Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Důchody v EU: zpráva uznává, že členské státy usilují o zajištění přiměřených důchodů, avšak je třeba udělat ještě více

Brusel 30. dubna 2018

Zpráva o přiměřenosti důchodů z roku 2018, jež dnes byla zveřejněna, analyzuje, jak stávající a budoucí důchody pomohou předcházet chudobě ve stáří a udržet příjmy mužů a žen po celou dobu jejich penze.

Zdůrazňuje, že členské státy věnují ve svých reformách čím dál větší pozornost udržitelným přiměřeným důchodům. V budoucnu však bude zapotřebí přijmout další opatření.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová v této souvislosti uvedla: „Každý důchodce má nárok na důstojný život. Jedná se o základní zásadu evropského pilíře sociálních práv. Přiměřené důchody jsou nezbytné pro prevenci chudoby a sociálního vyloučení seniorů, zejména žen, v Evropě. A my se musíme postarat o to, aby nebyli opomíjeni lidé v nestandardním zaměstnání nebo osoby samostatně výdělečně činné. Naší prioritou musí být vytrvat v probíhajících reformách, jež podporují přiměřené důchody pro všechny.“

Dnes je chudobou nebo sociálním vyloučením ohroženo o 1,9 milionu starších Evropanů méně než před deseti lety a počet starších pracovníků v zaměstnání se zvýšil jen za poslední tři roky o 4,1 milionu. Přestože se situace evropských důchodců zlepšila, není přehnaná spokojenost na místě. Podle zmíněné zprávy je dnes v EU 17,3 milionu (18,2 %) starších lidí (ve věku 65 a více let) nadále ohroženo chudobou či sociálním vyloučením. Od roku 2013 se však toto číslo téměř nezměnilo. Kromě toho přetrvávají výrazné rozdíly mezi zeměmi a skupinami obyvatelstva. Důchody žen jsou v důsledku nižších platů a menšího počtu odpracovaných let v souvislosti s pečovatelskými povinnostmi kupříkladu stále o 37 % nižší než důchody mužů. Podobně se pak na osoby v nestandardním zaměstnání nebo osoby samostatně výdělečně činné často vztahují méně příznivé podmínky přístupu k důchodovým právům a k jejich nabytí, než je tomu u osob ve standardním zaměstnaneckém poměru. S věkem starších lidí rovněž roste ohrožení chudobou či sociálním vyloučením. Více než polovina všech starších osob ohrožených chudobou či sociálním vyloučením v EU je ve věku 75 let nebo více. Je to způsobeno skutečností, že zatímco potřeby se s věkem zvyšují, hodnota penzí v průběhu důchodu klesá.

Opatření k zajištění přiměřenosti důchodů, jež členské státy přijaly, stojí v samém středu jejich politiky (zejména co se týče důchodů z nízkých příjmů), avšak práce tím nekončí. Abychom zajistili přiměřenost a udržitelnost důchodů dnes i v budoucnu, musí důchodové systémy podporovat prodloužení pracovního života, a to v souladu s neustále se zvyšující střední délkou dožití. Lze toho dosáhnout podporou celoživotního učení, zajištěním bezpečného a zdravého pracovního prostředí, přizpůsobením věku odchodu do důchodu, odměňováním pozdějšího odchodu do důchodu a odrazováním před předčasným odchodem z trhu práce. Čím dál rozšířenější jsou flexibilní pracovní podmínky, včetně možnosti kombinovat důchod s příjmy z pracovní činnosti, a daňové pobídky podporující pozdější odchod do důchodu. Svůj význam si zachovají i v budoucnu.

Členské státy by rovněž měly přijmout další opatření, aby se vyrovnaly rozdíly ve výši důchodů žen a mužů, a to zavedením politik zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů v produktivním věku, např. podporou sladění rodinného a pracovního života a rovnoměrným rozdělením pečovatelských povinností, čímž se vyřeší účast na trhu práce, intenzita práce a přerušení kariéry. Důchodové politiky by měly především náležitě ošetřit přerušení kariéry za účelem péče o závislé osoby. V souladu s evropským pilířem sociálních práv hodlá Komise členské státy v tomto úsilí podpořit, např. prostřednictvím návrhu na vytvoření lepší rovnováhy mezi soukromým životem a pracovní kariérou pro pracující rodiče a pečující osoby.

V neposlední řadě je rovněž důležité pokračovat v rozšiřování důchodového pokrytí pro osoby v nestandardním zaměstnání a osoby samostatně výdělečně činné a podpořit doplňkové důchodové spoření. V tomto duchu a v rámci evropského pilíře sociálních práv Komise nedávno předložila návrh doporučení ohledně přístupu k sociální ochraně.

Souvislosti

Pilíř sociálních práv Komise předložila v dubnu 2017 a Evropský parlament, Rada a Komise jej vyhlásily v listopadu 2017 na sociálním summitu v Göteborgu. Zásada 15 evropského pilíře sociálních práv stanoví, že pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné mají právo na důchod, který zajišťuje přiměřený příjem.

Zprávu o přiměřenosti důchodů připravuje každé tři roky Evropská komise a Výbor pro sociální ochranu. Letošní vydání analyzuje, jak stávající a budoucí důchody pomohou předcházet chudobě ve stáří a udržet příjmy mužů a žen po celou dobu jejich penze.

Zpráva je věnována srovnávací analýze přiměřenosti důchodů v EU-28. Zkoumá stávající životní úroveň starších lidí a způsob, jakým ji ovlivňují důchodové systémy. Dále uvádí přehled nedávných reforem důchodových systémů a v závěru obsahuje analýzu hlavních problémů s dosažením přiměřenosti důchodů v budoucnu a způsobů, jak tyto problémy řešit.

Ve zprávě jsou rovněž podrobněji popsány důchodové systémy a přiměřenost důchodů v jednotlivých členských státech EU.

Zpráva o přiměřenosti důchodů z roku 201 a její soubor politických závěrů byl Výborem pro sociální ochranu přijat dne 25. dubna 2018. Předpokládá se, že politické závěry zprávy podpoří v červnu 2018 Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a že budou zohledněny i v procesu Evropského semestru.

Zpráva o přiměřenosti důchodů se vzájemně doplňuje s očekávanou zprávou o stárnutí z roku 2018, kterou zpracovává Výbor pro hospodářskou politiku a jež posuzuje, jaký dopad budou mít budoucí důchodové výdaje na udržitelnost veřejných financí.

Další informace

Zpráva o přiměřenosti důchodů z roku 2018: současná a budoucí přiměřenost příjmů ve stáří v EU, svazek I a svazek II

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Marianne Thyssenová na FacebookuTwitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

IP/18/3507

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar