes indsats for at sikre tilstrækkelige pensioner, men der skal gøres mere

Bruxelles, den 30. april 2018

I rapporten om pensioners tilstrækkelighed for 2018, der offentliggøres i dag, analyseres det, hvordan nuværende og fremtidige pensioner medvirker til at forebygge fattigdom i alderdommen og bevare mænds og kvinders indkomst i hele deres pensionisttilværelse.

I rapporten fremhæves det, at EU-landene i deres reformer lægger stadig større vægt på bæredygtige, tilstrækkelige pensioner, men der vil være behov for yderligere tiltag i fremtiden.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "Alle pensionister har ret at leve et værdigt liv. Dette er et centralt princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Tilstrækkelige pensioner er afgørende for at forhindre fattigdom og social udstødelse blandt ældre i Europa, især blandt kvinder. Og vi er nødt til at sikre, at folk i atypisk arbejde eller selvstændig virksomhed ikke udelukkes. Vores prioritet må være at videreføre de igangværende reformer med henblik på at tilskynde til tilstrækkelige pensioner for alle."

I dag er der 1,9 millioner færre ældre europæere, der risikerer fattigdom eller social udstødelse, end for ti år siden, mens antallet af ældre arbejdstagere i beskæftigelse er steget med 4,1 millioner alene i de sidste tre år. Selv om situationen for Europas pensionister således er blevet bedre, skal der stadig gøres mere. Ifølge rapporten er ca. 17,3 millioner eller 18,2 % af de ældre (65 år og derover) i EU truet af fattigdom eller social udstødelse. Dette tal er forblevet næsten uændret siden 2013. Desuden er der stadig store forskelle mellem lande og befolkningsgrupper. For eksempel er kvinders pensioner stadig 37 % mindre end mænds som følge af lavere lønninger og kortere arbejdsliv på grund af omsorgsforpligtelser. Derudover har personer i atypisk beskæftigelse eller selvstændige ofte mindre gunstige betingelser for adgang til og optjening af pensionsrettigheder end personer i almindelig beskæftigelse. Risikoen for fattigdom og social udstødelse i alderdommen stiger også med alderen. Mere end halvdelen af alle ældre mennesker i risikogruppen for fattigdom eller social udstødelse i EU er 75 år eller over. Dette skyldes, at mens behovene stiger med alderen, så falder pensionernes værdi.

EU-landene har givet tiltag, der skal sikre tilstrækkelige pensioner, en mere fremtrædende plads i centrum af de politiske tiltag, især med hensyn til personer på små pensioner, men der skal stadig gøres mere. For at sikre, at nuværende og fremtidige pensioner er tilstrækkelige og bæredygtige, er det nødvendigt, at vi fremmer længere arbejdsliv, også i lyset af den fortsatte stigning i den forventede levetid. Den kan ske ved at fremme længere arbejdsliv, f.eks. ved at tilskynde til livslang læring, skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, tilpasse pensionsalderen, belønne senere pensionering og ikke give incitamenter til tidlig pensionering. Fleksible arbejdsmuligheder, for eksempel muligheden for at kombinere pension med indkomst fra arbejde, og skattefordele ved senere pensionering bliver stadig mere udbredte og vil fortsat være vigtige.

EU-landene bør også tage yderligere skridt for at fjerne den kønsbestemte forskel i pensionssystemerne ved at iværksætte målrettede politikker for lige muligheder for kvinder og mænd i den arbejdsdygtige alder, for eksempel ved at fremme balancen mellem arbejdsliv og privatliv og ligelig fordeling af omsorgsforpligtelser, samt træffe foranstaltninger vedrørende arbejdsmarkedsdeltagelse, arbejdsintensitet og afbrydelser i karrieren. Pensionspolitikkerne bør især i tilstrækkelig grad beskytte omsorgsrelaterede afbrydelser. I tråd med den europæiske søjle for sociale rettigheder søger Kommissionen at støtte EU-landene i disse bestræbelser, bl.a. med sit forslag om at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner.

Endelig er det også vigtigt fortsat at udvide pensionsdækningen til også at omfatte personer i atypisk beskæftigelse eller selvstændige og at fremme supplerende pensionsopsparing. Med henblik herpå og også inden for rammerne af søjlen for sociale rettigheder fremlagde Kommissionen for nylig et forslag til en henstilling om adgang til social beskyttelse.

Baggrund

Søjlen for sociale rettigheder blev fremlagt af Kommissionen i april 2017 og proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på det sociale topmøde i Göteborg i november 2017. Princip 15 i den europæiske søjle for sociale rettigheder anerkender arbejdstageres og selvstændiges ret til en pension, der sikrer en passende indkomst.

Rapporten om pensioners tilstrækkelighed udarbejdes hvert tredje år af Kommissionen og Udvalget for Social Beskyttelse. Denne udgave fra 2018 analyserer, hvordan nuværende og fremtidige pensioner medvirker til at forebygge fattigdom i alderdommen og bevare mænds og kvinders indkomst under hele deres pension.

Rapporten indeholder sammenlignende analyser af pensionernes tilstrækkelighed i EU-28. Det undersøges, hvordan det står til med ældres nuværende levestandard, og hvordan den påvirkes af pensionssystemerne. Derefter kommer en oversigt over de seneste pensionsreformer, og bindet afsluttes med en analyse af de største udfordringer for fremtidige pensioners tilstrækkelighed og måder at løse dem på.

Rapporten indeholder også en mere detaljeret beskrivelse af pensionssystemerne og pensionernes tilstrækkelighed i hver af de 28 EU-lande.

Rapporten om pensioners tilstrækkelighed for 2018 og dens politiske konklusioner blev vedtaget af Udvalget for Social Beskyttelse den 25. april 2018. Det er meningen, at rapportens politiske konklusioner vil blive godkendt af Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik i juni 2018 og vil indgå i det europæiske semester.

Rapporten om pensioners tilstrækkelighed supplerer og suppleres af den kommende rapport om befolkningens aldring for 2018 fra Udvalget for Økonomisk Politik. I denne rapport vurderes det, hvordan fremtidens pensionsudgifter vil indvirke på de offentlige finansers bæredygtighed.

Yderligere oplysninger

The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU, Volume I and Volume II

Websted om den europæiske søjle for sociale rettigheder

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

IP/18/3507

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar